Kiểm Tra Nhà

Chuẩn Bị

Trong

Sau

Trợ Giúp Bổ Sung

Sau khi quý vị nộp đơn xin trợ giúp với FEMA, yêu cầu của quý vị sẽ được xem xét để xác định xem có cần kiểm tra để xác minh thiệt hại liên quan đến thiên tai đối với nhà và tài sản cá nhân của quý vị hay không.

Việc kiểm tra chỉ có thể được thực hiện khi người nộp đơn (quý vị) hoặc người cùng đứng tên có mặt. Nếu người nộp đơn hoặc người cùng đứng tên không thể gặp nhân viên kiểm tra, một bên thứ ba có thể được chỉ định bằng văn bản và ủy quyền trước trước ngày và giờ dự kiến cho cuộc kiểm tra.

Nếu quý vị không thể tiếp cận ngôi nhà, nhân viên kiểm tra có thể gặp người nộp đơn tại chướng ngại vật hoặc một địa điểm trung lập để xác minh việc cư trú và/hoặc quyền sở hữu.

alert - info

Sức khỏe và sự an toàn của quý vị vẫn là ưu tiên của FEMA.

Việc kiểm tra nhà của FEMA được thực hiện trực tiếp; tuy nhiên, nếu quý vị lo lắng do sự bất ổn vì dịch COVID-19 đang diễn ra, quý vị có thể yêu cầu chúng tôi tiến hành kiểm tra mà không cần vào nhà của quý vị.

Chuẩn bị cho cuộc Kiểm tra của Quý vị

Đừng đợi quá trình kiểm tra diễn ra mà hãy làm những việc sau:

  • Nộp đơn yêu cầu với công ty bảo hiểm của quý vị, nếu quý vị có bảo hiểm.
  • Bắt đầu dọn dẹp ngay bây giờ, nếu nó là an toàn để làm như vậy.
  • Chụp ảnh bất kỳ thiệt hại nào.
  • Lập danh sách các thiệt hại của quý vị.
  • Giữ tất cả các biên lai để xác minh các chi phí do thảm họa gây ra.

Thông tin cần Thu thập cho Việc kiểm tra của Quý vị

Quý vị phải chuẩn bị sẵn thông tin sau đây tại thời điểm kiểm tra:

  • Giấy tờ tùy thân có dán hình của quý vị
  • Bằng chứng về quyền sở hữu hoặc cư trú, nếu nhân viên kiểm tra yêu cầu
  • Danh sách những người sống trong hộ gia đình trong căn nhà tại thời điểm xuất hiện thảm họa
  • Mọi thiệt hại do thảm họa gây ra đối với tài sản
  • Hợp đồng bảo hiểm của quý vị và bất kỳ tài liệu bổ sung nào do nhân viên kiểm tra yêu cầu

Trong quá trình kiểm tra của quý vị

Graphic
A blue fema inspector with a phone to his ear

Các thanh tra viên của FEMA được đào tạo để nhận biết hư hỏng gây ra bởi thảm họa, nhưng họ không quyết định liệu quý vị có nhận được trợ cấp hay không.

Họ quan sát và ghi nhận hư hỏng có thể đủ điều kiện trong Chương Trình Dành Cho Cá Nhân và Hộ Gia Đình, khác với những đánh giá được thực hiện bởi các chuyên viên thẩm định bảo hiểm hoặc các chương trình trợ cấp khắc phục thảm họa khác, chẳng hạn như Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ.

Tùy thuộc vào mức độ hư hỏng, việc kiểm tra có thể mất tới 45 phút để hoàn thành.

Các biện pháp Hỗ trợ Đặc biệt cho cuộc Kiểm tra của Quý vị

Các biện pháp hỗ trợ đặc biệt hợp lý, bao gồm phiên dịch và thông dịch viên ASL, sẽ được cung cấp để đảm bảo giao tiếp hiệu quả với các nạn nhân hạn chế về khả năng thông thạo Tiếng Anh, các nạn nhân khuyết tật, và những người khác có nhu cầu về tiếp cận và chức năng.

Quý vị có thể mời một cá nhân, chẳng hạn như một thành viên trong gia đình, họ hàng hoặc bạn bè, hỗ trợ trong việc trao đổi với nhân viên kiểm tra.

Sau cuộc Kiểm tra của Quý vị

Quý vị sẽ nhận được thông tin giải thích về quyết định hội đủ điều kiện của FEMA trong vòng 10 ngày sau chuyến thăm của nhân viên kiểm tra.

Xác định Điều kiện Hội đủ

Nếu quý vị được xác định đủ điều kiện để được hỗ trợ, quý vị có thể nhận được séc Kho bạc Hoa Kỳ hoặc khoản tiền gửi trực tiếp dựa trên những gì quý vị đã chọn trong đơn đăng ký của mình.

Nếu quý vị được xác định là không đủ điều kiện để được hỗ trợ hoặc đơn đăng ký của quý vị không đầy đủ, quý vị có thể kháng nghị quyết định trong vòng 60 ngày và/hoặc yêu cầu một cơ hội để hoàn thành đơn đăng ký.

Trợ Giúp Bổ Sung

Nhân viên kiểm tra của FEMA không thể trả lời các câu hỏi hoặc truy cập thông tin của quý vị sau khi họ hoàn thành việc kiểm tra của quý vị. Nếu quý vị có thắc mắc sau khi kiểm tra, vui lòng gọi Đường dây Trợ giúp của FEMA theo số 800-621-3362.

Các Nguồn trợ giúp để Kiểm tra Nhà

Cập nhật lần cuối