alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Fact Sheets

Vài tuần trước, quý vị đã nộp đơn xin nhận hỗ trợ thảm họa liên bang. FEMA đã trả lời bằng một lá thư nêu rõ các loại hỗ trợ mà quý vị đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện nhận. Vui lòng đọc kỹ thư để hiểu rõ quyết định của FEMA và tìm hiểu cách khiếu nại nếu quý vị không đồng ý. Thông thường, FEMA chỉ cần một tài liệu hoặc thông tin khác để xử lý trường hợp của quý vị.

illustration of page of paper Release Date:

Là một phần của quy trình trợ giúp sau thảm họa, FEMA phải xác định quyền sở hữu và cư trú của những nơi cư trú chính bị hư hại. FEMA đã giúp những nạn nhân sau thảm họa ở các quận Charleston, Georgetown và Herry, những người bị thiệt hại do Cơn bão Ian, xác minh quyền sở hữu và cư trú một cách dễ dàng hơn.

illustration of page of paper Release Date:

FEMA và Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ của Hoa Kỳ đã phê duyệt$3.56 triệu đô latrợ giúp liên bang cho những nạn nhân sau Cơn bão Ian đã tàn phá South Carolina vào tháng 9 năm 2022.

illustration of page of paper Release Date:

Dưới đây là những lý do phổ biến mà FEMA có thể quyết định rằng một số cư dân South Carolina bị thiệt hại do Cơn bão Ian có thể không hội đủ điều kiện nhận trợ giúp sau thảm họa

illustration of page of paper Release Date:

Dưới đây là danh sách các nguồn tài nguyên của tiểu bang và cộng đồng có thể cung cấp bổ sung giúp đỡ cho cư dân của các quận Charleston, Georgetown và Herry, những nạn nhân bị ảnh hưởng bởi Bão Ian:

illustration of page of paper Release Date: