U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Fact Sheets

Những nạn nhân của bão Laura, Delta và Zeta có thể giúp cho việc liên lạc với FEMA được dễ dàng bằng cách tạo một tài khoản trực tuyến.

illustration of page of paper Release Date:

Đối với các nạn nhân của bão Laura và Delta ở Louisiana, việc phục hồi có thể bao gồm hỗ trợ nhà ở tạm thời của FEMA.

illustration of page of paper Release Date:

BATON ROUGE, La. – Văn phòng Quyền Bình đẳng của FEMA phục vụ cơ quan này và quốc gia bằng việc hỗ trợ một môi trường làm việc khô

illustration of page of paper Release Date:

FEMA cam kết giúp đỡ tất cả cư dân Louisiana bị ảnh hưởng bởi Bão Laura và Delta. Bao gồm bất cứ ai cần được trợ giúp chuyên biệt.

illustration of page of paper Release Date:

H: Làm thế nào để FEMA xác định thứ tự ưu tiên đối với những người được nhận một căn nhà ở tạm? 

illustration of page of paper Release Date:

Sau khi một nạn nhân đã đăng ký với FEMA để nhận hỗ trợ thảm họa, họ sẽ nhận được thư xác định giải thích quyết định về điều kiện hội đủ.

illustration of page of paper Release Date:

BATON ROUGE, La.– Trung tâm Khắc phục Hậu quả Thiên tai (DRC)/Trung tâm Kháng nghị ở giáo xứ Jefferson Davis sẽ đóng cửa hẳn lúc 5

illustration of page of paper Release Date:

BATON ROUGE, La.– Trung tâm Khắc phục Hậu quả Thiên tai (DRC)/Trung tâm Kháng nghị ở Alexandria sẽ đóng cửa hẳn lúc 5 p.m.

illustration of page of paper Release Date:

BATON ROUGE, La.

illustration of page of paper Release Date:

BATON ROUGE, La.– Trung tâm Khắc phục Hậu quả Thiên tai (DRC) ở Rayne sẽ đóng cửa hẳn lúc 5 p.m. 23 Tháng Mười Hai.

 

illustration of page of paper Release Date: