U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Fact Sheets

BATON ROUGE, La. – Văn phòng Quyền Bình đẳng của FEMA phục vụ cơ quan này và quốc gia bằng việc hỗ trợ một môi trường làm việc khô

illustration of page of paper Release Date:

FEMA cam kết giúp đỡ tất cả cư dân Louisiana bị ảnh hưởng bởi Bão Laura và Delta. Bao gồm bất cứ ai cần được trợ giúp chuyên biệt.

illustration of page of paper Release Date:

H: Làm thế nào để FEMA xác định thứ tự ưu tiên đối với những người được nhận một căn nhà ở tạm? 

illustration of page of paper Release Date:

Sau khi một nạn nhân đã đăng ký với FEMA để nhận hỗ trợ thảm họa, họ sẽ nhận được thư xác định giải thích quyết định về điều kiện hội đủ.

illustration of page of paper Release Date:

BATON ROUGE, La.– Trung tâm Khắc phục Hậu quả Thiên tai (DRC)/Trung tâm Kháng nghị ở giáo xứ Jefferson Davis sẽ đóng cửa hẳn lúc 5

illustration of page of paper Release Date:

BATON ROUGE, La.– Trung tâm Khắc phục Hậu quả Thiên tai (DRC)/Trung tâm Kháng nghị ở Alexandria sẽ đóng cửa hẳn lúc 5 p.m.

illustration of page of paper Release Date:

BATON ROUGE, La.

illustration of page of paper Release Date:

BATON ROUGE, La.– Trung tâm Khắc phục Hậu quả Thiên tai (DRC) ở Rayne sẽ đóng cửa hẳn lúc 5 p.m. 23 Tháng Mười Hai.

 

illustration of page of paper Release Date:

Không có cách nào để chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống bất ngờ, nhưng sự sinh tồn không đơn giản chỉ là may rủi.

illustration of page of paper Release Date:

Nếu nhà quý vị bị thiệt hại do nước ngập, tùy vào mực nước ngập cao đến đâu, quý vị có thể bị mất dịch vụ tiện ích, hầu hết các đồ nội thất, máy gi

illustration of page of paper Release Date: