U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Fact Sheets

Khi một thảm họa ập đến, người cao niên là một trong những nhóm dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt là những người sống một mình.

illustration of page of paper Release Date:
Các viên chức phụ trách khắc phục hậu quả thiên tai nhắc nhở các nạn nhân có thể đã nhận được quỹ hỗ trợ thảm họa của FEMA rằng họ cần phải sử dụng tiền đó đúng mục đích – cho các chi phí liên quan đến thảm họa - và không phải cho các chi tiêu cho hộ gia đình và các khoản chi tiêu khác.
illustration of page of paper Release Date:
Người thuê nhà ở 126 quận được chỉ định* của Texas đã buộc phải rời căn nhà bị hư hại của họ do các trận bão tuyết nghiêm trọng có thể đủ điều kiện nhận trợ giúp từ FEMA và Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ (SBA) Các cứu trợ hiện kim của liên bang có thể giúp thanh toán tiền nhà tạm thời và các nhu cầu khác không được bảo hiểm chi trả.
illustration of page of paper Release Date:
Các nạn nhân bão tuyết nghiêm trọng Tháng Hai ở Texas đã đăng ký với FEMA có thể đã nhận được một thư xác định liên quan đến điều kiện hội đủ để nhận hỗ trợ của quý vị. Hãy đọc kỹ thư này. Đó có thể không phải là câu trả lời cuối cùng. Có thể là FEMA chỉ cần thêm giấy tờ để xử lý đơn của quý vị. Mọi đương đơn đều có thể kháng nghị quyết định của FEMA.
illustration of page of paper Release Date:

Giữ liên lạc. Tùy vào quý vị

illustration of page of paper Release Date:

Nhiều chủ bất động sản thường hiểu sai về bảo hiểm lũ lụt, chẳng hạn như liệu họ có được mua không, khi nào họ được mua, và chi phí của nó.

illustration of page of paper Release Date:
Các nạn nhân bão tuyết nghiêm trọng ở Texas làm đơn xin hỗ trợ của liên bang phải chứng minh được là họ đã sống trong nơi ở chính bị thảm họa tàn phá của mình trước các trận bão. Sau khi họ cung cấp bằng chứng, họ có thể được cân nhắc cho nhận trợ giúp từ FEMA, chẳng hạn như Hỗ trợ Nhà ở và một số kiểu Hỗ trợ Nhu cầu Khác, bao gồm hỗ trợ về tài sản cá nhân và hỗ trợ chuyển nhà/lưu kho.
illustration of page of paper Release Date:

Khi các cư dân Texas phục hồi sau các trận bão tuyết nặng nề Tháng Hai, nhiều nạn nhân băn khoăn liệu họ có đủ điều kiện nhận hỗ trợ thảm họa FEMA

illustration of page of paper Release Date: