U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

Fact Sheets

GFIP là một hợp đồng bảo hiểm lũ lụt được thiết lập theo các quy định của Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia (NFIP). Tất cả các chủ hợp đồng NFIP (bao gồm cả người nắm chứng nhận GFIP) đều có thể yêu cầu bồi thường sau khi bị lũ lụt, ngay cả khi không có tuyên bố thảm họa của tổng thống.

illustration of page of paper Release Date:

Mặc dù thời hạn đăng ký nhận trợ giúp thảm họa đã qua, vẫn còn trợ giúp cho các nạn nhân của các trận bão tuyết nghiêm trọng hồi Tháng Hai ở Texas. Các nạn nhân là một phần của nỗ lực toàn cộng đồng. Những bước họ thực hiện trên chặng đường khắc phục hậu quả thiên tai và những quyết định của họ là rất quan trọng.

illustration of page of paper Release Date:

9-15 Tháng Năm là tuần lễ Chuẩn bị Sẵn sàng chống Bão của Cơ quan Dịch vụ Thời tiết Quốc gia năm nay. Các trận bão tuyết nghiêm trọng đã gây thiệt hại hàng triệu đô-la đầu năm nay, cùng với đại dịch coronavirus đang hoành hành, là lời nhắc nhở quan trọng rằng thảm họa có thể ảnh hưởng đến bất kỳ ai. Hãy dành thời gian bây giờ để lập một kế hoạch trong trường hợp khẩn cấp và thực hiện các bước đơn giản để bảo vệ ngôi nhà và gia đình quý vị khỏi các thảm họa tương lai.

illustration of page of paper Release Date:

Các cư dân Texas ở 126 quận* được chỉ định nhận hỗ trợ thảm họa, là người bị ảnh hưởng bởi các trận bão tuyết nghiêm trọng Tháng Hai và vẫn cần trợ giúp có nhiều nguồn hỗ trợ nỗ lực khắc phục hậu quả của họ. Hãy xem danh sách kiểm tra khắc phục hậu quả của FEMA để đảm bảo quý vị đã thực hiện tất cả các bước trong quá trình xin hỗ trợ liên bang của quý vị:

illustration of page of paper Release Date:

Survivors of the February severe winter storms in Texas who apply for disaster assistance from FEMA may be referred to the U.S. Small Business Administration (SBA) with information on how to apply for a disaster loan.

illustration of page of paper Release Date:

Các cư dân Texas có hệ thống sưởi, hệ thống xử lý nước thải hay giếng nước bị hư hại do các trận bão tuyết Tháng Hai gây ra có thể đủ điều kiện hỗ trợ tài chính theo Chương trình Cá nhân và Hộ Gia đình của FEMA. Nếu bị từ chối hỗ trợ, đương đơn có thể kháng nghị.

illustration of page of paper Release Date:

Khi một thảm họa ập đến, người cao niên là một trong những nhóm dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt là những người sống một mình.

illustration of page of paper Release Date:

Các viên chức phụ trách khắc phục hậu quả thiên tai nhắc nhở các nạn nhân có thể đã nhận được quỹ hỗ trợ thảm họa của FEMA rằng họ cần phải sử dụng tiền đó đúng mục đích – cho các chi phí liên quan đến thảm họa - và không phải cho các chi tiêu cho hộ gia đình và các khoản chi tiêu khác.

illustration of page of paper Release Date:

Người thuê nhà ở 126 quận được chỉ định* của Texas đã buộc phải rời căn nhà bị hư hại của họ do các trận bão tuyết nghiêm trọng có thể đủ điều kiện nhận trợ giúp từ FEMA và Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ (SBA) Các cứu trợ hiện kim của liên bang có thể giúp thanh toán tiền nhà tạm thời và các nhu cầu khác không được bảo hiểm chi trả.

illustration of page of paper Release Date: