Thanh Toán Cho Cơ Quan FEMA Như Thế Nào

Cảm ơn quý vị đã thanh toán cho FEMA. Vui lòng đọc kỹ sao kê hóa đơn của quý vị và chọn lựa chọn chính xác. Không chọn ngẫu nhiên một phương thức thanh toán — chúng tôi muốn đảm bảo quý vị nhận được tín dụng đối với số tiền quý vị đã thanh toán cho chúng tôi.

Vui lòng đảm bảo quý vị cho biết loại thanh toán chính xác từ danh sách bên dưới.

Quý Vị Đang Thực Hiện Loại Thanh Toán Gì?

Tôi thanh toán phí bảo hiểm lũ lụt

Tôi là người thanh toán hỗ trợ liên quan đến thảm họa, chi phí đi lại hoặc nhà ở tạm thời

Tôi là bên được ủy thác, chính phủ tiểu bang, địa phương, bộ tộc hoặc lãnh thổ thực hiện thanh toán

Trả Lại Séc Kho Bạc Gốc

alert - info

Đối với các thắc mắc chung, hãy email cho chúng tôi tại FEMA-Finance-AccountsReceivable-Deposits@fema.dhs.gov

Hoặc gọi số 1-866-804-2469

Thông Báo Đối Với Khách Hàng Thanh Toán Bằng
Séc

Đạo Luật Thanh Toán Bằng Séc Thế Kỷ 21 (Check Clearing for the 21st Century Act (Check 21) cho phép các ngân hàng xử lý séc theo phương thức điện tử, nhờ đó được nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Vui lòng lưu ý:

  • • Ngân hàng sẽ lập một bản sao của séc gốc của quý vị, hủy séc gốc, và séc gốc sẽ không được trả lại.
  • • Ngân hàng sẽ sử dụng bản sao để ghi nợ điện tử vào tài khản của quý vị (EFT) thường là trong vòng 24 giờ và ghi nợ sẽ xuất hiện trên sao kê tài khoản định kỳ của quý vị.
  • • Ngân hàng sẽ cố thực hiện 2 lần EFT trong trường hợp không đủ tiền, sau đó nó sẽ được trả lại cho ngân hàng của quý vị. Ngân hàng của quý vị có thể tính phí trả lại, phí này khác nhau tùy ngân hàng.

Thông báo này được cung cấp tuân theo các quy định của Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ tại 31 CFR 210, Phụ Lục C.

Cập nhật lần cuối