FEMA personnel help a disaster survivor.

Tiếp tục các nỗ lực ứng phó trên khắp cả nước

FEMA đã triển khai nhân sự đến các điểm thảm họa trên khắp Hoa Kỳ. Chúng tôi hết lòng giúp đỡ những người sống sót phục hồi sau mọi thảm họa.

Hỗ trợ Cá nhân
$132.1 M

Grants to disaster survivors (in millions) so far in 2023.

2023 Mitigation Grants
599

Number of hazard mitigation assistance sub-grants so far in 2023.

2023 Disaster Declarations
48

Tuyên bố thảm họa tại các tiểu bang và quận hạt Xem các Tuyên bố.

2023 Fire Incidents
9

Các Sự Cố Hỏa Hoạn tại các tiểu bang và quận hạt. Xem các sự cố.