A baby blue beach out on top of wood planks

Chào Mừng

Chúng tôi đang nghiên cứu về việc biên dịch nội dung trên trang web này sang nhiều ngôn ngữ hơn. Tìm hiểu thêm về cách quý vị có thể chuẩn bị sẵn sàng ứng phó thảm họa và nhận hỗ trợ.

Hỗ trợ Cá nhân
$2.1 B

Grants to disaster survivors (in billions) in 2021.

Trợ Cấp Giảm Nhẹ năm 2021
1104

Number of hazard mitigation assistance sub-grants awarded in calendar year 2021.

Tuyên Bố Thảm Họa trong năm 2021
124

Tuyên bố thảm họa tại các tiểu bang và quận hạt Xem các Tuyên bố.

Sự Cố Hỏa Hoạn trong năm 2021
48

Các Sự Cố Hỏa Hoạn tại các tiểu bang và quận hạt. Xem các sự cố.