alert - warning

Truy cập trang mạng về COVID-19 để cập nhật thông tin mới nhất về quá trình ứng phó với đại dịch.

U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

A baby blue beach out on top of wood planks

Chào Mừng

Chúng tôi đang nghiên cứu về việc biên dịch nội dung trên trang web này sang nhiều ngôn ngữ hơn. Tìm hiểu thêm về cách quý vị có thể chuẩn bị sẵn sàng ứng phó thảm họa và nhận hỗ trợ.

Hỗ trợ Cá nhân
$1.9 B

Grants to disaster survivors (in billions) so far in 2021.

Trợ Cấp Giảm Nhẹ năm 2021
1048

Số lượng các khoản tài trợ hỗ trợ giảm thiểu mối nguy được trao cho đến nay trong năm dương lịch 2021.

Tuyên Bố Thảm Họa trong năm 2021
108

Tuyên bố thảm họa tại các tiểu bang và quận hạt Xem các Tuyên bố.

Sự Cố Hỏa Hoạn trong năm 2021
42

Các Sự Cố Hỏa Hoạn tại các tiểu bang và quận hạt. Xem các sự cố.