A baby blue beach out on top of wood planks

Chào Mừng

Chúng tôi đang nghiên cứu về việc biên dịch nội dung trên trang web này sang nhiều ngôn ngữ hơn. Tìm hiểu thêm về cách quý vị có thể chuẩn bị sẵn sàng ứng phó thảm họa và nhận hỗ trợ.

Hỗ trợ Cá nhân
$170 M

Grants to disaster survivors (in millions) so far in 2022.

2022 Mitigation Grants
761

Number of hazard mitigation assistance sub-grants awarded so far in 2022.

2022 Disaster Declarations
74

Tuyên bố thảm họa tại các tiểu bang và quận hạt Xem các Tuyên bố.

2022 Fire Incidents
33

Các Sự Cố Hỏa Hoạn tại các tiểu bang và quận hạt. Xem các sự cố.