alert - warning

Truy cập trang mạng về COVID-19 để cập nhật thông tin mới nhất về quá trình ứng phó với đại dịch.

U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

a male in the car and a soldier outside of the card showing him a tablet

Chào Mừng

Chúng tôi đang nghiên cứu về việc biên dịch nội dung trên trang web này sang nhiều ngôn ngữ hơn. Tìm hiểu thêm về cách quý vị có thể chuẩn bị sẵn sàng ứng phó thảm họa và nhận hỗ trợ.

Hỗ trợ Công cộng
$15.3 B

Public Assistance grants awarded (in billions) so far in 2021.

2021 Mitigation Grants
416

Number of hazard mitigation assistance sub-grants awarded so far in calendar year 2021.

2021 Disaster Declarations
34

Tuyên bố thảm họa tại các tiểu bang và quận hạt Xem các Tuyên bố.

2021 Fire Incidents
5

Các Sự Cố Hỏa Hoạn tại các tiểu bang và quận hạt. Xem các sự cố.