Liên Hệ Chúng Tôi

alert - warning

Nếu quý vị cần trợ giúp khẩn cấp, vui lòng gọi số 9-1-1.

Người Sống Sót Sau Thảm Họa

Theo Dõi Sự Hỗ Trợ Của Quý Vị

Truy cập DisasterAssistance.gov để cập nhật và theo dõi đơn đăng ký của quý vị.

Viết thư gửi FEMA

FEMA
P.O. Box 10055
Hyattsville, MD 20782-8055

Đường Dây Trợ Giúp FEMA

1-800-621-3362 (có 711 hoặc Dịch Vụ Chuyển Tiếp Video) 

Gọi từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối, giờ ET

General Questions or Comments?

Send an email to AskIA@fema.dhs.gov. In your email, please include your name, the city and state where the disaster occurred or that you are asking about.
NOTE: This email is unsecured. Do not share any personal information through email, including your address, social security number or bank information.

Các Doanh Nghiệp Nhỏ

202-288-4657
FEMA-SB@fema.dhs.gov

FEMA Small Business Program
500 C Street, SW
Washington, DC 20472-3210

Cung Cấp Ý Kiến Phản Hồi

Gửi ý kiến phản hồi bổ sung cho FEMA thông qua mẫu đơn trực tuyến của chúng tôi.

Thông Tin Liên Hệ Trụ Sở

Tổng quát
(202) 646-2500

Chương Trình Hỗ Trợ Cộng Đồng – Yếu Tố Các Dịch Vụ Hỗ Trợ Của Tiểu Bang
fema-capssse@fema.dhs.gov

Liên quan đến quốc hội
FEMA-Congressional-Affairs@fema.dhs.gov
(202) 646-4500

Thắc Mắc về Lập Bản Đồ Lũ Lụt
(877) FEMA MAP (1-877-336-2627)
FEMAMapSpecialist@riskmapcds.com

Yêu Cầu về Đạo Luật Tự Do Thông Tin (FOIA)
(202) 646-3323
FEMA-FOIA@fema.dhs.gov

Các Vấn Đề Liên Chính Phủ
(202) 646-3444
FEMA-IGA@fema.dhs.gov

Chương Trình Giảm Nguy Hiểm Động Đất Quốc Gia
(202) 646-4037
gabriele.javier@fema.dhs.gov

Bộ Phận Thông Tin
(202) 646-3272
FEMA-News-Desk@fema.dhs.gov

Văn Phòng Phụ Trách Quyền Bình Đẳng
(202) 212-3535
FEMA-EqualRights@fema.dhs.gov

Hợp Đồng Khối Tư Nhân
(202) 646-3444
nbeoc@max.gov

Các Vấn Đề Bộ Tộc
(202) 646-3444
FEMA-Tribal@fema.dhs.gov

Tìm Thông Tin Liên Hệ Theo Khu Vực

Thông Tin Liên Hệ Khu Vực 1

Tổng quát
(877) 336-2734
fema-r1-info@fema.dhs.gov

Liên quan đến quốc hội
Cheri Rolfes (617) 956-7597
Diego Alvarado (617) 956-7597
FEMA-R1-Congressional@fema.dhs.gov

Cán Bộ Thực Thi
Tim Looby
(617) 832-4734
Timothy.Looby@fema.dhs.gov

Chương Trình Giảm Nguy Hiểm Bão và Động Đất Quốc Gia
Paul Morey
(617) 956-7628
paul.morey@fema.dhs.gov

Hệ Thống Kiểm Soát Sự Cố Quốc Gia
Brian Kennedy
(617) 956-7546
Brian.M.Kennedy@fema.dhs.gov

Bộ Phận Thông Tin
(617) 956-7547
fema-r1-info@fema.dhs.gov

Các Vấn Đề Bộ Tộc và Khối Tư Nhân
Bruce Brodoff
(617) 956-7527
Bruce.brodoff@fema.dhs.gov


Thông Tin Liên Hệ Khu Vực 2

Tổng quát
FEMA-R2-ExternalAffairs@fema.dhs.gov

Cán Bộ Thực Thi
Chris Cammarata
(212) 680-3684
Christopher.cammarata@fema.dhs.gov

Bộ Phận Thông Tin về Bão Maria
(Puerto Rico)
(866) 366-8807
fema-pr4339prensa@fema.dhs.gov

Chương Trình Giảm Nguy Hiểm Động Đất Quốc Gia
Sonny Beauchamp
(787) 296-3500 sonny.beauchamp@fema.dhs.gov

Bộ Phận Thông Tin
(347) 416-3792
FEMA-R2-ExternalAffairs@fema.dhs.gov

Liên Lạc Viên Các Vấn Đề Bộ Tộc
Lesly Almanzar-Dorville
(347) 302-3179
Lesly.AlmanzarDorville@fema.dhs.gov

Thông Tin Liên Hệ Khu Vực 3

Tổng quát
(215) 931-5500

Liên quan đến quốc hội
(267) 546-6419
FEMA-R3-CongQ@fema.dhs.gov

Cán Bộ Thực Thi
Patricia Gardner
(202) 329-7573
Patricia.Gardner2@fema.dhs.gov

Chương Trình Giảm Nguy Hiểm Động Đất Quốc Gia
Darlene Messina
(215) 873-5303
darlene.messina@fema.dhs.gov

Hệ Thống Kiểm Soát Sự Cố Quốc Gia
Catherine Mercogliana
(215) 931-5610
Catherine Mercogliana@fema.dhs.gov

Bộ Phận Thông Tin
(215) 931-5597
FEMAR3NewsDesk@fema.dhs.gov

Khối Tư Nhân
Melissa Wiehenstroer
(202) 568-4391 Melissa.Wiehenstroer@fema.dhs.gov

Các Vấn Đề Bộ Tộc
David Thomason
(215) 931-5706 David.Thomason@fema.dhs.gov

Thông Tin Liên Hệ Khu Vực 4

Tổng quát
(770) 220-5200
fema-r4-external-affairs@fema.dhs.gov

Cán Bộ Thực Thi
Elise Pierce
(229) 225-4697
Elise.Pierce@fema.dhs.gov

FOIA
Mary Barnes
(770) 220-5482
mary.barnes@fema.dhs.gov

Chương Trình Giảm Nguy Hiểm Động Đất Quốc Gia
Noriko Kibble
(770) 220-8870
noriko.boston@fema.dhs.gov

Hệ Thống Kiểm Soát Sự Cố Quốc Gia
Rupert Dennis
(229) 225-4627 
Rupert.Dennis@fema.dhs.gov

Bộ Phận Thông Tin
(770) 220-5226
fema-r4-external-affairs@fema.dhs.gov

Liên Lạc Viên Các Vấn Đề Bộ Tộc
Elisa Roper
(770) 220-5217
elisa.roper@fema.dhs.gov

Thông Tin Liên Hệ Khu Vực 5

Tổng quát
(312) 408-5500

Liên Quan Đến Quốc Hội/Liên Chính Phủ
Dan Shulman
(312) 408-4427
dan.shulman@fema.dhs.gov

Bộ Phận Thông Tin
(312) 408-4455
fema-r5-news-desk@fema.dhs.gov

Các Vấn Đề Bộ Tộc
Troy Christensen
(312) 408-5286
troy.christensen@fema.dhs.gov

Thông Tin Liên Hệ Khu Vực 6

Tổng quát
(940) 898-5399

Cán Bộ Thực Thi
Justin Breeding
(940) 898-5185
Justinf.breeding@fema.dhs.gov

Bộ Phận Thông Tin
(940) 898-5454
FEMA-R6-NewsDesk@fema.dhs.gov

Chương Trình Giảm Nguy Hiểm Động Đất Quốc Gia
Bart Moore
(940) 898-5363
bart.moore@fema.dhs.gov

Hệ Thống Kiểm Soát Sự Cố Quốc Gia
Sam Garland
(940) 898-5579 
Samuel.Garland@fema.dhs.gov

Liên Lạc Viên Các Vấn Đề Bộ Tộc
Norma Reyes
(940) 898-5233
norma.reyes@fema.dhs.gov

Thông Tin Liên Hệ Khu Vực 7

Tổng quát
(816) 283-7061 FEMARegion7info@fema.dhs.gov

Cán Bộ Thực Thi
Alan Garrison
(816) 719-0257
Alan.Garrison@fema.dhs.gov

Chương Trình Giảm Nguy Hiểm Động Đất Quốc Gia
Cheickh Koma
(816) 283-7067
cheickh.koma@fema.dhs.gov

Hệ Thống Kiểm Soát Sự Cố Quốc Gia
John Bissen
(816) 283-7047  
john.bissen@fema.dhs.gov

Bộ Phận Thông Tin
(816) 283-7095

Liên Lạc Viên Các Vấn Đề Bộ Tộc
Kristiana Sanford (Acting)
(816) 283-7933
kristiana.sanford@fema.dhs.gov

Thông Tin Liên Hệ Khu Vực 8

Tổng quát
(303) 235-4800

Bảo Hiểm Lũ Lụt
(303) 235-4988

Chương Trình Giảm Nguy Hiểm Động Đất Quốc Gia
Sean McGowan
(303) 235-4800
sean.mcgowan@fema.dhs.gov

Bộ Phận Thông Tin
(303) 235-4908
fema-r8newsdesk@fema.dhs.gov

Khối Tư Nhân
(303) 235-4908
fema-r8-privatesector@fema.dhs.gov

Các Vấn Đề Bộ Tộc
(303) 235-4908
r8-tribal@fema.dhs.gov

Thông Tin Liên Hệ Khu Vực 9

Tổng quát
(510) 627-7100

Các Vấn Đề Liên Quan Đến Quốc Hội
Casey De Shong
(510) 627-7785
Casey.Deshong@fema.dhs.gov

Chương Trình Giảm Nguy Hiểm Động Đất Quốc Gia
Anne Rosinski
(510) 627-7172
anne.rosinski@fema.dhs.gov

Bộ Phận Thông Tin
Brandi Richard Thompson
(510) 627-7006
brandi.richard-thompson@fema.dhs.gov

Khối Tư Nhân
Michael Cummings
(510) 627-7220 michael.cummings@fema.dhs.gov

Liên Lạc Viên Các Vấn Đề Bộ Tộc
Christopher Poehlmann
(510) 627-7285
christopher.poehlmann@fema.dhs.gov

Thông Tin Liên Hệ Khu Vực 10

Tổng quát
(425) 487-4600

Văn Phòng Khu Vực Alaska
(907) 271-4300

Bộ Phận Thông Tin
(425) 487-4610
FEMA-R10-NewsDesk@fema.dhs.gov

Liên Lạc Viên Các Vấn Đề Bộ Tộc
Erin Ward
(425) 487-4567
erin.ward@fema.dhs.gov

Cập nhật lần cuối