alert - warning

Ale sou COVID-19 paj jwenn dènye enfòmasyon yo sou mezi entèvansyon pou pandemi a.

U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

4 people standing around in a circle laughing and smiling

Byenvini

Nap travay pou nou tradui enfòmasyon ki nan sit entènèt sa a nan plizyè lang. Aprann plis enfòmasyon kap montre w kijan pou prepare w pou dezas ak kijan pou jwenn asistans.

Asistans Piblik
$15.4 B

Public Assistance grants awarded (in billions) so far in 2021.

2021 Mitigation Grants
431

Number of hazard mitigation assistance sub-grants awarded so far in calendar year 2021.

2021 Disaster Declarations
36

Deklarasyon dezas pou eta ak konte yo Gade Deklarasyon yo.

2021 Fire Incidents
5

Ensidan Ensandi pou eta ak konte yo. Gade ensidan yo.