alert - warning

Ale sou COVID-19 paj jwenn dènye enfòmasyon yo sou mezi entèvansyon pou pandemi a.

U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

An older woman at the table checking in to get her vaccine across rom from two other women

Byenvini

Nap travay pou nou tradui enfòmasyon ki nan sit entènèt sa a nan plizyè lang. Aprann plis enfòmasyon kap montre w kijan pou prepare w pou dezas ak kijan pou jwenn asistans.

Asistans Piblik
$9.7 B

Public Assistance grants awarded (in billions) so far in 2021.

2021 Mitigation Grants
171

Number of hazard mitigation assistance sub-grants awarded so far in calendar year 2021.

2021 Disaster Declarations
16

Deklarasyon dezas pou eta ak konte yo Gade Deklarasyon yo.

2021 Fire Incidents
2

Ensidan Ensandi pou eta ak konte yo. Gade ensidan yo.