alert - warning

Ale sou COVID-19 paj jwenn dènye enfòmasyon yo sou mezi entèvansyon pou pandemi a.

U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

A baby blue beach out on top of wood planks

Byenvini

Nap travay pou nou tradui enfòmasyon ki nan sit entènèt sa a nan plizyè lang. Aprann plis enfòmasyon kap montre w kijan pou prepare w pou dezas ak kijan pou jwenn asistans.

Asistans Endividyèl
$1.9 B

Grants to disaster survivors (in billions) so far in 2021.

Sibvansyon pou Alèjman 2021
1045

Kantite sou-sibvansyon pou asistans alèjman risk yo distribye jiska dat nan ane sivil 2021.

Deklarasyon Dezas 2021 yo
108

Deklarasyon dezas pou eta ak konte yo Gade Deklarasyon yo.

Ensidan Ensandi 2021 yo
42

Ensidan Ensandi pou eta ak konte yo. Gade ensidan yo.