alert - warning

Ale sou COVID-19 paj nou an ak nan coronavirus.gov jwenn dènye enfòmasyon yo sou mezi entèvansyon pou pandemi a.

U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

a women smiling

Byenvini

Nap travay pou nou tradui enfòmasyon ki nan sit entènèt sa a nan plizyè lang. Aprann plis enfòmasyon kap montre w kijan pou prepare w pou dezas ak kijan pou jwenn asistans.

Rete onivo lokal. Chèche nan eta w la.

Asistans Piblik
$23.8 B

Sibvansyon Asistans Piblik yo distribye (an milya) jiskaprezan an 2020.

Sibvansyon pou Alèjman 2020
1002

Kantite sou-sibvansyon pou asistans alèjman risk yo distribye jiska dat nan ane sivil 2020.

Deklarasyon Dezas 2020 yo
294

Deklarasyon dezas pou eta ak konte yo Gade Deklarasyon yo.

Ensidan Ensandi 2020 yo
78

Ensidan Ensandi pou eta ak konte yo. Gade ensidan yo.