FEMA personnel talk to a disaster survivor

Operasyon Entèvansyon yo ap Kontinye Nan Tout Peyi a

FEMA te deplwaye pèsonèl pandan katastwòf la nan tout Etazini. Nou detèmine pou ede sivivan yo reprann yo apre tout katastwòf yo.

Asistans Endividyèl
$1.8 B

Grants to disaster survivors (in billions) in 2022.

2022 Mitigation Grants
1173

Number of hazard mitigation assistance sub-grants awarded in 2022.

2022 Disaster Declarations
90

Deklarasyon dezas pou eta ak konte yo Gade Deklarasyon yo.

2022 Fire Incidents
35

Ensidan Ensandi pou eta ak konte yo. Gade ensidan yo.