Asistans pou Gouvènman ak Òganizasyon Prive ki Pa Gen Objektif Fè Lajan Aprè yon Dezas

alert - warning

Peryòd ensidan COVID-19 la te fini 11 Me 2023. FEMA ap kontinye bay fasistans fineray jiska 30 septanm 2025, pou moun ki pèdi moun ki chè pouyo akòz pandemi sa a.

FEMA ede gouvènman eta, lokal, tribal ak teritoryal epi kèk tip òganizasyon prive ki pa gen objektif fè lajan fè entèvansyon epi retabli nan gwo dezas ak ijans. Apre yon evènman tankou yon siklòn, tònad, tranblemanntè oswa dife forè, kominote yo bezwen èd pou kouvri depans yo fè pou retire debri, pran mezi pwoteksyon ijan pou sove lavi epi restore enfrastrikti piblik.

Kòmanse

Dènye mizajou