U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Asistans pou Gouvènman ak Òganizasyon Prive ki Pa Gen Objektif Fè Lajan Aprè yon Dezas

FEMA ede gouvènman eta, lokal, tribal ak teritoryal epi kèk tip òganizasyon prive ki pa gen objektif fè lajan fè entèvansyon epi retabli nan gwo dezas ak ijans. Apre yon evènman tankou yon siklòn, tònad, tranblemanntè oswa dife forè, kominote yo bezwen èd pou kouvri depans yo fè pou retire debri, pran mezi pwoteksyon ijan pou sove lavi epi restore enfrastrikti piblik.

Kòmanse

Dènye mizajou August 12, 2020