Konsève Trezò Familyal Ou yo

Konsève Trezò Familyal Ou yo

Konsèy Rapid

Fich Enfòmasyon

Lòt Resous

FEMA ak Enstitisyon Smithsonian finanse ansanm Gwoup Travay Nasyonal sou Ijans ki gen rapò ak Patrimwàn, yon asosyasyon ki gen plis pase 60 òganizasyon k ap bay sèvis nan nivo nasyonal ak ajans federal ki kreye pou pwoteje patrimwàn kiltirèl yo kont dega katastwòf natirèl ak lòt ijans yo ka lakoz.

Gwoup Travay la bay konsèy sa yo pou ede w rekipere trezò familyal ou yo apre yon katastwòf.

Etap pou Sove Trezò Familyal Ou yo

Avèk yon ti pasyans ak aksyon rapid, li posib pou konsève foto, lèt, penti ak lòt objè ki pa ka ranplase. Enstriksyon etap-pa-etap sa yo pral ede w estabilize objè ki gen anpil valè ou genyen yo epi ba w tan pou w pran yon desizyon eklere sou lòt tretman ak jesyon sou souvni fanmi w yo.

 1. Priyorite: Ou ka pa kapab konsève tout bagay, kidonk konsantre sou sa ki pi enpòtan pou ou, kit se pou rezon istorik, monetè, oswa santimantal.
 2. Kreye Espas: Gaye objè yo pou fè yo seche pran anpil espas! Ou dwe kreyatif: Mete avèk swen foto sou yon liy, kreye yon amak pou seche apati yon ekran pòch an plastik kole ant de chèz, fèmen espas yon etajè seche ak twal oswa vlope ba yo ak izolan tiyo pou sipò siplemantè.
 3. Manyen ak Swen: Pran anpil prekosyon nan manyen objè familyal
  ou yo, ki ka vrèman frajil lè yo mouye.

Konsèy Rapid

Li pi bon w seche avèk lè a tout byen ou genyen ki gen anpil valè yo —andedan, si sa posib. Sèche cheve, fè, fou, ak ekspoisyon ki pwolonje nan limyè solèy
la pral lakoz dega ki pa ka repare. Ogmante sikilasyon lè a andedan ak vantilatè, ouvri fenèt, lè kondisyone, ak dezimidifikatè.

Foto, papye, liv, ak twal yo ta dwe konjle si ou pa ka seche yo nan 48 èdtan. Vlope atik yo nan papye konjelasyon epi mete yo nan yon frizè ki pa gen kouch glas ki regle nan tanperati ki pi ba posib la.

Fotograf

 • Pa janm separe foto ak negatif mouye ki kole ansanm.
 • Si gen tan, pran yon foto foto ou pou w konsève yon kopi nimerik.
 • Netwaye foto yo lè w rense yo ak anpil atansyon nan dlo distiye, si genyen, oswa nan dlo pwòp si ou pa ka jwenn dlo distiye.
 • Seche foto yo nan lè lib sou yon ekran plastik oswa sèvyèt papye, oswa
  lè w tann yo nan kwen ak epeng pou rad an plastik.
 • Pa kite imaj la antre an kontak ak lòt sifas pandan l ap seche.

RESOUS PDF ANPLIS

Graphic
Yon kamera ak foto.

Liv

 • Si ou gen liv ki te nan dlo sal, yo danjere pou sante ou. Jete yo oswa mande yon konsèvatè pwofesyonèl konsèy.
 • Retire pochèt pwoteksyon kont pousyè a pou fè yo seche apa.
 • Mete sèvyèt papye ant paj liv mouye yo.
 • Pou liv ki mouye oswa ki pa fin mouye, si liv yo te nan dlo labou, wouye oswa sale, rense liv yo, youn pa yon, nan yon bokit oswa basen dlo pwòp, kenbe liv la byen fèmen pandan l ap tranpe.

RESOUS PDF ANPLIS

Graphic
Yon liv louvri.

Dokiman, Enprime ak Papye

 • Retire penti ak enprime nan ankadreman.
 • Seche atik yo nan lè lib si w gen sèlman kèk dokiman oswa papye mouye, oswa si w gen ase espas pou w seche tout atik ou yo.
 • Seche nan lè lib fèy yo endividyèlman oswa nan ti pil jiska yon ka (1/4) pous wotè.
 • Dokiman yo ka konjle si ou gen twòp moso pou seche nan lè lib. Li ka pran plizyè semèn ak plizyè mwa pou pwosesis sa a.

RESOUS PDF ANPLIS

Graphic
Yon sètifika jenerik.

Fich Enfòmasyon

Lè yon inondasyon, yon siklòn, yon tònad oswa dife boulvèse lavi yo, bagay ou genyen ki gen anpil valè tankou patrimwàn familyal, foto ak lòt souvni yo vin gen plis valè toujou. Gwoup Travay Nasyonal Ijans Patrimwàn nan bay enstriksyon debaz sa yo kèk konsèvatè pwofesyonèl te redije pou moun k ap chèche - ak jwenn - trezò familyal nan mitan dekonm yo.

Apre Dife a: Konsèy pou Rekipere Trezò Familyal<br>ki Andomaje yo

Apre Inondasyon an: Konsèy pou Rekipere Trezò Familyal<br>ki Andomaje yo

Rekiperasyon Objè Familyal ki gen Anpil Valè Dlo a Domaje

Lòt Resous

Depi 1995, Gwoup Travay la ap bay moun ak kominote kiltirèl la – mize, bibliyotèk, achiv, òganizasyon atistik, sèvis achiv ak lòt ankò – konsèy
ak asistans teknik anvan, pandan ak apre katastwòf yo.

Gen anpil resous sou sit entènèt Gwoup Travay la, tankou sa ki annapre yo:

Pou plis enfòmasyon sou pwoteksyon patrimwàn kiltirèl ki menase oswa ki afekte nan katastwòf — nan Etazini ak aletranje — vizite sit entènèt asosyasyon nou an, Inisyativ pou Sekou Kiltirèl nan Smithsonian.

Dènye mizajou