Konnen Risk Ou

Familyarize w ak risk ou genyen pou inondasyon ak danje ki gen rapò ak inondasyon anvan yo rive.
Illustration of a house and flooding.

Ou ka maksimize preparasyon pou inondasyon w ak rekiperasyon w lè w revize enfòmasyon yo davans. Tout moun gen aksyon espesifik ak etap yo ka pran pou konprann risk inondasyon yo, selon wòl yo genyen nan kominote a.

Resous pa wòl

Graphic
House with a river running in front of it

Enfòmasyon sa a pral ede w konprann ak navige risk inondasyon w la, ak resous ak enfòmasyon ki adapte a bezwen w yo.

Graphic
Group of buildings with a river running in front of it

Travay jesyonè kominotè yo fondamantal pou jesyon efikas resous plenn inondasyon yo ak alèjman inondasyon yo.

Graphic
Woman with ID badge in front of a capitol building

Otorite Eta, lokal, tribi ak teritoryal yo travay ansanm ak FEMA pou prepare epi devlope pratik pou diminye inondasyon yo.

Graphic
Person wearing a hard hat

Enjenyè, Apantè, ak achitèk jwe yon wòl enpòtan nan bati solisyon mitigasyon ak bay done.

Graphic
House with a "sale" sign in front of it

Pwofesyonèl byen imobilye, prete ak asirans jwe yon wòl enpòtan nan ede kominote yo konprann risk inondasyon.

Èske w ap chèche enfòmasyon sou risk ki soti nan lòt kalite danje? Vizite Paj Jesyon Risk la.

Dènye mizajou