Fè volontarya ak Fè don

Apre yon dezas moun reyini ansanm pou ede. Pou w ka pote pi gwo kontribisyon, li enpòtan pou w swiv direktiv pou w ka fè don ak volontè nan fason ki responsab. Pratik ke yo eseye e ki verifye ki annapre yo pral ba ou yon kote pou w kòmanse. 

Ou gendwa tou voye yon imèl bay Inite Don FEMA pou repons ak kesyon espesifik oswa pou fè yon don an espès.

Kach se meyè don an.

Kontribisyon finansye nan rekonèt òganizasyon soulajman dezas se fason ki pi rapid, pi fleksib ak metòd pi efikas pou fè don. Òganizasyon ki sou teren an konnen ki atik ak ki kantite ki nesesè, yo souvan achte an gwo ak diskont epi, si sa posib, yo achte nan biznis lokal kote dezas la pase a, sa ki ede ekonomi a rekipere.

Pou jwenn yon lis òganizasyon w ka fè konfyans ki ka mete kontribisyon w fè ak jenewozite a nan meyè itilizasyon posib, vizite Òganizasyon Volontè Nasyonal ki Aktif nan Dezas.

Don An Espès: Konfime Kisa, Kibò ak Kilè

Atik yo fè kòm don yo nesesè. Konnen sa ki nesesè, ki kote yo bezwen yo, epi pote l kote a nan bon moman an esansyèl.  Bezwen esansyèl yo chanje byen vit.  Avan w kolekte, konfime bezwen an. 

  • Se pa tout bagay ki nesesè. Yo pa janm bezwen rad dezyèm men. 
  • Don an gwo pi bon. Pake yon sèl atik ki triye epi ki nan bwat.
  • Pran tan an kont enpòtan. Twò bonè oswa twò ta epi pèsonn p ap genyen.
  • Transpò a bezwen òganize. Kijan l ap fè rive nan destinasyon li?

Konekte ak Volontè

alert - info

Tanpri pa deplwaye tèt ou poukont ou nan zòn dezas yo.

Òganizasyon Fyab k ap opere nan zòn afekte yo konnen kote ki bezwen volontè. Tou depann de dezas la ak faz li ye a, volontè gendwa enpòtan anpil pou asire ke sivivan yo ka retounen nan lavi nòmal yo. Lè yo travay ak yon òganizasyon san pwofi ki byen chita, yo ka konsidere sekirite, fòmasyon ak konpetans apwopriye yo.

Rekiperasyon dire plis tan lontan pase atansyon medya yo. Pral genyen opòtinite pou fè volontè pandan plizyè mwa, souvan anpil ane, apre dezas la.  Souvan èd ou nesesè lontan apre yon dezas fin pase.

Kite Nou Ede w

Graphic
Illustration of Email icon

Si w genyen atik ke w vle fè kado, tan pou w sèvi kòm volontè nan yon òganizasyon san pwofi, oswa kach pou w bay epi w genyen kesyon, voye yon imèl bay Inite Don FEMA. Nou ta renmen ede w ede lòt moun.

Dènye mizajou October 9, 2022