Asistans pou Endividyèl

FEMA ka ede w jwenn èd pou rekipere apre yon gwo katastwòf.

Graphic
Family and FEMA staff standing in front of a house

FEMA te aplike aktyalizasyon ki pi enpòtan nan asistans pou katastwòf pandan 20 dènye ane yo. Mizajou sa yo enkli:

  • Finansman fleksib yo bay sivivan yo dirèkteman lè yo plis nan nesesite.
  • Elaji kalifikasyon yo pou ede plis moun retabli yo pi vit.
  • Yon pwosesis aplikasyon senplifye pou reponn ak bezwen endividyèl sivivan yo.

 Chanjman sa yo aplike pou katastwòf ki deklare nan  dat kap  22 Mas 2024.

Ki Kalite Èd Ou Bezwen?

Mwen Bezwen Asistans Imedya

Patnè asistans pou katastwòf nou yo ka ede ak bezwen imedya ke FEMA pa otorize bay.

  • Asistans Medikal Dijans: Tanpri rele 9-1-1.
  • Abri Nan Ka Dijans: Ale nan sit entènèt American Red Cross (Lakwa Wouj Amerikèn)pou konn ki opsyon w genyen selon kòd postal ou, oswa  Salvation Army (Lame Disali), oswa voye mesaj tèks SHELTER ak kòd postal ou (paregzanp, "SHELTER 01234") nan 4FEMA (43362).  Pou panyòl, voye mesaj tèks REFUGIO ak kòd postal ou. (Wap peye tarif pou mesaj ak done yo.)  Epitou ou ka telechaje FEMA Mobile App (Aplikasyon Mobil FEMA) pou jwenn abri ki louvri yo.
  • Bezwen Imedya Kontakte ajans ki jere ijans lokal ou pou mande èd. Liy asistans FEMA (1-800-621-3362) ka bay lòt referans ankò. Si ou itilize yon sèvis relè videyo, sèvis telefòn ki gen tit oswa lòt sèvis kominikasyon, tanpri bay FEMA nimewo espesifik yo bay pou sèvis sa a.

Epitou nou ofri sipò pou moun ki gen andikap, oswa moun ki bezwen jwenn aksè ak moun ki bezwen èd pou fonksyone.

Mwen Bezwen Pou FEMA Ede Mwen

Pwogram FEMA pou Endividyèl ak pou Fwaye yo  (FEMA’s Individuals and Households Program, IHP) bay sèvis finansye ak sèvis dirèk pou moun ki elijib e pou fanmi ke dezas la te afekte, e ki gen depans asirans pa kouvri oswa poutèt yo pa gen ase asirans e yo gen gwo nesesite.

Mwen Aplike Pou Asistans. Kisa Kap Rive Apre?

FEMA pral voye lèt pou l avize, swa pa lapòs Etazini oswa pa lèt elektwonik. Ou ka oblije verifye idantite w oswa w ka oblije konplete yon enspeksyon adomisil.

Aprann Etap Pou Suiv Lè Ou Fin Aplike

Yo Di Pou Mwen Rele Administrasyon Ti Antrepriz (Small Business Administration) lan

Ou ka resevwa yon apèl telefonik pou yo fè w konnen kijan w ka aplike pou Small Business Administration (SBA). Si yo refere w bay SBA, ou fèt pou ranpli yon aplikasyon pou ka prete lajan epi w dwe voye aplikasyon an tounen pou yo ka konsidere prè a, epi pou jwenn sèten tip asistans FEMA konn bay.

Gade Plis Enfòmasyon Sou Prè SBA yo

"Help After a Disaster (Èd Apre yon Dezas)" Bwochi yo

Tradui nan 27 lang, bwochi "Help After a Disaster (Èd Apre yon Dezas)" se yon zouti moun ka pataje nan kominote yo pou ede moun konprann tip sipò Asistans Endividyèl FEMA bay ki ka disponib pou reprann apre dezas.

Telechaje Bwochi yo

Dènye mizajou