U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Press Releases

ST. Croix, Zile Vyèj Etazini -- Garanti kouran ijans disponib pou enstalasyon kritik tankou lopital, abri evakyasyon ak santral elektrik se yon defi apre dezas tankou siklòn ak tranblemanntè -- espesyalman sou zile ki andeyò kontinan Etazini yo.
illustration of page of paper
Administratè Enterimè Rejyon II Thomas Fargione konsantre sou fason FEMA te kapab ranfòse sipò pou repons ak katastwòf ak Gouvènè Albert Bryan Jr ak lòt lidè nan Teritwa a pandan reyinyon Konsèy Jesyon Ijans chak mwa nan Ajans Jesyon Ijans Teritwa Zile Vyèj (V.I. Territorial Emergency Management Agency, VITEMA) bati sou St Thomas.
illustration of page of paper
Yon fokalizasyon sou bati pi solid ak plis entelijans te pouse pwojè rekiperasyon yo pi devan pandan sezon prentan ki sot pase a pou ranfòse rezilyans santral elektrik Teritwa a, revitalize lojman kominotè siklòn te andomaje ak reparasyon wout ki fèt pou reziste anba siklòn.
illustration of page of paper
Ajans Jesyon Ijans Federal te nome Kristen Hodge pou sèvi antanke Direktè Biwo Rekiperasyon Komen pou Zile Vyèj Etazini. Direktè Hodge te ofisyèlman kòmanse 20 jen 2021 epi li pral konsantre sou priyorite Teritwa a pou fè reparasyon ak rebati enfrastrikti li yo epi konsantre sou ekite pou yon rekiperasyon ki benefisye tout kominote a.
illustration of page of paper
Semèn pase a, FEMA, VITEMA, VING ak yon varyete ajans GVI te rasanble an pèsòn nan Gad Nasyonal V.I. Lt. Kol. Lionel A. Jackson Armory, Estate Bethlehem Compound sou St Croix ak Sant Operasyon Ijans VITEMA nan St Thomas, li te fèt vityèlman tou, pou yon Evènman Repons Capstone ki te genyen ladann senk jou nan atelye konsantre ak fason pou amelyore repons komen ak tanpèt twopikal potansyèl ki ka afekte teritwa a ane sa a.
illustration of page of paper
FEMA, Biwo Restorasyon Dezas (Office of Disaster Recovery) ak Ajans Rejyonal Jesyon Ijans Zile Vyèj Ameriken yo kontinye mete tèt yo ansanm pou lite kont dega katastwòf yo fè, rekonstriksyon ak miltiplikasyon dega yo. Objektif sa a debouche sou yon vèsman $93,03 milyon dola pou kèk pwojè ki la pou diminye kantite moun k ap mouri ak kantite materyèl k ap kraze pandan moman katastwòf natirèl yo, nan kad Pwogram Sibvasyon Diminisyon Risk FEMA a.
illustration of page of paper

BATON ROUGE, La. – Avril se Mwa Nasyonal Sansibilizasyon Estrès.

illustration of page of paper

ST. CROIX, U.S. Virgin Islands -- Efò nan tout yon kominote te abouti a 155 dòz vaksen COVID-19 ki te administre nan Klinik Morris de Castro nan Cruz Bay nan jounen samdi, 20 mas.

illustration of page of paper

BATON ROUGE, La.--- Domaj yo ki te fèt nan siklòn Laura a te tèlman grav yo te depase limit 75% valè nòmal depans pataje nan Asistans Piblik FEMA a epi li te pèmèt Eta Lwizyàn resevwa yon pousantaj

illustration of page of paper