U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.

Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.

The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

Press Releases

ST. CROIX, Zile Vyèj – Tout rezidan yo dwe prepare yo defason pou yo kapab endepandan touswit apre yon siklòn epitou se pou yo pran mezi pou pwoteje pwopriyete yo.

illustration of page of paper

ST. CROIX, Zile Vyèj Ameriken – Reyalite ki prezante lè gen yon katastwòf sèke fasilite toulejou yo vin afekte.

illustration of page of paper

WASHINGTON—Jodiya, FEMA anonse apwobasyon pou 30 eta ak Distri Columbia pou pwogram Asistans pou Sipò Emosyonèl ak Fòmasyon pandan Kriz li a.

illustration of page of paper

WASHINGTON – Nan kad entèvansyon kont pandemi COVID-19 la nan tout peyi Lamerik, FEMA ap travay pou ede sivivan katastwòf yo, moun sanzabri yo, ak gouvènman leta, lokal, tribi ak teritoryal yo atra

illustration of page of paper

WASHINGTON - Rate resous medikal yo nan konba kont COVID-19 la se yon pwoblèm mondyal li ye. Peyi Etazini ap fè konkirans avèk plizyè lòt peyi pou menm resous yo.

illustration of page of paper

FEMA ap pibliye yon sispansyon pwovizwa sou lwaye pou sivivan katastwòf k ap viv nan lojman FEMA yo nan eta sila yo:

illustration of page of paper

Ekip Travay pou Chèn Rezèv la ap kontinye egzekite yon estrateji pou maksimize disponiblite resous pwoteksyon ak resous ki sove lavi yo atravè FEMA pou yon entèvansyon nan tout peyi Lamerik.

illustration of page of paper

WASHINGTON – FEMA ap kontinye pran mezi pwo-aktif pou adrese pandemi COVID-19 la.  Pou ede desèvi kliyan Pwogram Asirans Inondasyon Nasyonal (National Flood Insurance Program, NFIP) li yo ki ka gen

illustration of page of paper

Nan dat 13 mas 2020, Prezidan an deklare pandemi aktyèl Maladi Coronavirus 2019 (COVID-19) la grav ase ak kritik ase pou l jistifye yon deklarasyon ijans pou tout eta, tribi, teritwa, ak Distri Col

illustration of page of paper

ST. CROIX, Zile Vyèj peyi Etazini – Finansman ki apwouve pou Zile Vyèj yo nan peyi Etazini te depase $2.1 milya dola nan pwogram Asistans Piblik (PA) Ajans Jesyon Ijans Federal-la (FEMA).

illustration of page of paper