Press Releases

Nan mwa septanm 2017, gwo van ak gwo lapli siklòn Irma ak Maria te kraze fenèt yo, te domaje twati yo epi te deplase anpil fanmi nan konplèks lojman piblik yo sou St Thomas ak St Croix.
illustration of page of paper
Ap siveye yon gwo zòn presyon ba ki sitiye apeprè 800 mil nan lès Lesser Antilles. Malgre ke kondisyon yo se sèlman majinal kondiktif, kèk devlopman adisyonèl nan sistèm sa a posib ak yon depresyon twopikal ka fòme pandan de pwochen jou yo.
illustration of page of paper
ST. CROIX, Zile Vyèj Ameriken yo -- Sa fè prèske senk (5) ane depi siklòn Irma ak Maria te afekte Zile Vyèj Ameriken yo epi rekouvreman an ap kontinye. Pandan gen anpil moun, òganizasyon, ak ajans federal, tankou FEMA, te ede nan bay sekou imedyatman apre katastwòf la, toujou gen travay ki pou fèt. Rekouvreman alontèm oblije pou kontinye kowòdinasyon ak kolaborasyon pami plizyè patnè federal yo.
illustration of page of paper
Wòl FEMA pou sipòte Zile Vyèj Ameriken yo ap kontinye depi Siklòn Irma te pase sou St. Thomas ak St. John, nan dat 6 septanm 2017, epi Siklòn Maria te pase sou St. Croix de semèn apre, 19 septanm. FEMA rekonèt wout rekiperasyon an egzije yon apwòch tout kominote a epi l ap travay aktivman ak kay adorasyon yo pou devlope pwojè ki ranfòse rezistans atravè teritwa a.
illustration of page of paper
ST. CROIX, Zile Vyèj Ameriken — FEMA te aplike yon apwòch enklizif pou sipòte Zile Vyèj Ameriken yo nan repons ak efò rekiperasyon li yo nan siklòn Irma ak Maria ki te pase nan septanm 2017. FEMA pran angajman pou l bay sèvis ekitab pou moun ki andikape yo ak lòt moun ki gen andikap. aksè ak bezwen fonksyonèl.
illustration of page of paper
St. CROIX, U.S. Virgin Islands -- Van Siklòn Irma ki te pase a plis pase 150 kilomèt alè, ansanm ak anpil lapli ki te fè van te andomaje gravman rezo elektrik St Thomas ak St John. Tanpèt la te detwi twati yo nan plizyè santèn kay e li te andomaje lòt sèvis enpòtan yo, tankou enstalasyon medikal ak lekòl yo.
illustration of page of paper
Administratè FEMA, Deanne Criswell, te revize aktivite entèvansyon ak rekiperasyon k ap kontinye yo nan Zile Vyèj Etazini yo ak vizit nan Government House, nan Jenerasyon Enèji Izin Richmond Estate Water ak Power Authority nan Zile Vyèj yo ak Gouvènè Lopital Nò Juan F. Luis nan zile St.Croix
illustration of page of paper
BATON ROUGE, La. – Jou yo long, Gòlf Meksik la ak Oseyan Atlantik la ap chofe, epi sezon siklòn nan rive yon lòt fwa ankò. Tande nouvèl sa a sèlman ka lakòz gwo estrès, sitou si ou te viv yon katastwòf anvan sa. Pou konbat estrès, pran mezi kounye a menm. Chak mezi pozitif ou pran, sa ka ede w santi w pi byen epi gen plis kontwòl.
illustration of page of paper
Patenarya Teritwa a ansanm ak FEMA kontinye avanse nan inisyativ ki pran pou gen asirans kominote lojman piblik yo ap gen mwayen pou diminye risk yo yon fason pou lojman yo ka plis an sekirite pou fanmi yo epi pou yo ka pi byen reziste ak tanpèt k ap rive yo. kounye a, Otorite ki responsab lojman sou Zile Vyèj yo kapab kontinye pwojè yo genyen pou ranfòse twati, pòt, ak fenèt yo nan konplèks lojman Frederiksted la, grasa apwobasyon FEMA pou yon montan 24.4 milyon dola pou dezyèm faz nan yon pwojè renovasyon ewolyèn nan Paviyon Walter I.M. Hodge nan.
illustration of page of paper
NEW YORK – uit (8) mwa ki vini apre rès Siklòn Ida te ravaje kay, biznis, enfrastrikti nan eta New York, FEMA, Administrasyon Ti Antrepriz Ozetazini ak Pwogram Asirans Nasyonal Kont Inondasyon, te apwouve prèske 800 milyon dola pou ede Abitan New York yo retabli epi rekonstwi.
illustration of page of paper