Press Releases

Search by Date
Enter date range to search between
Jiska jounen jodi a, yo te apwouve plis pase $ 6 milyon pou 971 fwaye. Pwopriyetè ak lokatè yo nan konte Bristol ak Worcester ki te sibi pèt ki pa gen asirans anba tanpèt ak inondasyon mwa septanm 2023 yo ka kalifye pou yo jwenn asistans finansyè pou lojman tanporè, reparasyon debaz nan kay yo, pèt byen pèsonèl ak lòt depans ki pa gen asirans ki lye ak katastwòf yo.
illustration of page of paper
Dat limit pou rezidan Massachusetts ki te afekte anba gwo tanpèt ak inondasyon ki te fèt nan dat 11 pou rive 13 septanm 2023 a aplike pou asistans FEMA a se 15 jiyè.
illustration of page of paper
Rezidan Massachusetts yo nan konte Bristol ak Worcester ki te afekte anba gwo tanpèt ak inondasyon ki te fèt sòti 11 pou rive 13 Septanm 2023 a t a dwe rete an kontak ak FEMA apre yo fin enskri. Sa garanti aplikasyon w lan ap byen mache.
illustration of page of paper
Sant Rekiperasyon Aprè Katastwòf (Disaster Recovery Center, DRC) nan Attleboro ki chita nan Bristol Community College pwograme pou fèmen nan dat Mèkredi 3 Jiyè a 3 p.m.
illustration of page of paper
ZILE VYÈJ AMERIKEN - Pandan n ap kòmanse sezon siklòn nan Atlantik ane sa a, kounye a se moman pou mete ajou twous pwovizyon pou katastwòf ou a! Ou ka bezwen siviv pou kont ou pou kèk tan apre yon tanpèt twopikal oswa yon siklòn te frape Zile Vyèj Ameriken yo.
illustration of page of paper
Yon mwa apre Prezidan Joe Biden te siyen yon deklarasyon federal sou katastwòf pou Massachusetts pou gwo tanpèt ak inondasyon ki te fèt Sept. 11-13, 2023, nan konte Bristol ak Worcester, FEMA te bay 779 kay $4,863,642 kòm asistans federal pou katastwòf.
illustration of page of paper
Pou soutni rezidan Massachusetts yo ki te aplike pou asistans nan ka katastwòf la pou tanpèt ak inondasyon ki te fèt sòti 11 pou rive 13 septanm 2023 a, espesyalis FEMA yo ap fè swivi avèk yon pòsyon nan aplikan yo pa telefòn.
illustration of page of paper
ZILE VYÈJ OZETAZINI - Sezon siklòn yo kòmanse, e li enpòtan pou rezidan yo prepare tèt yo ak kay yo pou tanpèt ki ta ka frape Karayib la. Administrasyon Nasyonal Oseyan ak Atmosfè (NOAA, akwonim an Angle) prevwa yon sezon siklòn nan Atlantik ki pi wo pase nòmal ane sa a, ak potansyèl pou 17-25 tanpèt nonmen, li esansyèl pou prepare, rete enfòme ak vijilan pou danje ki ta ka deranje lavi moun, fanmi ak biznis.
illustration of page of paper
Rezidan Massachusetts yo ki te aplike pou asistans FEMA pou tanpèt ak inondasyon ki te fèt 11-13 septanm 2023 a, pral resevwa yon lèt desizyon anliy oswa atravè lapòs (oswa toude, selon demann ou).
illustration of page of paper
ZILE VYÈJ AMERIKEN YO – Soti 20 me rive 24 me, Gouvènman Zile Vyèj yo ak patnè federal yo te patisipe nan yon seri atelye repons ak rekiperasyon ansanm ak yon egzèsis repons preparasyon pou siklòn pou ranfòse efò preparasyon anvan sezon siklòn nan Atlantik la.
illustration of page of paper