U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Press Releases

ST. CROIX, U.S. Virgin Islands -- Efò nan tout yon kominote te abouti a 155 dòz vaksen COVID-19 ki te administre nan Klinik Morris de Castro nan Cruz Bay nan jounen samdi, 20 mas.

illustration of page of paper

BATON ROUGE, La.--- Domaj yo ki te fèt nan siklòn Laura a te tèlman grav yo te depase limit 75% valè nòmal depans pataje nan Asistans Piblik FEMA a epi li te pèmèt Eta Lwizyàn resevwa yon pousantaj

illustration of page of paper

BATON ROUGE, La. – Èske w konnen, oswa èske w se yon jèn moun ki genyen pasyon pou preparasyon?

illustration of page of paper

BATON ROUGE, La. – Sant Rekiperasyon Katastwòf nan Lake Charles pral fèmen definitivman Madi 16 Fevriye nan 5 p.m.

Sant localize nan:

illustration of page of paper

BATON ROUGE, La. – Pèsonèl Edikasyon Kominotè ak Sansibilizasyon FEMA [FEMA Community Education and Outreach (CEO)] pou kontwòl dega ap òganize seminè anliy gratis sou fason pou as

illustration of page of paper

BATON ROUGE, La. – Lokatè, biznis ak pwopriyetè kay yo tout benefisye nan asirans inondasyon pou pwoteje byen yo lè yon inondasyon frape.  Nan dat 1ye Fevriye Pwogram Nasyonal Asir

illustration of page of paper

BATON ROUGE, La. – Anpil abitan Lwizyàn yo ap lite pou rekipere yo de move kou yo te pran nan Siklòn Laura, Delta ak Zeta yo anplis de estrés ak enkyetid pandan prèske yon ane yo a

illustration of page of paper