U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Press Releases

BATON ROUGE, La. – FEMA ap anboche rezidan Louisiana yo ki abite nan zòn ki afekte nan siklòn ane pase yo pou rantre nan ekip rekiperasyon nou yo kòm anplwaye tanporè yo.

illustration of page of paper

BATON ROUGE, La. – Alaswit siklòn Laura ak Delta, volontè yo toupatou nan peyi a, kominote lokal yo ak eta te ede sivivan yo avèk alafwa repons ak rekiperasyon.  Men, senk mwa apre

illustration of page of paper

BATON ROUGE, La. – Li pral pran plizyè ane pou Louisiana rekipere nan sezon siklòn 2020 an, yon pwosesis ki rete annaksyon sou anpil aspè.

illustration of page of paper

BATON ROUGE, La.– Twa Sant rekiperasyon Katastwòf FEMA sou volan (DRC) ap ajoute yon sèvis adisyonèl “Sant Dapèl” nan Pawas Jefferson Davis, Lafayette ak Rapides pou ede moun kap a

illustration of page of paper

BATON ROUGE, La. — Lokatè ak pwopriyetè nan pawas ki deziyen yo pou asistans FEMA apre siklòn Laura gen jiska 27 Novanm pou anrejistre pou èd.

illustration of page of paper

BATON ROUGE, La.— Mezon adorasyon kalifye nan Louisiana yo kapab elijib pou jwenn sibvansyon FEMA yo pou kouvri depans yo ki genyen rapò ak siklòn.

 

illustration of page of paper

BATON ROUGE, La. — Lokatè ak pwopriyetè kay yo nan pawas ki deziyen pou asistans FEMA apre siklòn Laura gen jiska 27 Novanm pou anrejistre pou èd.

illustration of page of paper

BATON ROUGE, La.– Apre Lwizyann te fin frape pa Siklòn Laura ak Delta, volontè ak patenè kominotè te reponn alèd bezwen imedya sivivan yo nan pote manje ak rad, netwaye debri avèk

illustration of page of paper

BATON ROUGE, La. — Apre ou fini enskri nan FEMA, ajans lan kapab refere ou bay Administrasyon Ti Biznis Ozetazini (U.S.

illustration of page of paper