Divizyon Dwa Sivil Eksteryè

Inite Divizyon ECRD

Otorite Dwa Sivil yo

Dwa Sivil

Divizyon Dwa Sivil Eksteryè (ECRD) ki nan Biwo Dwa Egal (OER) espas ki pa gen repo responsab pou konfòmite ak ranfòsman obligasyon dwa sivil an koneksyon avèk pwogram FEMA ki fè fas ak piblik la. sèvis yo, ak moun k ap resevwa asistans finansye FEMA yo fè.

Graphic
civil rights flyer

TELECHAJMAN PREZAN

Telechaje flyer enprimab nan lang angle a flyer enprimab nan lang angle (oswa nan plizyè lang) pou bay aksè rapid nan sipò nan ka yon vyolasyon dwa sivil. FEMA gen resous pou asire aksè egal a tout pwogram, sèvis ak benefis yo.

ECRD asire dwa sivil nan tout pwogram FEMA yo, ak pou moun k ap resevwa asistans finansyè FEMA, pa:

 1. Asire non-diskriminasyon ak ekite nan livrezon pwogram oswa aktivite yo.
 2. Siveyans ak evalye bezwen piblik la pou aksè egal nan pwogram yo, aksè fizik nan enstalasyon yo, ak kominikasyon efikas.
 3. Fasilite aranjman rezonab pou sivivan katastwòf yo ak manm piblik la pou asire aksè nan pwogram, sèvis ak benefis FEMA yo.
 4. Amelyore aksè nan sèvis FEMA pou moun ki gen yon konpetans limite angle.
 5. Patenarya ak Biwo Planifikasyon Anviwònman ak Konsèvasyon Istorik pou asire ke desizyon politik ki gen enpak sou sante moun ak anviwònman an pran yon fason ekitab pou anpeche yon enpak disproporsyone sou kominote koulè ak popilasyon ki gen revni fèb.
 6. Asire entegrasyon mezi responsabilite Dwa Sivil yo anvan, pandan ak apre yon katastwòf, ki gen ladan tout faz repons pou katastwòf ak aktivite rekiperasyon yo nan premye etap la.
 7. Enplemantasyon sansibilizasyon kominote a, edikasyon, ak angajman moun ki konsène yo pou asire tout kominote yo enfòme epi yo kapab patisipe aktivman nan tout faz repons ak rekiperasyon yon katastwòf.
 8. Asire ke repons pou katastwòf ak efò rekiperasyon yo fèt an konfòmite ak lwa ak politik Dwa Sivil yo.

Divizyon Dwa Sivil Ekstèn (ECRD) Inite Divizyon

Divizyon Dwa Sivil Ekstèn gen twa inite:

Plen yo

Inite Plent yo trete kontak ak akizasyon diskriminasyon piblik la kont pwogram FEMA ak moun k ap resevwa asistans finansye FEMA. Tout akizasyon yo evalye okòmansman pou detèmine jiridiksyon oswa kapasite OER pou trete ak deside plent lan.

Inite Plent yo angaje tou nan rezolisyon altènatif konfli ant pwogram FEMA yo, sivivan katastwòf yo ak moun k ap resevwa katastwòf yo, envestige plent yo, epi bay rezilta ak detèminasyon yo.

Kad Dwa Sivil yo

Kad Dwa Sivil la deplwaye konseye dwa sivil ak lòt pèsonèl pou sipòte operasyon dezas ak rekiperasyon. Konseye sa yo asire tout kominote a aksè egal ak pwogram ak aktivite FEMA ak FEMA finanse. Kad Dwa Sivil la ap fè:

 • Evalyasyon kominote a epi li bay lidèchip FEMA konsèy teknik konsènan operasyon yo
 • Sansibilizasyon nan kominote a, angajman ak edikasyon
 • Enspeksyon kote sekou pou katastwòf yo ak lòt sit FEMA yo
 • Aksyon pou asire aksè pou tout kominote a

Konfòmite

Inite Konfòmite a kreye epi revize règleman, plan ak pwosedi pou asire non diskriminasyon, ekite ak konfòmite avèk lwa Dwa Sivil, règleman ak aksyon egzekitif pwogram ak aktivite FEMA yo. Li bay tou konsèy teknik ak gidans pandan pwogram ak aktivite FEMA yo revize, evalye ak devlope rekòmandasyon pou asire non diskriminasyon ak ekite avanse.

Inite Konfòmite a fè seyans ak fòmasyon pou sansibilize ak fonksyone sou dwa sivil ak egzijans ak pwosedi ekite. Finalman, Inite Konfòmite a fè revizyon konfòmite FEMA ak moun k ap resevwa asistans finansyè FEMA pou asire konfòmite ak obligasyon dwa sivil yo, tankou aksè ak enpak ak rezilta ekitab.

Otorite Dwa Sivil yo

Divizyon an ankouraje ekite epi fè respekte egzijans dwa sivil an koneksyon avèk pwogram ak sèvis FEMA yo ofri ak moun k ap resevwa asistans finansye FEMA dapre otorite sa yo:

Plent Dwa Sivil yo

Nenpòt manm piblik la ka kontakte Office of Equal Rights/External Civil Rights Division (OER/ECRD) si yo santi yo viktim diskriminasyon an koneksyon avèk anplwaye, pwogram oswa aktivite FEMA, oswa moun k ap resevwa asistans finansyè FEMA yo fè. Yon plent diskriminasyon ka baze sou ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, oryantasyon seksyèl, relijyon, laj, andikap, konpetans angle, oswa sitiyasyon ekonomik.

Ki jan yo soumèt yon plent

Pou kòmanse pwosesis la, manm piblik la dwe kontakte Office of Equal Rights/External Civil Rights Division (OER/ECRD) pa imel, telefòn oswa lapòs. Lè li resevwa, ECRD pral revize akizasyon an pou detèmine reyalite ki enpòtan ak jiridiksyon pou ECRD aksepte yon plent, ofri solisyon altènatif pou diskisyon, epi mennen ankèt. Nan konklizyon yon ankèt, ECRD pral fè yon konklizyon sou akizasyon yo. Yo dwe rapòte ensidan diskriminatwa bay ECRD nan lespas 180 jou apre swadizan zak diskriminatwa a.

Fason pou kontakte Divizyon Dwa Sivil Eksteryè (ECRD)

Ou ka kontakte ECRD atravè opsyon lapòs, imèl ak telefòn ki endike anba la a pou kesyon jeneral, pou poze enkyetid, oswa pou inisye yon plent dwa sivil.

Sivivan yo ak manm piblik yo ka jwenn aksè nan Konseye Dwa Sivil konsènan kesyon Dwa Sivil yo, depoze yon plent Dwa Sivil, tcheke estati yon plent Dwa Sivil ki egziste deja, epi trete demann pou aranjman rezonab lè y ap resevwa sèvis FEMA, lè yo kontakte liy Resous Dwa Sivil la.

Pou èd pou jwenn aksè nan yon benefis, pwogram oswa sèvis FEMA oswa FEMA finanse:

Fason pou kontakte Biwo Dwa Egal (Office of Equal Rights, OER)

TELEFÒN AK ADRÈS IMEL

833-285-7448
711 oswa Sèvis Relè Videyo

FEMA-CivilRightsOffice@fema.dhs.gov

ADRÈS KATYE SEYÈ

Biwo Dwa Egal FEMA
C Street, SW, Room 4SW-0915
Washington, DC 20472-3505

Dènye mizajou