Konprann Risk Inondasyon: Pwofesyonèl byen Imobilye, Prete oswa Asirans

Pwofesyonèl byen imobilye, prete ak asirans ka fè yon gwo enpak nan kominote yo lè yo travay ak kliyan pou ede fasilite konpreyansyon kat inondasyon ak risk inondasyon yo.

Resous ki nan paj sa a pral ede w plis prepare pou entèraksyon kliyan ak kominote sa yo.

Graphic
House with a "sale" sign in front of it

Konnen Risk Ou

Konnen wòl ou

Fè Aksyon

Konnen Risk Ou

Kòm yon pwofesyonèl nan byen imobilye, asirans oswa prete, kliyan ou yo konte sou ou pou enfòme yo sou risk potansyèl nan kay aktyèl oswa potansyèl yo, ki gen ladan risk inondasyon.

Asire w ke ou konprann risk ki genyen nan inondasyon nan zòn ou sèvi yo, si kat inondasyon yo pral chanje nan zòn nan ak kisa sa vle di pou sekirite inondasyon ak kondisyon asirans.

Lòt Kalite Danje

Èske w ap chèche enfòmasyon sou danje andeyò de inondasyon an? Vizite Paj Jesyon Risk la.

Jwenn Kat Inondasyon yo

Gade kat jeyografik inondasyon ki efikas pou lokal ou a lè w vizite Sant Sèvis Kat Inondasyon FEMA.

Li paj Apèsi sou pwodwi a pou diferan opsyon vizyalizasyon atravè Google Earth ak FEMA GeoPlatform la.

Viv avek dig yo

Konnen ak diminye risk inondasyon nan yon kominote se yon responsablite pataje. Kòm yon pwofesyonèl byen imobilye, prete, oswa asirans, li enpòtan pou ou konprann epi byen kominike risk kliyan ou yo ki asosye ak dig ak enpòtans ki genyen nan asirans inondasyon pou diminye risk finansye nan kay ak biznis ki riske nan inondasyon.

Jwenn zouti pou kominike sou dig

Konnen wòl ou

Kòm pwofesyonèl ke pwopriyetè kay ak biznis yo ap chèche pou jwenn bon konsèy lè li rive pou fè fas ak pi gwo envestisman finansye yo, kay yo oswa biznis yo, li enpòtan pou ou konprann risk inondasyon nan zòn ou sèvi yo, enpak chanjman kat k ap vini yo ak ki jan sa yo ka afekte kliyan ou yo.

Kongrè a enpoze pretè ki reglemante yo oswa ki asire pa gouveman federal la prran yon asirans inondasyon pou tout bilding ki sitiye nan yon Zòn Espesyal Danje Inondasyon (Special Flood Hazard Area, SFHA) ak yon prè gouveman federal apiye. Paske ajan asirans yo dakò pou vann ak jere asirans inondasyon bay mèt pwopriyete yo, ni ajan asirans lan ak pretè jwe yon wòl enpòtan nan pwosesis sa a.

Fè Aksyon

Ajan Imobilye

  • Ede Pwoteje Nouvo Kay Kliyan Ou a bay enfòmasyon ou ta dwe konnen sou risk inondasyon ak kondisyon asirans pou inondasyon ak sa pou w di kliyan yo. Bay kliyan ou yo kat postal Pwoteje Kay ou a dirèkteman pou ede yo pale ak ajan asirans yo sou asirans inondasyon.
  • Kèk eta ak kominote lokal yo gen egzijans divilgasyon espesifik pou konnen si yon pwopriyete sitiye nan yon zòn inondasyon. Kontakte asosyasyon ajans imobilye lokal ou a pou aprann plis.
  • Batiman ki nan Zòn Espesyal Danje Inondasyon (Special Flood Hazard Areas, SFHAs) dwe bati pou minimize domaj inondasyon nan lavni. Omwen, rezidans yo dwe konstwi yon fason pou etaj ki pi ba a (ki gen ladan sousòl) elve jiska oswa pi wo a Elevasyon Inondasyon Debaz la. Lòt kondisyon ka aplike nan zòn kotyè yo. Asire w ke kliyan ou yo konnen sa si yo ap konsidere amenaje yon tèren nan SFHA la. Ou dwe konnen tou ke bilding ki egziste nan SFHA ki pa konstwi an akò ak estanda sa yo pral soumèt ak kotizasyon asirans pou inondasyon elve.

Pwofesyonèl endistri asirans yo

  • Asire w ou mete klasifikasyon egzat zòn danje inondasyon nan tout evalyasyon asirans ak fòm divilgasyon pwopriyete pou pwopriyete komèsyal ak rezidansyèl yo. Sitwèb Sant Sèvis Kat Inondasyon FEMA a gen dènye kat inondasyon ki disponib epi li gen opsyon rechèch pa adrès.
  • Jwenn enfòmasyon sou fòmasyon k ap vini an, repons pou kesyon kliyan komen yo ak resous sou ekri politik, jere reklamasyon ak maketing biznis ou atravè sit entènèt Ajan FloodSmart yo.
  • Gen chanjman enpòtan nan NFIP a ak egzijans asirans inondasyon kòm rezilta dènye lejislasyon yo. Asire w ke ou konprann ki jan chanjman sa yo ka afekte kliyan ou yo.

Pwofesyonèl nan sektè prè

  • Ou menm, kòm yon kreditè, dwe enfòme aplikan prè sou nenpòt kondisyon asirans inondasyon pou yon pwopriyete. Ou ta dwe asire w tou ke moun yo okouran de nenpòt chanjman k ap vini nan kondisyon asirans inondasyon kòm rezilta chanjman kat jeyografik k ap fèt nan kominote a.
  • Sonje ke se wòl ou kòm yon kreditè pou fè respekte egzijans federal asirans inondasyon pou pwopriyete ki gen prè federal. Si w pa fè sa, sa pral lakòz sanksyon ki gen ladan amann enpòtan.
  • NFIP ofri fòmasyon pou kreditè yo sou yon varyete sijè. Pou resevwa avi alavans lè nouvo sesyon fòmasyon yo pwograme, enskri pou Mizajou Fòmasyon NFIP.
Dènye mizajou