U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Dezas yo

Dezas yo ka prezante sou plizyè fòm. FEMA pote sekou pou tout kalite dezas domestik ak ijans yo deklare, kit yo natirèl kit se moun ki pwovoke yo, ikonpri zak terè.

Kijan Pou Jwenn Asistans

Onivo Pèsonèl

FEMA ka ede w sipòte retablisman w. Jwenn asistans nan ka dezas ak sèvis sipò w bezwen yo.

Gwoup Piblik ak Òganizasyon yo

FEMA ka ede gouvènman leta, lokal, tribal ak teritoryal ak sèten tip òganizasyon ki pa travay pou pwofi. Aprann plis bagay.

Pòte tèt ou kòm volontè epi fè don pou ede nou sipòte Ameriken nan moman yo plis bezwen èd.

Rechèch Sou Dezas yo Deklare

Ou ka itilize zouti rechèch nou an pou  jwenn dezas yo deklare ak ijans dapre eta a, jan de ensidan an ak/oswa ane a.

Aprann Plis Enfòmasyon Sou Dezas yo

Aprann sou pwosesis deklarasyon ofisyèl, jan de dezas ak kijan FEMA angaje l.

COVID-19

Jwenn enfòmasyon ki fenk soti sou COVID-19 ak efò FEMA fè pou l pote sekou.

Dezas Istorik yo

Li rezime yo sou kèk nan dezas istorik peyi nou an sibi.

Dènye mizajou July 6, 2021