alert - warning

This page has not been translated into Kreyòl. Visit the Kreyòl page for resources in that language.

Fact Sheets

Pwopriyetè kay, lokatè, pwopriyetè biznis ak kèk òganizasyon ki pa la pou fè pwofi nan Konte Broward ki fè pèt nan gwo siklòn, tònad ak inondasyon ki te pase 12-14 avril la kapab jwenn prè pou dezas bò kote Administrasyon Ti Biznis Etazini (U.S. Small Business Administration, SBA).

illustration of page of paper Release Date:

FEMA pran angajman pou l ede tout sivivan katastwòf ki elijib yo rekipere apre gwo tanpèt, tònad ak inondasyon ki te pase 12 – 14 Avril la, sa enkli sitwayen ameriken, sitwayen ki pa ameriken ak etranje ki kalifye.

illustration of page of paper Release Date:

Lokatè nan Broward County ki gen kay ak pwopriyete yo te domaje nan gwo tanpèt, tònad ak inondasyon 12–14 avril yo kapab aplike pou asistans federal pou katastwòf.

illustration of page of paper Release Date:

Lye Kilt yo ak lòt òganizasyon prive san bi likratif ki te afekte pa gwo tanpèt, tònad ak inondasyon ki te fèt 12-14 Avril nan Konte Broward ka kalifye pou asistans FEMA pou ede peye pou mezi pwoteksyon ijans, retire debri ak restorasyon enstalasyon ki te andomaje nan katastwòf la.

illustration of page of paper Release Date:

Floridyen ki te afekte nan gwo tanpèt, tònad ak inondasyon ki te fèt 12–14 Avril nan Konte Broward ka kalifye pou asistans FEMA pou repare oswa ranplase yon machin.

illustration of page of paper Release Date:

Asistans Endividyèl FEMA ede sivivan katastwòf yo kòmanse rekiperasyon lè li bay sibvansyon pou bezwen debaz ak bezwen kritik. Ajans la vle pou chak moun ak fanmi ki afekte nan gwo tanpèt, tònad ak inondasyon 12–14 Avril yo gen yon kote ki an sekirite, aksesib epi fonksyonèl pou yo rete. FEMA pa ranplase yon asirans. Ni li pa kapab double lòt sous èd yo.

illustration of page of paper Release Date:

Moun Florid ki te afekte pa gwo tanpèt, tònad ak inondasyon ki te fèt 12-14 avril nan Konte Broward yo ka elijib pou asistans FEMA pou lojman tanporè, reparasyon debaz lakay yo, pèt pwopriyete pèsonèl ak lòt depans ki kalifye yo.

illustration of page of paper Release Date:

Si rezidans prensipal ou se nan Konte Broward epi kay ou ak/oswa pwopriyete pèsonèl ou te andomaje nan gwo tanpèt, tònad, ak inondasyon, FEMA ka an mezi pou ede ak asistans ki gen rapò ak dezas oswa lòt bezwen esansyèl ki gen rapò ak katastwòf ki pa kouvri pa asirans.

illustration of page of paper Release Date:

Anvan ouragab an te rive, resous federal yo te pozisyone pou yo reponn imedyatman ak siklòn Ian. Men yon delè pou preparasyon ak sipò federal bay Floridyen an repons a tanpèt la ak rekiperasyon prèske sis mwa apre.

illustration of page of paper Release Date:

FEMA ak Administrasyon Ti Biznis Etazini te apwouve $4,8 milyon nan asistans federal pou sivivan Siklòn Ian, ki te frape Kawolin di Sid an sept. 2022.

illustration of page of paper Release Date: