alert - warning

This page has not been translated into Kreyòl. Visit the Kreyòl page for resources in that language.

Fact Sheets

Kèk semèn de sa, ou te aplike pou asistans federal pou katastwòf. FEMA te reponn ak yon lèt ki endike kalite asistans ou kalifye oswa ou pa kalifye pou resevwa. Li lèt la ak anpil atansyon pou w konprann desizyon FEMA a epi aprann kijan pou konteste si w pa dakò. Anpil fwa, FEMA jis bezwen yon dokiman oswa lòt enfòmasyon pou avanse dosye w la.

illustration of page of paper Release Date:

Nan kad pwosesis asistans dezas la, FEMA dwe detèmine pwopriyetè epi ke moun nan abite nan rezidans prensipal ki andomaje a. FEMA te.rann li fasil pou sivivan dezas nan konte Charleston, Georgetown ak Horry ki te sibi pèt nan Siklòn Ian pou verifye pwopriyete oswa prezans.

illustration of page of paper Release Date:

FEMA ak Administrasyon Ti Biznis Ameriken  apwouve $3.56 milyon nan asistans federal pou sivivan  Ouragan Ian, ki te frape South Carolina nan mwa septanm 2022.

illustration of page of paper Release Date:

Men kèlke rezon komen ki ka fè FEMA deside ke rezidan Kawolin di Sid ke Siklòn Ian te afekte pa kalifye pou asistans.

illustration of page of paper Release Date:

Yon lis resous eta ak kominotè ki gendwa pote asistans anplis pou rezidan konte Charleston, Georgetown ak Horry ke Siklòn Ian te afekte.

illustration of page of paper Release Date: