U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Fact Sheets

Lè yon dezas frape, popilasyon moun aje yo se youn nan moun ki pi vilnerab, espesyalman pou sila yo k ap viv pou kont yo.

illustration of page of paper Release Date:

Rete an kontak.  Sa depannde ou.

illustration of page of paper Release Date:

Anpil mèt kay souvan gen move konsepsyon sou asirans inondasyon, tankou keseswa yo ka achte l, kilè yo ka achte l, ak konbyen lajan li kout

illustration of page of paper Release Date:

Pandan jefò repons ijans kont dezas la ap estabilize, fokis la ap chanje sou relansman.

illustration of page of paper Release Date:

Feyè Enfòmasyon FEMA, 6 Mas, 2021

DR-4559-LA /DR-4570-LA/ DR-4577 FS 010

 

illustration of page of paper Release Date:

FEMA vle ede w avèk rekiperasyon w.

illustration of page of paper Release Date:

Men yon lis konsèy pou rete ansekirite pandan w ap viv nan yon init lojman tanporè FEMA (temporary housing unit (THU)).

illustration of page of paper Release Date:

Si ou se sivivan yon siklòn nan yon pawas ki deja deziyen kote kay yo te otorize pou resevwa yon inite lojman tanporè FEMA, ou kapab gen opsyon pou

illustration of page of paper Release Date: