alert - warning

Yo pa tradui paj sa a nan lang Kreyòl ayisyen. Ale sou Kreyòl ayisyen paj la pou jwenn resous nan lang sa a.

Fact Sheets

Si w se yon moun ki viktim nan siklòn Ida, ou ka jwenn asistans pou lwaye ki pwolonje pou yon abri pwovizwa nan kad pwogram endividyèl ak fanmi nan FEMA. FEMA peye yon lwaye pwovizwa, sa gen ladan yon depo kòm garanti, nan yon zòn ki diferan ak espas kote kay ou a kraze a, pou ede w retounen kanpe sou de pye w.

illustration of page of paper Release Date:

Si w te resevwa yon lèt FEMA ki di ke enfòmasyon ou bay yo pa konplè oswa ou pa kalifye pou w resevwa asistans pou katastwòf, ou gen dwa fè apèl kont desizyon an nan lespas 60 jou ki kòmanse apati dat ki sou lèt la.

illustration of page of paper Release Date:

FEMA te pase plizyè dizèn ane ap etidye katastwòf yo pou li aprann fason pou diminye domaj yo kapab fè sou moun ak sou kominote yo. Men kòman ou kapab benefisye konpetans ak èd ki sòti nan FEMA.

illustration of page of paper Release Date:

Pwopriyetè ak lokatè kay nan Konte Orange ki te sibi domaj oswa ki te pèdi pwopriyete yo nan rès siklòn Ida a, soti 1e pou rive 3 septanm 2021, gen jiska Lendi 31 janvye, pou yo aplike. pou asistans federal pou katastwòf.

illustration of page of paper Release Date:

Yon prè Administrasyon Ti Antrepriz yo Etazini yo pa la sèlman pou biznis yo. Fè yon demann sa kapab ofri plizyè avantaj pou sivivan Siklòn Ida k ap chèche asistans.

illustration of page of paper Release Date:

Si ou potko resevwa yon peman oswa ou te fè swivi pou lèt desizyon FEMA w la, gen yon bagay ou kapab fè pou avanse ak pwosesis la: rele nou, vizite nou sou entènèt la, itilize aplikasyon FEMA a - pa rete tann sèlman. FEMA ka anmezi pou ede!

illustration of page of paper Release Date:

Rezidan Mississippi yo kap resevwa Sekirite Sosyal oswa lòt peman gouvènman pa gen rezon pou yo enkyete ke asistans FEMA pou katastwòf kapab afekte benefis yo.

illustration of page of paper Release Date:

Dat limit pou aplike pou asistans pèsonèl la pase deja, men FEMA rete nan Lwizyàn pou kontinye asiste nan rekiperasyon alontèm ak rekontriksyon apre Siklòn Ida a. Men kijan FEMA ak patnè federal li yo kontinye misyon an, ak ki asistans sivivan yo ka toujou chèche nan semenn ak mwa k ap vini yo.

illustration of page of paper Release Date:

Sivivan New Jersey ki gen kay ki te sibi domaj nan inondasyon rès Siklòn Ida a te lakòz yo epi ki pa gen asirans oswa ki pa gen ase asirans, ka elijib pou yo resevwa èd nan FEMA pou yo repare kay yo nan yon kondisyon ki an sekirite, sanitè ak fonksyonèl.

illustration of page of paper Release Date:

Nan peryòd fèt fen dane a, kòm pwopriyetè ak lokatè yo ap kontinye resevwa fon pou katastwòf la, FEMA vle raple nou dwe itilize kòb sibvansyon federal yo sèlman pou depans ki lye ak katastwòf la.

illustration of page of paper Release Date: