U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Fact Sheets

Sivivan nan siklòn Laura, Delta ak Zeta yo ka fè li pi fasil pou kominike avèk FEMA si yo kreye yon kont sou entènèt.

illustration of page of paper Release Date:

Pou Sivivan siklòn Laura ak Delta Louisiana yo, rekouvreman ka genyen ladan li asistans nan FEMA pou lojman tanporè.

illustration of page of paper Release Date:

BATON ROUGE, La. – Biwo Egalite pou Dwa Moun nan FEMA ap sèvi ajans lan avèk nasyon lè li sipòte yon espas travay ki san diskrimin

illustration of page of paper Release Date:

FEMA angaje pou ede tout rezidan Louisiana yo ki te afekte pa siklòn Laura ak Delta. Sa a gen ladan bezwen asistans spesyalize.

illustration of page of paper Release Date:

Q: Kijan FEMA detèminie lòd kimoun ki pou jwenn yon inite lojman tanporè?

illustration of page of paper Release Date:

Apre yon sivivan fin anrejistre nan FEMA pou asistans dezas, yo pral resevwa yon lèt detèminasyon ki eksplike desizyon kalifikasyon an.

illustration of page of paper Release Date:

BATON ROUGE, La.– Sant Rekiperasyon Katastwòf (DRC)/Sant Dapèl yo nan pawas Jefferson Davis pral fèmen nan fason pèmanan nan dat 3

illustration of page of paper Release Date:

BATON ROUGE, La.– Sant Rekouvreman pou Dezas (DRC)/ Sant Reklamasyon nan Alexandria pral fèmen yon fason pèmanan a 5 p.m.

illustration of page of paper Release Date:

BATON ROUGE, La. — FEMA ap travay lepli rapid posib pou l plase fanmi ki kalifye yo nan inite lojman tanporè.

illustration of page of paper Release Date:

BATON ROUGE, La.– Sant Rekiperasyon Katastwòf la (DRC) nan Rayne ap fèmen vrèman nan dat 23 Desanm 5 p.m.  .

 

illustration of page of paper Release Date: