alert - warning

This page has not been translated into Kreyòl. Visit the Kreyòl page for resources in that language.

Fact Sheets

Jeneratris ofr yon sous kouran tanporè pandan yon pàn kouran. Anpil moun Florid ap sèvi ak jeneratris pòtab apre Siklòn Ian. Rezidan yo ta dwe konsyan de enkyetid sekirite yo.

illustration of page of paper Release Date:

Van siklòn yo ka fè materyèl jaden yo tounen misil ki ka kraze fenèt ak pòt yo. Pifò domaj pwopriyete siklòn lakòz yo rive apre tanpèt van an, lè lapli antre nan estrikti yo atravè fenèt, pòt kraze, ak ouvèti nan do kay la.

illustration of page of paper Release Date:

Èske ou menm oswa yon manm nan fanmi ou gen yon andikap, oswa nan yon kondisyon ki mande yon aranjman espesyal? Pwofite tan ki genyen anvan yon siklòn pou ou planifye ki jan ou pral retire kò ou san danje.

illustration of page of paper Release Date:

Lè gen menas siklòn, moun ki aje yo kapab ap fè fas ak lòt risk. Lè gen yon ijans, yo rankontre plis pwoblèm pase anpil lòt moun: yo izole, yo pa ka deplase jan yo vle epi yo gen pwoblèm medikal. Moun ki pi aje yo ka diminye risk yo pou pwòp tèt yo, lè yo prepare yo pou siklòn ansanm ak lòt ijans anvan yo rive.

illustration of page of paper Release Date:

Si w se yon moun ki viktim nan siklòn Ida, ou ka jwenn asistans pou lwaye ki pwolonje pou yon abri pwovizwa nan kad pwogram endividyèl ak fanmi nan FEMA. FEMA peye yon lwaye pwovizwa, sa gen ladan yon depo kòm garanti, nan yon zòn ki diferan ak espas kote kay ou a kraze a, pou ede w retounen kanpe sou de pye w.

illustration of page of paper Release Date: