U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

alert - warning

Yo pa tradui paj sa a nan lang Kreyòl ayisyen. Ale sou Kreyòl ayisyen paj la pou jwenn resous nan lang sa a.

Fact Sheets

Nan 1:23 a.m. nan dat 24 Jen 2021 yon gwo seksyon nan bilding kondominyòm Champlain Towers South nan Surfside, Florid, te efondre. Nan dat 25 Jen, Prezidan Biden te siyen yon Deklarasyon Ijans ki otorize asistans federal pou resous lokal ak eta. Ajans Federal yo imedyatman te mobilize pou sipòte operasyon fouy, sipò pou sivivian yo, finansman pou operasyon ijans ak envestigasyon sou koz trajedi a.

illustration of page of paper Release Date:

Pwogram Asistans Piblik FEMA (PA) bay asistans siplemantè pou eta, teritwa, tribi, ak gouvènman lokal yo, ansanm avèk sèten òganizasyon non-pwofi yo. Pwogram lan bay finansman pou repons ijans pou sove lavi ak byen ansanm avèk retire debri ak restorasyon enfrastrikti kominote a.

illustration of page of paper Release Date:

Repons Dezas se yon jefò kolektif komintote a kidonk FEMA ap travay kòtakòt ak patenè l yo nan leta, sektè prive a avèk òganizasyon benevòl e relijye yo pou ede sivivan batiman Champlain Towers South ki te efondre ansanm ak fanmi moun ki pèdi pwòch yo.

illustration of page of paper Release Date:

FEMA ka anmezi pou bay asistans finansye pou ou si ou angaje oswa pral angaje depans fineray akoz efondreman bilding Surfside anba Pwogram Moun ak Kay pwovizyon Asistans lòt bezwen. 

illustration of page of paper Release Date:

Nan dat 2 Jiyè 2021, FEMA te otorize enplemantasyon Asistans pou bezwen enpòtan pou sivivan yo nan efondreman Bilding Surfside nan Champlain Towers South, 8777 Collins Avenue.

illustration of page of paper Release Date:

FEMA ap travay pèsonèlman avèk moun ki te siviv nan efondreman bilding nan Surfside la ansanm ak fanmi ki gen pwòch yo ki disparèt. Sivivan yo ansanm ak fanmi yo ka ale nan Sant pou Asistans Fanmi ki chita kò l nan Sea View Hotel nan 9909 Collins Avenue pou yo aplike pou èd FEMA a.

illustration of page of paper Release Date:

GFIP refere ak asirans inondasyon jan sa tabli daprè règ Pogram Nasyonal Asirans Inondasyon an (National Flood Insurance Program - NFIP). Tout mèt asirans NFIP yo (ki enkli moun ki posede sètifika GFIP yo) kapab depoze yon reklamasyon apre yo fin sibi inondasyon, menm si pa gen yon deklarasyon prezidansyèl ki bay.

illustration of page of paper Release Date:

Lè yon dezas frape, popilasyon moun aje yo se youn nan moun ki pi vilnerab, espesyalman pou sila yo k ap viv pou kont yo.

illustration of page of paper Release Date:

Rete an kontak.  Sa depannde ou.

illustration of page of paper Release Date: