U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Fact Sheets

BATON ROUGE, La. – Biwo Egalite pou Dwa Moun nan FEMA ap sèvi ajans lan avèk nasyon lè li sipòte yon espas travay ki san diskrimin

illustration of page of paper Release Date:

FEMA angaje pou ede tout rezidan Louisiana yo ki te afekte pa siklòn Laura ak Delta. Sa a gen ladan bezwen asistans spesyalize.

illustration of page of paper Release Date:

Q: Kijan FEMA detèminie lòd kimoun ki pou jwenn yon inite lojman tanporè?

illustration of page of paper Release Date:

Apre yon sivivan fin anrejistre nan FEMA pou asistans dezas, yo pral resevwa yon lèt detèminasyon ki eksplike desizyon kalifikasyon an.

illustration of page of paper Release Date:

BATON ROUGE, La.– Sant Rekiperasyon Katastwòf (DRC)/Sant Dapèl yo nan pawas Jefferson Davis pral fèmen nan fason pèmanan nan dat 3

illustration of page of paper Release Date:

BATON ROUGE, La.– Sant Rekouvreman pou Dezas (DRC)/ Sant Reklamasyon nan Alexandria pral fèmen yon fason pèmanan a 5 p.m.

illustration of page of paper Release Date:

BATON ROUGE, La. — FEMA ap travay lepli rapid posib pou l plase fanmi ki kalifye yo nan inite lojman tanporè.

illustration of page of paper Release Date:

BATON ROUGE, La.– Sant Rekiperasyon Katastwòf la (DRC) nan Rayne ap fèmen vrèman nan dat 23 Desanm 5 p.m.  .

 

illustration of page of paper Release Date:

Pa gen fason pou w pare pou tout bagay, men sivivan se pa osijè chans sèlman.  Se osijè pou prepare pou sitiyasyon difisil alavans.  Espesyalis FEM

illustration of page of paper Release Date:

Si kay ou sibi domaj nan dlo, depannde ki wotè dlo a te monte, ou kapab pèdi aparèy elektwomenaje ou yo, pifò mèb ou, machin a lave ak seche ak ref

illustration of page of paper Release Date: