Twous Zouti miltimedya pou Katastwòf

Pasaj pou Anonsè Andirèk

Videyo ak Fotograf yo

Twous Resous Mesaj Tèks nan Dezas

Grafik

Konekte ak Nou

Resous ki nan paj sa a se ideyal pou patnè ekstèn ak medya kap chèche kontni pou rekouvreman katastwòf pou pataje sou rezo sosyal pandan ak apre yon katastwòf, tankou: grafik sosyal, depliyan ak pasaj pou anonse, videyo aksesib ak animasyon nan plizyè lang.

Pasaj pou Anonsè Andirèk

Graphic
Yon Dokiman Odyo.

Telechaje pasaj pou anonsè an dirèk nou an nan plizyè lang pou ede kominike ak kominote w la sou fason pou w aplike pou asistans ak FEMA.

Gade Tout Pasaj yo.

Videyo ak Fotograf yo

FEMA gen plizyè milye anplwaye ki deplwaye nan operasyon dezas atravè peyi a. Nou pataje dènye videyo ak foto yo ki telechaje nan repons lan sou platfòm DVIDS nou an.

FEMA sou YouTube

Gade lis videyo FEMA yo sou YouTube pou jwenn enfòmasyon sou asistans pou katastwòf pou ede sivivan yo nan travèse pwosesis rekiperasyon an.

ASISTANS DEZAS VIDEYO ANIMASYON AK PSAS YO (ANGLE)

Videyo Animasyon sa yo eksplike kijan asistans federal rive nan kominote yo apre yon dezas.

Gade Tout Videyo Animasyon ak PSA yo

External Link Arrow

VIDEYO LANG SIY AMERIKEN (ASL)

Videyo sa yo gen mesaj kle yo prezante nan langaj siy Ameriken (ASL) ak sou-titraj fèmen.

Gade Tout Videyo ASL yo

External Link Arrow
Ilistrasyon yon oratè nan yon emisyon televizyon ke de moun ap gade

FEMA Andirèk

KONFERANS POU LAPRÈS POU REPONS SOU SIKLÒN IAN AK EFÒ REKOUVREMAN

30, SEPT. 2022, 2 P.M. ET

Gade Afichaj Nouvèl Andirèk Anvan yo

Twous Resous Mesaj Tèks nan Dezas

Kominikasyon gendwa limite apre yon dezas. Twous resous sa a ofri enfòmasyon tèks mesaj ou ka pataje ak sivivan lè se sèlman tèks mesaj ki disponib nan yon zòn sèvis.

alert - warning

Dezole, pa gen okenn rezilta ki koresponn ak chwa filt ou yo.
Tanpri remete filtè a a zewo oswa modifye chwa ou yo epi eseye ankò.

alert - info

Resous ki Espesifik pou Dezas
Si w ap reponn pou yon dezas an patikilye, ou ka jwenn plis enfòmasyon sou ensidan sa a sou paj dezas li an.
Gade dezas ki genyen nan moman an.

Konekte ak Nou

Biwo Laprès

Konekte ak biwo laprès FEMA a nan:

Oswa vizite paj Nòt pou Laprès akFeyè Enfòmasyon  nou yo pou wè tout materyèl nou te pibliye anvan yo.

Medya Sosyal

Ilistrasyon grafik miltimedya ki gen ladan yon telefòn mobil, bouton jwe youtube, gwo pous, ti wonn chat ak mikwofòn.

Nou itilize chèn rezo sosyal FEMA a pou ede ou kominike ak piblik la pandan dezas yo. Suiv nou.

Pou resous pou sipòte kominote ou an avan yon dezas rive, ale sou Zouti Medya Sosyal Ready.gov la.

Dènye mizajou