Asistans endividyèl: Sou Wout pou Retabli

  1. Current Avan ou aplike
  2. Aplike pou Asistans Dezas FEMA
  3. Enspeksyon Kay
  4. Resewa Desizyon FEMA
  5. Aplike nan Administrasyon Ti Biznis Etazini

Avan ou aplike

  1. Pran foto kay ou ki andomaje a ak afè pèsonèl ou pou dosye ou
  2. Fè yon lis atik ki andomaje/pèdi, ki ka itil lè w ap travay ak asirans ou oswa lè w ap diskite sou pèt ou yo ak yon enspektè FEMA.
alert - info

Si w gen asirans (tankou inondasyon, pwopriyetè kay, lokatè, oto oswa lòt kalite asirans), tanpri ranpli yon reklamasyon ak founisè asirans ou pi vit posib. Ou pa oblije ranpli reklamasyon w lan anvan w aplike pou asistans FEMA pou katastwòf, men w ap oblije bay FEMA règleman asirans ou oswa refi w anvan yo konsidere w pou sèten kalite asistans.

Dènye mizajou