Konnen Risk Inondasyon Ou: Pwopriyetè Kay, Lokatè oswa Pwopriyetè biznis

Inondasyon rete premye katastwòf peyi a epi yo kapab afekte tout moun ak tout pwopriyete.

Paj sa a se yon gid pou ede moun konprann ak navige risk inondasyon epi bay pwopriyetè kay, lokatè, ak pwopriyetè biznis resous ak enfòmasyon ki nesesè yo pou:

 • R: Diminye Risk ou
 • I: Asire Risk Ou
 • S: Pataje Enfòmasyon sou Risk
 • K: Konnen risk ou ak risk kominote w la
Graphic
House with a river running in front of it

Pi ba w ap jwenn enfòmasyon ak resous sou pwoteksyon fanmi w ak pwopriyete w kont inondasyon. Enfòmasyon debaz sou kat inondasyon, zòn inondasyon, risk inondasyon, ak asirans inondasyon ka ede w pran aksyon pou diminye risk.

Aprann sou Risk Inondasyon

Risk inik pwopriyete w la

Fè Aksyon

Aprann sou Risk Inondasyon Kominote w la

Viv avek dig yo

Viv ak travay tou pre dig gen ladanl risk. Dig yo ka diminye risk pandan sèten evènman inondasyon, men yo pa bay pwoteksyon kont inondasyon. Yo kapab epi yo deteryore nan kèk tan epi yo dwe konsève pou kenbe efikasite yo.

Lè dig sede, oswa yo debòde, rezilta yo ka katastwofik. An reyalite, domaj ki koze pa inondasyon an te ka pi grav si dig la pa te konstwi.

Lòt Kalite Danje

Èske w ap chèche enfòmasyon sou danje andeyò de inondasyon an? Vizite Paj Jesyon Risk la.

Si w ap viv oswa travay toupre yon dig, li enpòtan pou w konprann risk ki asosye ak dig ak etap ou ka pran pou prepare w pou potansyèl inondasyon epi pwotejew finansyèman.

Jwenn kat inondasyon w la

Lè w konprann kat inondasyon yo, ou ka elaji konpreyansyon w ak konesans ou sou zòn inondasyon w yo epi pran desizyon ki pi avize pou diminye risk ou.

alert - info

Vizite Sant Sèvis Kat Inondasyon an pou aprann plis sou kat ou yo ak kominote w la.

Sant Sèvis Kat Inondasyon an gen lyen ki mennen nan resous gratis tankou kat inondasyon kote ou ka aprann plis sou risk kominote w la.

Antre adrès ou enterese aprann plis sou li a epi dekouvri nan ki zòn inondasyon li ye.

Definisyon Zòn Inondasyon yo

Zòn inondasyon yo se zòn jeyografik ke FEMA te defini selon divès nivo risk inondasyon. Sèvi ak lis deroulant ki anba a pou aprann plis sou deziyasyon zòn inondasyon w la.

Zòn A

Zòn ki gen 1% risk inondasyon anyèl ak yon 26% pwobabilite pou inondasyon pandan dire yon ipotèk 30 ane. Paske analiz detaye yo pa fèt pou zòn sa yo; pa gen okenn pwofondè oswa elevasyon baz inondasyon ki endike nan zòn sa yo.

Zòn A1-30

Yo konnen sa yo kòm Zòn A ki nimewote (pa egzanp, A7 oswa A14). Sa a se plenn inondasyon debaz kote FIRM endike yon BFE (ansyen fòma).

Zòn A99

Zòn ki gen 1% risk inondasyon anyèl ki pral pwoteje pa yon sistèm kontwòl inondasyon federal kote konstriksyon te rive nan egzijans legal espesifye. Yo pa enkike okenn pwofondè oswa elevasyon baz inondasyon nan zòn sa yo.


Kat To Asirans Inondasyon yo

Pou jwenn zòn inondasyon w lan sou Kat To Asirans Inondasyon (Flood Insurance Rate Map, FIRM)  oswa Kat Fwontyè Danje Inondasyon (Flood Hazard Boundary Map, FHBM) nan kominote w la:

 1. Vizite Sant Sèvis Kat la
 2. Tape adrès ou a
 3. Klike sou bouton kat dinamik la pou wè FIRMette ou a
Graphic
Illustration of a phone with a talk bubble

Si w gen kesyon sou kat inondasyon ak asirans, ou ka kontakte  Kat FEMA ak echanj asirans (FEMA Mapping and Insurance eXchange, FMIX).

Endis Risk Nasyonal

Endis Risk Nasyonal la se yon zouti sou entènèt ki vizyalize risk nan nivo kominote a. Li se premye zouti nan kalite li yo ki idantifye kominote yo nan tout peyi a ki pi riske pou 18 danje natirèl epi ki montre kijan sèten faktè tankou vilnerabilite sosyal, pèt anyèl ki anvizaje yo, ak rezistans kominote a afekte risk sa yo. 

Endis Risk Nasyonal la fèt pou rann li pi fasil pou kominote yo gen plis enfòme sou risk yo ap konfwonte yo. Zouti sa a ede kominote yo idantifye epi priyorize pwojè ki gen plis chans pou bese depans ak soufrans ki lye ak katastwòf yo.

Graphic
National Risk Index sample map

Kòmanse

Vizite Endis Risk Nasyonal la pou w konprann risk ki genyen nan danje natirèl yo.

 • Eksplore kat jeyografik entèaktif la
 • Aprann plis sou risk danje natirèl lokal ou a
 • Aksede done Endis yo pou kreye pwòp kat jeografik epi aplikasyon w yo

Zouti Katografik Risk Inondasyon ak Abitasyon Espès Andanje yo (Flood Risk and Endangered Species Habitat, FRESH).

Lè w ap chèche konnen pwogram jesyon plenn inondasyon kominote w la, li enpòtan pou w konsidere tou konsèvasyon espès yo.

Pou aprann plis sou diminye risk inondasyon, bese prim asirans pou inondasyon, ak konsèvasyon espès yo ak abita yo pandan w ap jwi benefis plèn inondasyon ki fonksyone natirèlman, vizite paj wèb FEMA a  Plenn Inondasyon ak Konsèvasyon Fon ak Flò sovaj yo .

Graphic
Sample view from the Flood Risk and Endangered Species Habitat web-based mapping tool. Picture shows map, flood guide, and flood hazard areas.

Kat jeyografik FRESH yo

Zouti kat jeyografik Risk Inondasyon ak Abitasyon Espès Andanje yo (Flood Risk and Endangered Species Habitat, FRESH) pèmèt ou antre nan yon adrès lari epi aprann plis sou ki espès ki menase ak sa ki andanje ak abita enpòtan ki ka genyen nan lokalite sa a.

Konprann Risk Inik Inondasyon Pwopriyete w la

FEMA te pase plizyè dizèn ane envesti nan bon jan kalite done pou ede nan enfòme risk inondasyon ak fikse tarif asirans inondasyon. Metodoloji prim asirans inondasyon an itilize done sa yo pou jwenn yon pi bon konpreyansyon sou risk inondasyon inik yon pwopriyete, ki ede fikse pri prim asirans inondasyon yo.

Metodoloji prim asirans inondasyon an itilize plizyè varyab risk inondasyon lè y ap konsidere risk, tankou:

 • Distans ak sous inondasyon an
 • Frekans inondasyon ki depase de 1% evènman anyèl chans pou inondasyon an
 • Rivyè debòde, vag tanpèt, ewozyon bò lanmè, gwo lapli, ak karakteristik pwopriyete (tankou distans ak sous dlo, elevasyon, ak pri pou rekonstwi).

Defini Risk

Gade videyo a pou w aprann plis sou fason varyab inondasyon yo afekte risk inondasyon w, ak pri pou asirans.

Idantifye Risk

Li enpòtan pou idantifye risk ou. Pou w konprann ak trete risk inondasyon yon pwopriyete, ou ka konsidere kontakte yon ajan asirans nan yon founisè Pwogram Nasyonal Asirans Inondasyon k ap patisipe pou chèche konnen ki jan sa a gen rapò ak pwopriyete espesifik ou a. Dapre sa ou aprann, ou ka deside si asirans se pi bon pwoteksyon pou envestisman ou.

Zouti Diminye Risk Inondasyon an ka ede w tou jwenn fason pou diminye risk inondasyon pwopriyete w la. Lè w sèvi ak zouti sa a, w ap reponn yon seri senk kesyon, epi w ap resevwa yon lis detaye opsyon mitigasyon ki rekòmande pou diminye risk inondasyon.

Seksyon sa a gen referans ak lyen ki mennen nan resous ak òganizasyon ki pa federal yo. Enfòmasyon sa yo founi sèlman pou rezon enfòmasyon epi yo pa gen entansyon yon andòsman nan nenpòt antite ki pa federal pa FEMA, Depatman Sekirite Nasyonal Ameriken an, oswa gouvènman ameriken an.

Fè aksyon pou redwi risk ou

Gen anpil bagay ou ka fè kounye a pou redwi risk pou fanmi w ak pwopriyete w genyen nan inondasyon.

Aktivite pou ede redwi risk pou lakay ou

Kit w ap entegre nan plan kominotè aktyèl yo oswa w ap chèche lide sou fason pou w aplike pi byen, koleksyon nou an gen anpil resous pou ede:

 • Entegre diminisyon danje nan planifikasyon lokal yo
 • Kolabore ak patnè lokal yo nan kominote mwen an
 • Pwoteje lakay mwen kont katastwòf natirèl
 • Jwenn lide pou aktivite mitigasyon

Eksplore Koleksyon Aktivite Rediksyon Risk yo

Achte oswa Konstwi andeyò Zòn ki gen gwo risk yo

Diminye risk inondasyon w lè w achte oswa konstwi andeyò zòn inondasyon ki gen gwo risk (zòn ki kòmanse ak lèt A oswa V sou kat inondasyon FEMA yo) oswa konsidere fè chanjman nan kay ou pou pwoteje l kont inondasyon nan lavni.

Aprann plis atravè resous sa yo:

Prepare w

Asire w ou genyen yon plan ak founiti pou lè yon inondasyon rive. Vizite paj Ready.gov Floods  pou aprann kisa pou w fè anvan, pandan ak apre yon inondasyon pou pwoteje ou menm ak fanmi w.

Achte Asirans Inondasyon

Menmsi w pa nan yon zòn ki gen gwo risk pou inondasyon, sonje ke inondasyon ka rive nenpòt kote. Youn nan pi bon bagay ou ka fè lè w ap prepare pou inondasyon se achte asirans inondasyon.

Asirans inondasyon disponib pou tout pwopriyetè, lokatè, ak pwopriyetè biznis—menm pwopriyete ki andeyò zòn ki gen gwo risk yo. Pou jwenn plis enfòmasyon espesifik sou risk inondasyon pwopriyete w la ak kouvèti asirans ak pri asirans inondasyon, tanpri kontakte yon ajan asirans.

Aprann sou Risk Istorik yo

Aprann sou  risk ak pri inondasyon  istorik lè w gade done istorik enpak inondasyon yo pou wè ki jan inondasyon yo te afekte eta ou a, dapre done ki soti nan baz done Tanpèt Administrasyon Nasyonal Oseyan ak Atmosfè (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA).

Konsidere Risk Kòtyè yo

Si w ap viv nan yon zòn bò lanmè, ou ta dwe konsidere pwoteje kay ou kont  ewozyon bò lanmè.

Kontakte Administratè Plan Inondasyon w la

Anvan w fè chanjman nan kay ou a, kontakte administratè plenn inondasyon kominote w la (souvan yon ofisyèl depatman zòn oswa planifikasyon) pou w konprann egzijans bilding ak pèmi nan kominote w la. Yo kapab tou bay enfòmasyon sou sibvansyon federal ak leta ak finansman ki ka disponib pou ede w tou.

Dènye mizajou