Travay ak Risk Inondasyon: Enjenyè, Apantè oswa Achitèk yo

Enjenyè, Apantè, ak achitèk jwe yon wòl enpòtan nan bati solisyon mitigasyon ak bay done.

Resous sa yo vize pou ede pwofesyonèl sa yo konprann risk ki gen rapò ak inondasyon ak zouti teknik ki disponib pou yo.

Graphic
Person wearing a hard hat

Konnen Risk Ou

Konnen wòl ou

Fè Aksyon

Konnen Risk Ou

Jwenn enfòmasyon ki nesesè yo pou w konprann risk inondasyon kat jeyografik la ak zòn (yo) pou pwojè w la.

Jwenn kat inondasyon w la

Jwenn kat inondasyon ki egziste deja yo atravè Sant Sèvis Kat FEMA (Map Service Center, MSC).

Lòt Kalite Danje

Èske w ap chèche enfòmasyon sou danje andeyò de inondasyon an? Vizite Paj Jesyon Risk la.

Pou zòn ki te deja dispoze Kat Asirans Inondasyon (Flood Insurance Rate Ma, FIRMs) ki te reyalize nimerikman, done yo ap disponib tou nan fòma Sistèm Enfòmasyon Jeyografik atravè Kouch Nasyonal Danje Inondasyon (National Flood Hazard Layer, NFHL).

Lèt Chanjman Kat yo (Letter of Map Changes, LOMC)

Mete nan tèt ou ke LOMC yo te kapab trete nan zòn pwojè w la apre dat efektif kat inondasyon an. Dènye Lèt Revizyon Kat (Letters of Map Revision, LOMRs) pral enkli nan NFHL la.

Kòmande enfòmasyon teknik ke yo itilize pou devlope enfòmasyon sou danje inondasyon yo montre sou kat inondasyon yo ak LOMC yo atravè Bibliyotèk Teknik FEMA a.

Viv avek dig yo

Byen ke FEMA fè kat jeyografik danje inondasyon ki lye ak sistèm dig yo, FEMA pa konstwi, posede, oswa sètifye dig.  Kò Enjenyè Lame Ameriken an (US Army Corps of Engineers, USACE) responsab pou konstwi ak mentni dig yo epi pou enspekte estrikti sa yo pou detèmine nivo antretyen yo.

Eta, kominote yo, ak pwopriyetè dig prive yo responsab pou kenbe ak opere dig yo posede yo dapre kritè konsepsyon espesifik yo.

Enfòmasyon sou Dig pou Patnè Teknik ak Enjenyè yo

Konnen wòl ou

Asire w ke ou konprann wòl ou kòm yon enjenyè, yon Apantè oswa yon achitèk lè w ap fè risk inondasyon oswa pwojè ki gen rapò ak LOMC.

Pwogram Patnè Teknik Kowopere (Cooperating Technical Partners, CTP)

Avèk plis pase 20,000 kominote nan Pwogram Nasyonal Asirans Inondasyon (National Flood Insurance Program, NFIP), gen yon gwo defi pou kenbe kat danje inondasyon aktyèl yo.

Pwogram Patnè Teknik Kowopere a se yon apwòch inovatè pou kreye patenarya ant FEMA ak kominote NFIP k ap patisipe yo, ajans rejyonal yo, ajans eta a, tribi ak inivèsite ki gen enterè ak kapasite pou yo vin patisipan pi aktif nan pwogram kat jeyografik danje inondasyon FEMA a.

Fè Aksyon

Pwojè w la, si yo trete ann akò ak egzijans ak estanda FEMA, eta ak lokal yo, pral ede asire ke kat inondasyon an ak rapò FIS la ak lòt pwodwi risk inondasyon ki reflete kondisyon ki pi ajou yo.

Men fason ou ka aji pou fè pwojè ou a yon siksè.

  • Sèvi ak dènye zouti ki disponib nan FEMA ki gen ladan tretman anliy LOMC oswa eLOMA ak lojisyèl espesyalize gratis pou pwojè yo mete ajou rapò danje inondasyon, FIRMs ak FIS.
  • FEMA founi gid ak estanda pou rezilta Risk MAP yo. Asire w ke reyalizasyon ou yo satisfè estanda ki nesesè yo
  • Asire w ke pwojè ou a satisfè pèmi lokal yo ak kondisyon bilding yo. Kontakte ofisyèl kominotè kote pwojè w la ye pou konfime kondisyon ki dwe ranpli. Asire w ke w ranpli kòrèkteman fòm Sètifika Elevasyon, ki obligatwa pou sèten demann LOMC epi yo itilize pou verifye konfòmite avèk egzijans bilding lan.
  • Konprann règleman NFIP ki aplikab pou pwojè w la, li Bilten Teknik ki bay konsèy sou estanda bilding NFIP epi respekte NFIP ak kòd konstriksyon endistri yo aksepte pou konsepsyon ki reziste inondasyon pou pwojè konstriksyon.
  • Enfòme w sou mezi pwoteksyon pwopriyete ki ka itilize pou diminye risk inondasyon. Konseye kliyan ou yo pou konstwi deyò SFHA epi/oswa ankouraje yo pou yo sèvi ak mezi pwoteksyon sa yo. Gen plis enfòmasyon ki disponib atravè Resous Syans Konstriksyon FEMA a
  • Sètifika Elevasyon yo dwe prepare epi sètifye pa yon Sipèvizyon Tè Lisansye, Enjenyè Pwofesyonèl Anrejistre, oswa achitèk ki otorize pa Commonwealth, Eta, oswa lwa lokal pou sètifye enfòmasyon sou elevasyon.
  • Aprann kijan pou byen mande yon chanjman oswa yon amandman nan FIRM la. Si chanjman fizik nan plenn inondasyon an te chanje enfòmasyon sou danje inondasyon ki figire nan FIRM ki anplas la, yo dwe mande yon revizyon. Asire w ke w konprann diferan kalite Lèt Amandman Kat yo epi sa ki aplikab pou pwojè w la. Sa gen ladann Lèt Kondisyonèl pou Revizyon Kat pou pwojè ki pwopoze nan SFHA. Kondisyon pou soumèt yo (ki gen ladan frè ak fòm) ak pwosesis yo pral varye selon kalite LOMC.
Dènye mizajou