Làm việc với rủi ro lũ lụt: Kỹ sư, khảo sát viên hoặc kiến trúc sư

Các kỹ sư, nhà khảo sát và kiến trúc sư đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các giải pháp giảm thiểu và cung cấp dữ liệu.

Những nguồn lực sau đây hướng đến việc giúp các chuyên gia này hiểu được các rủi ro liên quan đến lũ lụt và những công cụ kỹ thuật có sẵn cho họ.

Graphic
Person wearing a hard hat

Biết về các rủi ro của bạn

Biết về vai trò của bạn

Thực hiện hành động

Biết về các rủi ro của bạn

Nhận thông tin cần thiết để hiểu được rủi ro lũ lụt và (các) vùng theo bản đồ cho khu vực dự án của bạn.

Tìm bản đồ lũ lụt của bạn

Tìm bản đồ lũ lụt hiện có thông qua FEMA Map Service Center (MSC).

Các loại rủi ro khác

Bạn muốn tìm kiếm thông tin về các mối nguy hiểm khác ngoài lũ lụt? Hãy truy cập trang Quản lý Rủi ro.

Đối với những khu vực đã có Flood Insurance Rate Map (FIRM) được sản xuất kỹ thuật số, dữ liệu cũng sẽ có sẵn ở định dạng Hệ thống Thông tin Địa lý thông qua National Flood Hazard Layer (NFHL).

Thư Thay đổi Bản đồ (Letter of Map Change hay LOMC)

Hãy nhớ rằng các LOMC có thể đã được xử lý trong khu vực dự án của bạn sau ngày bản đồ lũ lụt có hiệu lực. Các Thư Sửa đổi Bản đồ (Letter of Map Revision hay LOMR) sẽ có trong NFHL.

Hãy yêu cầu thông tin sao lưu kỹ thuật được sử dụng để phát triển thông tin về nguy cơ lũ lụt được hiển thị trên bản đồ lũ lụt và các LOMC thông qua Thư viện Kỹ thuật FEMA.

Sống chung với các con đê

Mặc dù FEMA lập bản đồ các nguy cơ lũ lụt bị ảnh hưởng bởi hệ thống đê điều nhưng FEMA không xây dựng, sở hữu hoặc chứng nhận cho các con đê. U.S. Army Corps of Engineers (USACE) chịu trách nhiệm xây dựng và bảo trì các con đê và kiểm tra các công trình đó để xác định mức độ bảo trì của chúng.

Các tiểu bang, cộng đồng và chủ sở hữu đê tư nhân chịu trách nhiệm duy trì và vận hành những con đê mà họ sở hữu theo các tiêu chí thiết kế cụ thể.

Thông tin về đê điều dành cho các đối tác kỹ thuật và kỹ sư

Biết về vai trò của bạn

Đảm bảo rằng bạn hiểu rõ vai trò của mình với tư cách là kỹ sư, nhà khảo sát hoặc kiến trúc sư khi thực hiện các dự án liên quan đến rủi ro lũ lụt hoặc LOMC.

Chương trình Cooperating Technical Partners (CTP)

Với hơn 20,000 cộng đồng trong National Flood Insurance Program (NFIP), có một khó khăn đáng kể trong việc cập nhật các bản đồ nguy cơ lũ lụt.

Chương trình Cooperating Technical Partners là một cách tiếp cận sáng tạo để tạo quan hệ đối tác giữa FEMA và các cộng đồng NFIP tham gia chương trình, các cơ quan khu vực, cơ quan tiểu bang, bộ lạc và trường đại học có quan tâm và có khả năng trở thành những người tham gia tích cực hơn trong chương trình lập bản đồ nguy cơ lũ lụt của FEMA.

Thực hiện hành động

Dự án của bạn, nếu được xử lý theo yêu cầu và tiêu chuẩn của FEMA, tiểu bang và địa phương, sẽ giúp đảm bảo rằng bản đồ lũ lụt và báo cáo FIS cũng như các sản phẩm rủi ro lũ lụt khác phản ánh các tình trạng cập nhật nhất.

Dưới đây là những cách bạn có thể hành động để làm cho dự án của bạn thành công.

  • Sử dụng các công cụ mới nhất có sẵn từ FEMA bao gồm xử lý LOMC trực tuyến hoặc eLOMAphần mềm chuyên dụng miễn phí cho các dự án để cập nhật các báo cáo về nguy cơ lũ lụt, FIRM và FIS
  • FEMA cung cấp hướng dẫn và tiêu chuẩn cho các sản phẩm có thể chuyển giao của Risk MAP. Hãy đảm bảo sản phẩm của bạn đáp ứng các tiêu chuẩn cần thiết
  • Đảm bảo dự án của bạn đáp ứng các yêu cầu về cấp phép và xây dựng tại địa phương. Liên lạc với các quan chức cộng đồng nơi đặt dự án của bạn để xác nhận các yêu cầu phải được đáp ứng. Đảm bảo hoàn thành chính xác các biểu mẫu Elevation Certificate, một mẫu bắt buộc đối với một số yêu cầu LOMC và được sử dụng để xác minh việc tuân thủ các yêu cầu của tòa nhà
  • Hiểu các quy định của NFIP áp dụng cho dự án của bạn, đọc Bản tin Kỹ thuật mà cung cấp hướng dẫn về các tiêu chuẩn xây dựng của NFIP cũng như tuân thủ các quy tắc xây dựng của NFIP và của ngành được chấp nhận để thiết kế chống lũ cho các dự án xây dựng
  • Luôn nắm thông tin về các biện pháp bảo vệ tài sản mà có thể được sử dụng để giảm rủi ro lũ lụt. Tư vấn cho khách hàng của bạn xây dựng bên ngoài SFHA và/hoặc khuyến khích họ sử dụng các biện pháp bảo vệ này. Có thêm thông tin thông qua nguồn lực Khoa học Xây dựng của FEMA
  • Các Elevation Certificate (Chứng nhận Độ cao) phải được lập và chứng nhận bởi Nhà khảo sát đất đai được cấp phép, Kỹ sư chuyên nghiệp đã đăng ký hành nghề hoặc kiến trúc sư được ủy quyền bởi luật pháp Liên bang, Tiểu bang hoặc địa phương để xác nhận thông tin độ cao.
  • Tìm hiểu cách phù hợp để yêu cầu thay đổi hoặc sửa đổi đối với FIRM. Nếu những thay đổi vật lý đối với vùng ngập lũ đã làm thay đổi thông tin về nguy cơ lũ lụt được hiển thị trên FIRM có hiệu lực thì phải yêu cầu sửa đổi. Đảm bảo rằng bạn hiểu các loại Thư Sửa đổi Bản đồ (Letter of Map Amendment hay LOMA) khác nhau và loại nào áp dụng cho dự án của bạn. Điều này bao gồm Thư Sửa đổi Bản đồ Tạm thời cho các dự án được đề xuất nằm trong SFHA. Các yêu cầu nộp hồ sơ (bao gồm phí và biểu mẫu) và quy trình sẽ khác nhau tùy theo loại LOMC.
Cập nhật lần cuối