U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Bản Đồ Lũ Lụt

FEMA cung cấp dữ liệu về rủi ro và nguy cơ lũ lụt để giúp hướng dẫn các hành động giảm thiểu.
Illustration of a map in a flood

Lập bản đồ lũ lụt là một phần quan trọng của Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia (NFIP), vì đây là cơ sở của các quy định NFIP và các yêu cầu của bảo hiểm lũ lụt. Chương trình lập bản đồ vùng lũ lụt của Cơ quan FEMA được gọi là Lập Bản Đồ Rủi Ro, Đánh Giá và Lập Kế Hoạch, hoặc Risk MAP.

FEMA duy trì và cập nhật dữ liệu thông qua các bản đồ vùng lũ lụt và các đánh giá rủi ro.

alert - info

Đăng ký nhận email để cập nhật những thông tin phát triển mới nhất về lập bản đồ lũ lụt.

Cách Xem Và Nhận Bản Đồ Lũ Lụt

Trung Tâm Dịch Vụ Bản Đồ Lũ Lụt của Cơ quan FEMA (MSC) là địa điểm trực tuyến chính thức để tìm tất cả các tư liệu về chương trình lập bản đồ nguy cơ lũ lụt được tạo theo NFIP, bao gồm cả bản đồ lũ lụt tại cộng đồng của quý vị.

Thay Đổi Chỉ Định Vùng Lũ Của Quý Vị

Nếu quý vị tin rằng tài sản của mình được xác định không chính xác là Khu Vực Nguy Hiểm Lũ Lụt Đặc Biệt, quý vị có thể gửi đơn lên FEMA để có quyết định chính thức và khả năng sửa đổi. Đây được gọi là Thư Yêu Cầu Thay Đổi Thông Tin Bản Đồ (Letter of Map Change, hay LOMC).

Sản Phẩm và Công Cụ

Sản Phẩm Bản Đồ Lũ Lụt Theo Quy Định

Tìm hiểu về sản phẩm bản đồ lũ lụt theo quy định và truy cập bản đồ lũ lụt, Nghiên cứu Bảo hiểm Lũ lụt và cơ sở dữ liệu FIRM.

GIS và Các Sản Phẩm Khác

Quản lý dữ liệu với Dữ Liệu Nguy Cơ Lũ Lụt Sơ Bộ, Tầng Nguy Cơ Lũ Lụt Quốc Gia và Hazus.

Lập Bản Đồ Rủi Ro, Đánh Giá và Lập Kế Hoạch (Risk MAP)

Các sản phẩm này cung cấp phân tích thân thiện hơn với người dùng về rủi ro lũ lụt trong một Dự án Risk MAP.

Công Cụ Giúp Sử Dụng Sản Phẩm

Hướng Dẫn và Đối Tác

Các Hướng Dẫn & Tiêu Chuẩn

Xem các hướng dẫn và tiêu chuẩn của Risk MAP về các hoạt động phân tích và lập bản đồ rủi ro lũ lụt

Thông Báo Cho Quốc Hội

FEMA cung cấp báo cáo tóm tắt gửi đến Quốc Hội hàng tháng nhằm cung cấp thông tin chi tiết về các hoạt động lập bản đồ rủi ro lũ lụt.

Hội Đồng Tư Vấn

Đọc thông tin về Hội Đồng Tư Vấn Lập Bản Đồ Kỹ Thuật một ủy ban cố vấn liên bang.

Hợp Tác Với Các Đối Tác Kỹ Thuật

Hội Đồng Tư Vấn Lập Bản Đồ Kỹ Thuật, là các cộng đồng, cơ quan khu vực, cơ quan tiểu bang, trường đại học và các bộ lạc trở thành những bên tham gia tích cực hơn vào chương trình lập bản đồ nguy cơ lũ lụt của FEMA.

Quản Lý Rủi Ro

Nguy Cơ Lũ Lụt Khu Vực Đê

Để giúp hiểu thêm về thực tế của rủi ro của các đoạn đê, FEMA cung cấp các công cụ tiếp cận cộng đồng và các hướng dẫn xây dựng liên quan đến rủi ro đê điều.

Nguy Cơ Lũ Lụt Khu Vực Ven Biển

Để giúp các cộng đồng ven biển hiểu và giảm thiểu rủi ro lũ lụt của họ, FEMA đã khởi xướng nghiên cứu các nguy cơ lũ lụt ven biển cho 100% diện tích bờ biển đông dân cư.

Biết Các Rủi Ro Của Quý Vị

Lời khuyên dành cho chủ nhà, quan chức cộng đồng, kỹ sư, chuyên gia bảo hiểm và các nhóm bên liên quan khác về việc nắm bắt rủi ro.

Liên Hệ Chúng Tôi

Để biết thêm thông tin hoặc để được hỗ trợ, hãy liên hệ với Chuyên Gia Lập Bản Đồ tại Hệ Thống Trao Đổi Về Lập Bản Đồ Và Bảo Hiểm của Cơ Quan FEMA (FEMA Mapping and Insurance eXchange, FMIX).

Đăng ký nhận email để nhận thông tin cập nhật về lập bản đồ nguy cơ lũ lụt.

Cập nhật lần cuối August 26, 2020