U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Phần mở rộng .gov nghĩa là đây là trang web chính thức.

Các trang web của chính phủ liên bang thường kết thúc bằng .gov hoặc .mil. Trước khi chia sẻ thông tin nhạy cảm, hãy chắc chắn rằng quý vị đang truy cập trang web của chính phủ liên bang.

Https

Trang mạng này được bảo vệ.

Phần https:// đảm bảo rằng quý vị đang kết nối với trang web chính thức và mọi thông tin quý vị cung cấp đều được mã hóa và truyền tải an toàn.

Hỗ Trợ Đối Với Các Chính Phủ và Các Tổ Chức Phi Lợi Nhuận Tư Nhân Sau Thảm Họa

FEMA giúp các chính phủ tiểu bang, địa phương, bộ tộc, và lãnh thổ và các loại tổ chức phi lợi nhuận tư nhân nhất định ứng phó và phục hồi sau những thảm họa hoặc tình trạng khẩn cấp nghiêm trọng. Sau một sự kiện như bão, lốc xoáy, động đất hoặc cháy rừng, các cộng đồng cần được giúp trang trải chi phí dọn đổ nát, các biện pháp bảo vệ khẩn cấp để cứu mạng, và khôi phục cơ sở hạ tầng công cộng.

Bắt Đầu

Last updated August 12, 2020