U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Hỗ Trợ Đối Với Các Chính Phủ và Các Tổ Chức Phi Lợi Nhuận Tư Nhân Sau Thảm Họa

FEMA giúp các chính phủ tiểu bang, địa phương, bộ tộc, và lãnh thổ và các loại tổ chức phi lợi nhuận tư nhân nhất định ứng phó và phục hồi sau những thảm họa hoặc tình trạng khẩn cấp nghiêm trọng. Sau một sự kiện như bão, lốc xoáy, động đất hoặc cháy rừng, các cộng đồng cần được giúp trang trải chi phí dọn đổ nát, các biện pháp bảo vệ khẩn cấp để cứu mạng, và khôi phục cơ sở hạ tầng công cộng.

Bắt Đầu

Cập nhật lần cuối August 12, 2020