Biết về các rủi ro của bạn: Chính quyền tiểu bang, địa phương, bộ lạc hoặc lãnh thổ

Chính quyền tiểu bang, địa phương, bộ lạc và vùng lãnh thổ đóng vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị cho tất cả các cấp cộng đồng và các bên liên quan đối phó với lũ lụt.

Sử dụng các nguồn lực dưới đây để biết về lũ lụt và các rủi ro liên quan đến lũ lụt ảnh hưởng đến khu vực của bạn.

Graphic
Woman with ID badge in front of a capitol building

Các nguồn lực về rủi ro lũ lụt

Truy cập các công cụ để hỗ trợ lập kế hoạch sơ tán và ứng phó với bão.

Xem các nguồn lực về đào tạo, trợ cấp và dữ liệu liên quan đến quy định và an toàn đập nước.

FEMA sử dụng các bản đồ kể chuyện tương tác để giúp giải thích quy trình Risk MAP (lập bản đồ, đánh giá và lập kế hoạch), rủi ro lũ lụt ven biển, sử dụng dữ liệu lập bản đồ của FEMA, lập kế hoạch giảm thiểu và các chương trình khác.

Là một phần của National Flood Insurance Program (Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia), Sáng kiến High Water Mark (HWM) là một chương trình nâng cao nhận thức tại cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng địa phương về rủi ro lũ lụt và khuyến khích hành động để giảm thiểu rủi ro đó.

alert - info

Có phải bạn đang tìm kiếm thông tin về rủi ro từ các loại mối nguy hiểm khác? Hãy truy cập trang Quản lý Rủi ro.

Cập nhật lần cuối