U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Blog

Ghi Danh với FEMA:

Hỏi:  Nạn nhân có thể ghi danh xin FEMA hỗ trợ nếu họ có bảo hiểm không?

Đáp:

illustration of page of paper

Nếu quý vị là nạn nhân sau thảm họa đang cố gắng lặp lại cuộc đời sau cơn bão Hermine hoặc Matthew, sau đây là danh sách kiểm tra cần biết để giúp quý vị phục hồi:

illustration of page of paper

Tác giả Cindy Clark

 

Trẻ em ngồi chăm chú say mê, gương mặt chúng ngước lên, lắng nghe từng lời đọc lên từ cuốn sách, “Molly và Trận Động Đất.”

 

illustration of page of paper