U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Press Releases

Các chủ nhà và người thuê nhà Texas ở Kerr, Lamar và Shackelford đã bị thiệt hại của bão tuyết hồi Tháng Hai giờ đây có thể làm đơn xin hỗ trợ thảm họa với FEMA. Nếu quý vị làm đơn với FEMA trước khi các quận này được bổ sung vào danh sách, quý vị không cần phải làm đơn lại.
illustration of page of paper

DENTON, Texas — Chẳng còn mấy thời gian nữa.

illustration of page of paper

BATON ROUGE, La. – Tháng Tư là Tháng Nhận thức về Căng thẳng Quốc gia và các cư dân của tiểu bang Louisiana đã phải trải qua tương đối nhiều căng thẳng trong năm qua – nhiều người

illustration of page of paper

BATON ROUGE, La.--- Thiệt hại từ Bão Laura nặng nề đến mức vượt quá ngưỡng tỷ lệ chia sẻ chi phí 75% thông thường của FEMA đối với Hỗ trợ Công cộng và cho phép Tiểu bang Louisiana nhận mức chia sẻ

illustration of page of paper