U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Press Releases

FEMA cung cấp dịch vụ phiên dịch và thông dịch để tiếp ngoại và thông tin với người sống sót sau thảm họa, nói được chút ít hoặc không nói được tiếng Anh. FEMA cũng có nhân viên và kỹ thuật để hỗ trợ phục hồi sau thảm họa cho những người bị điếc, lãng tai hay không nhìn rõ.
illustration of page of paper
Do cư dân New York bắt đầu sửa chữa và xây cất lại ngôi nhà của họ, FEMA có hợp tác với các tiệm vật liệu Lowe’s ở Staten Island để cung cấp thông tin và chỉ dẫn miễn phí về cách làm cho ngôi nhà bị hư hại do thảm họa tự nhiên được vững chắc và an toàn hơn.
illustration of page of paper
Nếu không đồng ý với quyết định của FEMA về việc hỗ trợ thảm họa, thì quý vị có thể nộp đơn khiếu nại và xin FEMA xem xét lại trường hợp của mình.
illustration of page of paper
Những người đang được tiền An Sinh Xã Hội hoặc được các hỗ trợ khác từ chánh phủ, không nên quan tâm là nếu được hỗ trợ thảm họa của FEMA thì quyền lợi của họ có thể bị ảnh hưởng.
illustration of page of paper
Quý vị muốn sửa chữa hoặc xây cất lại ngôi nhà của mình? Người sống sót thảm họa đang sửa lại ngôi nhà cửa mình sau bão Ida, có thể đến Lowe’s ở Thibodaux trong tuần này để nói chuyện với chuyên gia giảm thiểu thiệt hại của FEMA về những hư hại của họ và bàn thảo cách sửa chữa tốt nhất cho ngôi nhà.
illustration of page of paper
Quý vị đã nộp đơn với FEMA để xin hỗ trợ thảm họa sau cơn Bão Ida thổi qua New York, và vừa nhận một lá thư. Quý vị không biết trong thư nói gì, nhưng nghĩ rằng đây là thư không tốt.
illustration of page of paper
Cư dân Louisian có kinh nghiệm về mặt phục vụ khách hàng, cho vào dữ liệu, sự vụ bên ngoài, hậu cần và nhiều thứ khác, có một số cơ hội tham gia nỗ lực ứng phó và phục hồi bão Ida với tư cách là nhân viên tạm thời. Thuê nhân viên địa phương, tạm thời là một cách FEMA đa dạng hóa lực lượng lao động và mở rộng mức chuyên môn.
illustration of page of paper
The overwhelming generosity of private donations and volunteers is helping Louisiana communities recover after Hurricane Ida. These efforts can augment the capabilities of local, state and tribal authorities and survivors throughout the recovery process, which may last many months, even years.
illustration of page of paper
Nhiều cư dân New York được bảo hiểm bao trả tổn thất do Bão Ida. Nhưng ngay cả mức bảo hiểm tốt nhất có khi cũng không đáp ứng được hết nhu cầu, do đó tiểu bang, liên bang và tổ chức phi lợi nhuận có nhiều chương trình để trợ giúp.
illustration of page of paper
Người sống sót sau thảm họa đủ tiêu chuẩn, bắt đầu nhận tiền hỗ trợ để thuê, sửa chữa nhà hoặc các loại hỗ trợ khác, nên nhớ rằng tiền hỗ trợ thảm họa liên bang là miễn thuế. Thư thông báo của FEMA sẽ cho quý vị biết cách sử dụng tiền hỗ trợ thảm họa theo cách thích hợp. FEMA mong quý vị sử dụng số tiền này cho những gì đã được ghi trong lá thư chấp thuận và chỉ dùng cho các chi phí liên quan đến thảm họa.
illustration of page of paper