U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Press Releases

BATON ROUGE, La. – Sẽ mất vài năm để Louisiana khắc phục hoàn toàn hậu quả của mùa bão 2020, đó là một quá trình vẫn đang được tiến hành ở nhiều khía cạnh.

illustration of page of paper

SALEM, Ore. – Vẫn còn tài nguyên để trợ giúp người sống sót sau những trận cháy rừng tàn phá năm 2020.

illustration of page of paper

SALEM, Ore. – FEMA bắt đầu xây cất địa điểm cơ quan này sẽ cung cấp gia cư tạm thời cho các gia đình người sống sót đủ điều kiện tại quận Linn và Marion.

illustration of page of paper

SALEM, Ore – Khi các gia đình, cộng đồng và doanh nghiệp tiếp tục phục hồi sau các trận cháy rừng tàn khốc vào tháng Chín, nhiệm vụ của chương trình Gia Cư Tạm Thời Trực Tiếp FEMA,

illustration of page of paper

BATON ROUGE, La.– Ba Trung tâm Khắc phục Hậu quả Thiên tai (DRC) dành cho người lái xe qua của FEMA sẽ bổ sung dịch vụ mới là “các Trung tâm Kháng nghị” ở các Giáo xứ Jefferson Dav

illustration of page of paper

Các Nạn nhân Cháy rừng Cần Gọi cho Đường dây Trợ giúp FEMA hoặc truy cập DisasterAssistance.gov trước ngày 11 Tháng Mười Hai

illustration of page of paper

BATON ROUGE, La. — Các nạn nhân Bão Laura sống ở các giáo xứ được chỉ định hỗ trợ Nhà ở Tạm thời Trực tiếp và đã bị từ chối hỗ trợ nhà ở tạm thời có thể kháng nghị quyết định đó.

illustration of page of paper

Các nn nhân cháy rng cn gi cho Đường d

illustration of page of paper

Salem, Ore. – Những cư dân Oregon không thể sử dụng nước và dịch vụ thoát nước qua giếng và hệ thống tự hoại (septic) riêng của họ do cháy rừng trong tháng Chín có thể được

illustration of page of paper