U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Press Releases

BATON ROUGE, La.--- Thiệt hại từ Bão Laura nặng nề đến mức vượt quá ngưỡng tỷ lệ chia sẻ chi phí 75% thông thường của FEMA đối với Hỗ trợ Công cộng và cho phép Tiểu bang Louisiana nhận mức chia sẻ

illustration of page of paper

Salem, Ore. -- Gần sáu tháng từ ngày xảy ra thảm họa, nhiều người sống sót chỉ vừa mới quay trở lại khu đất đã bị cháy rừng phá hủy để bắt đầu tiến trình xây dựng lại.

illustration of page of paper

Salem, Ore. – Văn Phòng Quản Lý Khẩn Cấp Oregon và FEMA tiếp tục cam kết trợ giúp những người sống sót sau thảm họa, các doanh nghiệp và cộng đồng xây dựng lại và phục hồi s

illustration of page of paper

DENTON, Texas – Các chủ nhà và người thuê nhà ở Texas thuộc 18 quận bổ sung chịu hậu quả từ trận bão tuyết gần đây đổ vào Texas giờ đây có thể làm đơn xin hỗ trợ thảm họa với FEMA.

illustration of page of paper
Những trận bão tuyết trong tuần vừa qua đã tàn phá các cộng đồng trên khắp Texas. Để tận dụng tối đa khoản đóng góp của quý vị, hãy cân nhắc các lời khuyên này khi quyên góp và làm tình nguyện có trách nhiệm.
illustration of page of paper
Nếu quý vị nhận được một lá thư từ FEMA cho biết là quý vị không đủ điều kiện nhận trợ giúp hoặc “không có quyết định,” hãy đọc kỹ thư. FEMA có thể cần thêm thông tin từ quý vị để tiếp tục xử lý đơn xin của quý vị.
illustration of page of paper
Các chủ nhà và người thuê nhà ở Texas thuộc 31 quận bổ sung chịu hậu quả từ trận bão tuyết gần đây đổ vào Texas giờ đây có thể làm đơn xin hỗ trợ thảm họa với FEMA.
illustration of page of paper
Các quan chức phụ trách phục hồi thảm họa cấp tiểu bang và liên bang đặc biệt khuyến nghị các nạn nhân cần để ý và báo cáo bất kỳ hoạt động đáng ngờ hoặc gian lận tiềm năng nào.
illustration of page of paper
Các Nạn nhân ở Texas Bị Ảnh hưởng bởi Thời tiết Mùa Đông Có thể Làm Đơn xin Hỗ trợ Thảm họa Liên bang
illustration of page of paper

BATON ROUGE, La. – Quý vị có biết, hoặc quý vị có phải là một thiếu niên có niềm đam mê với công việc chuẩn bị sẵn sàng?

illustration of page of paper