Biết về các rủi ro của bạn: Các quan chức cộng đồng

Công việc của các nhà quản lý cộng đồng là cần thiết để quản lý hiệu quả các nguồn lực cho vùng ngập lụt và giảm nhẹ lũ lụt.

Phần này cung cấp thông tin cho các quan chức cộng đồng về Risk MAPNational Flood Insurance Program (NFIP).

Graphic
Group of buildings with a river running in front of it

Biết về các rủi ro của bạn

Biết về vai trò của bạn

Thực hiện hành động

Biết về các rủi ro của bạn

Map Service Center (MSC) của FEMA lưu trữ dữ liệu về nguy cơ lũ lụt, bản đồ và các sản phẩm khác mà có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về nguy cơ lũ lụt trong cộng đồng của mình. Chương trình Risk MAP đã xây dựng thông tin này để giúp bạn lập kế hoạch làm thế nào để:

  • Giảm thiểu rủi ro lũ lụt
  • Giao tiếp với cư dân của bạn
  • Tạo một cuộc đối thoại với các cộng đồng trong khu vực về cách để cùng nhau giảm thiểu rủi ro

Các loại rủi ro khác

Bạn muốn tìm kiếm thông tin về các mối nguy hiểm khác ngoài lũ lụt? Hãy truy cập trang Quản lý Rủi ro.

Nếu có một dự án Risk MAP đang được tiến hành trong cộng đồng của bạn thì các bản đồ cập nhật và/hoặc các sản phẩm khác về rủi ro lũ lụt là đang trong quá trình phát triển, mà có thể dễ dàng hợp nhất vào các kế hoạch địa phương, hệ thống bản đồ và tài liệu tiếp cận cộng đồng của bạn.

Sống chung với các con đê

Các quan chức cộng đồng cần xác định các bước để bảo vệ các gia đình, doanh nghiệp và cộng đồng khỏi nguy cơ lũ lụt do đê bị tràn, vỡ hoặc thấm nước.

Tài liệu về an toàn đê điều

Rủi ro lũ lụt ven biển

Các cộng đồng ven biển phải đối mặt với một loạt các nguy cơ lũ lụt đặc biệt bao gồm nước dâng do bão, sóng và xói mòn — tất cả đều có thể gây thiệt hại lớn cho nhà cửa, cơ sở kinh doanh và cơ sở hạ tầng.

Nguồn lực về lũ lụt ven biển

Biết về vai trò của bạn

Tham gia vào quy trình Risk MAP

Bạn có thể tham gia vào việc xác định nhu cầu trong tương lai về lập bản đồ bằng cách gửi yêu cầu về nhu cầu lập bản đồ cho một khu vực địa lý trong công cụ Coordinated Needs Management Strategy (CNMS) của FEMA (hoạt động tốt nhất trên Internet Explorer).

Công cụ CNMS là cách tiếp cận của FEMA để điều phối và quản lý kho lưu trữ của cơ quan về nghiên cứu nguy cơ lũ lụt và nhu cầu lập bản đồ nguy cơ lũ lụt của các khu vực nơi mà có thể cần nghiên cứu nguy cơ lũ lụt. CNMS giúp các quan chức cộng đồng phân tích và mô tả các nguy cơ lũ lụt để hiểu rõ hơn về rủi ro lũ lụt và đưa ra các quyết định sáng suốt về lập kế hoạch cộng đồng và giảm thiểu lũ lụt.

Ngoài ra, nếu có một dự án rủi ro lũ lụt Risk MAP đang được tiến hành trong cộng đồng của bạn thì thông tin đầu vào của bạn sẽ rất quan trọng để đảm bảo rằng các bản đồ và sản phẩm thể hiện chính xác rủi ro lũ lụt tại địa phương. Xem tất cả các bước liên quan đến dự án rủi ro lũ lụt trên trang Vòng đời Dự án Risk MAP.

Hiểu được các yêu cầu của National Flood Insurance Program (NFIP)

alert - info

Mọi bản đồ lũ lụt mới hoặc cập nhật và báo cáo Nghiên cứu Bảo hiểm Lũ lụt (Flood Insurance Study hay FIS) sẽ cần được cộng đồng của bạn thông qua và sử dụng.

Việc không áp dụng và thực thi các yêu cầu luật định dựa trên bản đồ lũ lụt mới có thể dẫn đến việc bị đình chỉ khỏi NFIP. Để biết thêm thông tin về trách nhiệm của cộng đồng, hãy tham khảo Việc áp dụng bản đồ tính phí bảo hiểm lũ lụt của các cộng đồng tham gia.

Tìm hiểu về các sản phẩm Risk MAP có sẵn

Mặc dù bản đồ lũ lụt và báo cáo Nghiên cứu Bảo hiểm Lũ lụt (Flood Insurance Study hay FIS) hỗ trợ các yêu cầu pháp lý của NFIP, nhưng các sản phẩm Risk MAP khác được thiết kế để giúp bạn lập kế hoạch và nỗ lực tiếp cận nhằm giảm thiểu rủi ro lũ lụt trong cộng đồng của bạn.

Thông tin về các loại sản phẩm khác nhau và cách truy cập có sẵn trên trang Sản phẩm Rủi ro Lũ lụt của FEMA.

Thực hiện hành động

Lập kế hoạch trước

Nếu bạn chưa có thì hãy cân nhắc chuẩn bị một kế hoạch giảm thiểu rủi ro cho cộng đồng. Những kế hoạch này có thể giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt hơn dựa trên nguy cơ lũ lụt và các thiên tai khác.

Giảm thiểu rủi ro

Tìm hiểu những biện pháp giảm thiểu lũ lụt phù hợp với cộng đồng của bạn:

Yêu cầu thay đổi bản đồ

FEMA's Online Letter Map Of Change (LOMC) là một công cụ dựa trên internet cho phép người nộp đơn dễ dàng yêu cầu Sửa đổi hoặc Tu chỉnh bản đồ. Đó là một cách thuận tiện để người nộp đơn tải lên tất cả thông tin và tài liệu hỗ trợ cũng như kiểm tra trạng thái đơn đăng ký của họ trực tuyến.

Nguồn hỗ trợ bổ sung

Để biết thêm các nguồn lực, hãy xem:

Cập nhật lần cuối