Các nguồn lực hợp tác tình nguyện và tôn giáo

Hỏa hoạn, lốc, lũ lụt, bão, động đất, các hoạt động đốt phá và xả súng có thể ảnh hưởng đến các nhà nguyện. Với việc các sự cố xảy ra mà hầu như không được cảnh báo trước, nhiều nhà nguyện đang phát triển cũng như cập nhật các kế hoạch và quy trình để đảm bảo an toàn và an ninh cho giáo đoàn, nhân viên và cơ sở của họ. 

Các hoạt động đào tạo và hoạch định có thể giúp nâng cao hoạt động chuẩn bị cho thảm họa - và năng lực cũng như khả năng ứng phó, phục hồi – của các tổ chức hợp tác cộng đồng tình nguyện và tôn giáo cũng như nhân viên và tình nguyện viên. 

Các tài nguyên của trang này có thể hỗ trợ tổ chức cộng đồng và tôn giáo của quý vị.

Luôn cập nhật thông tin về các hội thảo trực tuyến, tin tức địa phương và cơ hội cung cấp phản hồi.

Graphic
U.S DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY SEAL

Thông Tin về Văn Phòng

DHS Center for Faith-Based and Neighborhood Partnerships (Trung Tâm Hợp Tác Khu Vực và Tôn Giáo DHS) mong muốn xây dựng những nhịp cầu nối trên khắp cộng đồng và giúp vượt qua những khó khăn trong việc phối hợp cũng như gắn kết nhiều tổ chức tôn giáo (FBO) trong tất cả các giai đoạn của giai đoạn thảm họa.

Tìm nguồn lực tình nguyện và tôn giáo

Graphic
Illustration of 5 stick figures

Voluntary Agency Liaison (Nhân Viên Liên Lạc Tình Nguyện)

Voluntary Agency Liaison (Nhân Viên Liên Lạc Tình Nguyện, VAL) của FEMA xây dựng mối quan hệ giữa các đối tác chính phủ, tình nguyện, đối tác tôn giáo và cộng đồng, đối tác khu vực tư nhân, đối tác từ thiện và đối tác cộng đồng nói chung - những người giúp các cộng đồng quản lý ứng phó với thảm họa.

Tìm hiểu cách tham gia


Xem qua danh sách đầy đủ hoặc sử dụng các bộ lọc bên dưới để tìm thông tin về một chủ đề cụ thể.

Bảo Vệ Nhà Nguyện Chống Lại Việc Đốt Phá

Dịch vụ cứu hỏa có thể giúp cộng đồng giảm thiểu hoạt động đốt phá và giảm tác động tàn phá của hoạt động bằng cách giúp cư dân nhận biết những biện pháp sau đây để bảo vệ nhà thờ, nhà thờ Hồi giáo, giáo đường Do Thái, đền thờ hay nhà nguyện.

Faith-Based Security Advisory Council (Hội Đồng Cố Vấn An Ninh Tôn Giáo, FBSAC)

Cung cấp lời khuyên độc lập, mang tính chiến lược, kịp thời, cụ thể và khả thi đối với tổ chức cho Secretary (Thư Ký) thông qua Assistant Secretary for Partnership and Engagement (Trợ Lý Thư Ký về Quan Hệ Đối Tác và Gắn Kết), người cũng giữ vai trò Security Coordinator (Điều phối viên An ninh) của Tổ Chức Tôn Giáo DHS.

Điều lệ của Faith-Based Security Advisory Council (Hội Đồng Cố Vấn An Ninh Tôn Giáo)

Ủy ban tự do này được thành lập và hoạt động theo các quy định của Federal Advisory Committee Act (Đạo Luật Ủy Ban Cố Vấn Liên Bang), Tiêu đề 5 Bộ Luật Hoa Kỳ, Phụ Lục.

Hướng Dẫn Phát Triển Kế Hoạch Hoạt Động Khẩn Cấp Chất Lượng Cao Cho Nhà Nguyện

Hướng dẫn này cung cấp cho nhà nguyện những thông tin liên quan đến việc lập kế hoạch hoạt động khẩn cấp đối với nhiều mối đe dọa và mối nguy hiểm có thể gặp phải. Hướng dẫn này thảo luận về các hành động có thể được thực hiện trước, trong và sau một sự cố nhằm giảm tác động đến tài sản cũng như bất kỳ tổn thất nào về nhân mạng, khuyến khích mọi nhà nguyện phát triển EOP.

Homeland Security Information Network (Mạng Thông Tin An Ninh Nội Địa, HSIN)

Đây là hệ thống chính thức của Department of Homeland Security (Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ) đáng tin cậy để chia sẻ thông tin Nhạy Cảm Nhưng Chưa Được Phân Loại giữa các đối tác liên bang, tiểu bang, địa phương, khu vực, bộ lạc, quốc tế và tư nhân.

Cơ Quan An Ninh Mạng Và An Ninh Cơ Sở Hạ Tầng (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, CISA)

CISA đã phát triển Nhà Nguyện tự đánh giá tương tác mà FBO có thể sử dụng để thông báo đơn xin trợ cấp theo hướng dẫn tiểu bang của họ. Ngoài việc tự đánh giá này, CISA cũng cung cấp các chuyên gia bảo mật trên khắp thế giới.

Protective Security Advisor (Cố Vấn An Ninh Bảo Vệ) cũng sẵn sàng hỗ trợ việc đánh giá mức độ tổn thương và khuyến nghị/đề xuất cho quy trình trợ cấp. Người nộp đơn có thể liên hệ PSA qua email theo địa chỉ central@cisa.gov (FBO sẽ cung cấp thông tin liên hệ và địa điểm của họ để hệ thống có thể kết nối người nộp đơn với PSA gần nhất) và trang web của họ Protective Security Advisor (Cố Vấn An Ninh Bảo Vệ).

Science and Technology Directorate (Tổng Cục Khoa Học và Công Nghệ)

Hỗ trợ sứ mệnh ngăn chặn khủng bố của Bộ An Ninh Nội Địa (Department of Homeland Security, DHS) bằng cách tiến hành nghiên cứu ứng dụng, đánh giá và tích hợp kiến thức có nguồn gốc khoa học để thông báo chính sách và chương trình trong toàn bộ Homeland Security Enterprise (Doanh Nghiệp An Ninh Nội Địa).

Nonprofit Security Grant Program (Chương Trình Trợ Cấp An Ninh Phi Lợi Nhuận) của DHS

Nonprofit Security Grant Program cung cấp hỗ trợ kinh phí cho việc củng cố mục tiêu và các cải tiến bảo mật vật lý khác cho các tổ chức phi lợi nhuận. Nguồn kinh phí này nhằm thúc đẩy sự điều phối và cộng tác trong việc chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với tình huống khẩn cấp giữa các đại diện cộng đồng khu vực công và tư. 

Xem tất cả các khoản trợ cấp cho công tác chuẩn bị sẵn sàng ứng phó của FEMA.

Emergency Food and Shelter Program (Chương Trình Thực Phẩm và Trú Ẩn Khẩn Cấp)

Emergency Food and Shelter Program (Chương Trình Thực Phẩm và Trú Ẩn Khẩn Cấp, EFSP) bổ sung và mở rộng công tác đang diễn ra của các tổ chức dịch vụ xã hội địa phương, cả phi lợi nhuận và chính phủ, để cung cấp nơi trú ẩn, thực phẩm và các dịch vụ hỗ trợ cho các cá nhân, gia đình và hộ gia đình đang gặp phải hoặc có nguy cơ bị đói và/hoặc vô gia cư. 

Tìm hiểu thêm về EFSP.

Cập nhật lần cuối