Các Tổ Chức Tình Nguyện và Cộng Đồng

Voluntary Agency Liaisons (Nhân Viên Liên Lạc Tình Nguyện, VAL) của FEMA thiết lập, thúc đẩy và duy trì mối quan hệ giữa các đối tác chính phủ, tình nguyện, tôn giáo và cộng đồng, khu vực tư nhân, tổ chức từ thiện và toàn bộ cộng đồng, những người giúp cộng đồng lập kế hoạch, ứng phó và phục hồi sau thảm họa. Thông qua các mối quan hệ này, VAL hỗ trợ việc cung cấp các dịch vụ toàn diện và công bằng, đồng thời trao quyền và tăng cường năng lực của cộng đồng để giải quyết các nhu cầu chưa được đáp ứng do thảm họa gây ra.

alert - info

Liên hệ chúng tôi để kết nối với Donation Specialist (Chuyên Gia Quyên Góp) và Voluntary Agency Liason (Nhân Viên Liên Lạc Tình Nguyện, VAL) trụ sở và khu vực của FEMA.

Hỗ Trợ Kỹ Thuật của VAL

Voluntary Agency Liaison (Nhân Viên Liên Lạc Tình Nguyện) có thể cung cấp thông tin, hướng dẫn và hỗ trợ về nhiều chủ đề, phù hợp với nhu cầu của tổ chức hoặc sự kiện của quý vị. Một số chức năng của VAL bao gồm:

 • Chia sẻ thông tin (bao gồm Mục Đích Sử Dụng Thông Thường, Văn Bản Chấp Thuận và Giới Thiệu)
 • Lập Kế Hoạch, Chuẩn Bị Sẵn Sàng và Giảm Thiểu Nguy Cơ
 • Phân Công Nhiệm Vụ

Quy Trình Hoạt Động Tiêu Chuẩn (SOP) quy định cách nhân viên Hỗ Trợ Cá Nhân sẽ yêu cầu, thực hiện và xử lý Chuyến Đi Theo Thư Mời Của FEMA đối với Voluntary Organizations Active in Disaster (Tổ Chức Tình Nguyện Tham Gia Ứng Phó Với Thảm Họa, VOAD).

Voluntary Agency Liaison (Nhân Viên Liên Lạc Tình Nguyện) Cũng Hỗ Trợ:

 • Trong quá trình Đánh Giá Thiệt Hại Sơ Bộ (PDA):
  • Ghi lại hoạt động và đánh giá năng lực của các cơ quan chính phủ và các tổ chức phi chính phủ (NGO) cung cấp dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ chăm sóc hàng loạt/hỗ trợ khẩn cấp
  • Chịu trách nhiệm phối hợp với các tổ chức phi chính phủ, bao gồm các thành viên của Voluntary Organizations Active in Disaster (Tổ Chức Tình Nguyện Tham Gia Ứng Phó Với Thảm Họa, VOAD) và/hoặc Voluntary Organizations Active in Disaster (Tổ Chức Cộng Đồng Tham Gia Ứng Phó Với Thảm Họa, COAD) để ghi lại hoạt động và đánh giá năng lực của các tổ chức đó

Community Services Program (Chương Trình Dịch Vụ Cộng Đồng)

 • Crisis Counseling Program (Chương Trình Tư Vấn Khủng Hoảng, CCP)
 • Disaster Case Management Program (Chương Trình Quản Lý Trường Hợp Thảm Họa, DCMP)
 • Các Dịch Vụ Pháp Lý Liên Quan Đến Thảm Họa (DLS)
 • Trợ Cấp Thất Nghiệp Do Thảm Họa (DUA)

Các Nỗ Lực Tình Nguyện, Tôn Giáo và Cộng Đồng

 • Dọn Dẹp (bao gồm Loại Bỏ Mảnh Vỡ, Vải Bạt, Loại Bỏ Bùn Đất và Vật Liệu Xây Dựng Hư Hại)
 • Quản Lý và Nhắn Tin về Hoạt Động Tình Nguyện và Quyên Góp

(bao gồm tình nguyện viên tự phát không liên kết và hàng hóa quyên góp bằng hiện vật)

Đào tạo

Các tài nguyên đào tạo và diễn tập của FEMA có thể nâng cao hoạt động chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với thảm họa - cũng như khả năng ứng phó, phục hồi – của các tổ chức hợp tác cộng đồng tình nguyện, tôn giáo cũng như nhân viên và tình nguyện viên của FEMA. Các dịch vụ cũng hỗ trợ sự hiểu biết lẫn nhau và hội nhập giữa các khu vực phi lợi nhuận, công cộng và tư nhân.

Truy Cập Emergency Management Institute (Viện Quản Lý Tình Trạng Khẩn Cấp) để Tìm Các Khóa Đào Tạo

External Link Arrow

Hội Thảo Về Công Tác Chuẩn Bị Sẵn Sàng

Xem các hội thảo trực tuyến được ghi lại trước đó tập trung vào các chủ đề tác động đến sự chuẩn bị sẵn sàng của cá nhân và cộng đồng.

Xem Hội Thảo Trực Tuyến

Cập nhật lần cuối