Rimè Komen ki gen Rapò avèk Katastwòf

Souvan gen anpil rimè ak fwod apre yon katastwòf. Bay patisipasyon ou pou anpeche rimè yo simaye de pi ou fè kat bagay fasil sa yo: 

  1. Jwenn sous enfòmasyon ou fè konfyans. 
  2. Divilge enfòmasyon ou jwenn nan sous ou fè konfyans yo. 
  3. Dekouraje lòt moun pou yo pa bay enfòmasyon nan sous yo pa verifye. 
alert - info

Ale sou sitwèb Disaster Fraud | FEMA.gov.

Rimè yo

Itilize meni dewoulan an pou distenge selon kalite kesyon an oswa tape yon mo kle.

Reyalite:

Sa pa vrè. Asistans FEMA bay la se pa sèlman pou pwopriyetè kay yo. FEMA ka bay asistans tou pou ede lokatè ki pèdi byen pèsonèl yo oswa ki te deplase.

Reyalite:

Sa pa vrè. Si ou gen asirans, ou kapab aplike pou asistans FEMA, men ou dwe prezante yon reklamasyon nan asirans ou anvan. Si asirans lan pa kouvri tout depans ou fè ki gen rapò avèk katastwòf lam, ou ka toujou kalifye.

Ale nan pat sitwèb FAQ page pou jwenn plis enfòmasyon.

Reyalite:

Sa depannde katastwòf la. FEMA ap evalye bezwen tout sivivan kalifye yo sou yon baz ka-pa-ka. 

Reyalite:

Ou pa kapab mande asistans pou peman chanm otèl nan FEMA si ou rele nenpòt nimewo.

Men, FEMA ka ranbouse depans pou lojman ba moun ak fanmi yo ki kalifye. Pou wè si asistans sa a ap disponib pou ou, aplike sou sitwèb  DisasterAssistance.gov.

Reyalite:

Sa pa vrè. Ou pa gen po ranbouse sibvansyon FEMA bay yo.

Lè ou aplike pou asistans akòz yon katastwòf, ou ka resevwa rekòmandasyon pou ale nan Administrasyon Ti Biznis (Small Business Administration, SBA) Etazini pou jwenn yon prè lajan akòz katastwòf nan SBA. Ki egzije ranbousman.

Reyalite:

Sa pa vrè. Kontra asirans pwopriyetè kay yo pa nòmalman kouvri domaj inondasyon. Anjeneral asirans pou inondasyon se yon kontra apa.

Ale nan paj sitwèb National Flood Insurance Program pou achte asirans pou inondasyon oswa pou jwenn plis enfòmasyon.

Reyalite:

Sa pa vrè. Dat limit ou kapab pa menm paske yo revize demann yo alamen. Pa egzanp, nan katastwòf pi gran echèl yo ki gen anpil moun ki aplike ranbousman resi yo ka pran plis tan.

Reyalite:

Sa pa vrè. Chak moun ki aplike gen dwa pou konteste. Ou dwe prezante kontestasyon ou nan 60 jou apre ou resevwa lèt desizyon an.

Reyalite:

Sa pa vrè. Yon kontra asirans pou inondasyon ap kouvri ou pandan diferan evènman inondasyon. Asistans FEMA akòz katastwòf disponib sèlman lè prezidan an deklare yon katastwòf federal. Answit, sibvansyon FEMA bay yo pa toujou ase pou kouvri tout pèt yo.

Ale nan paj sitwèb  National Flood Insurance Program pou achte asirans pou inondasyon oswa pou jwenn plis enfòmasyon.

Reyalite:

Sa pa vrè. Finansman FEMA disponib p-ou ede tout sivivan kalifye ki te gen pèt akòz katastwòf yo.

Dènye mizajou