Rimè:Si mwen resevwa yon sibvansyon nan FEMA, mwen gen pou ranbouse li.

Reyalite

Sa pa vrè. Ou pa gen po ranbouse sibvansyon FEMA bay yo.

Lè ou aplike pou asistans akòz yon katastwòf, ou ka resevwa rekòmandasyon pou ale nan Administrasyon Ti Biznis (Small Business Administration, SBA) Etazini pou jwenn yon prè lajan akòz katastwòf nan SBA. Ki egzije ranbousman.

Dènye mizajou