Rimè:Sivivan yo pa kapab enskri si yo gen asirans.

Reyalite

Sa pa vrè. Si ou gen asirans, ou kapab aplike pou asistans FEMA, men ou dwe prezante yon reklamasyon nan asirans ou anvan. Si asirans lan pa kouvri tout depans ou fè ki gen rapò avèk katastwòf lam, ou ka toujou kalifye.

Ale nan pat sitwèb FAQ page pou jwenn plis enfòmasyon.

Dènye mizajou