Rimè:Mwen pral resevwa ranbousman pou depans lojman kalifye yo imedyatman.

Reyalite

Sa pa vrè. Dat limit ou kapab pa menm paske yo revize demann yo alamen. Pa egzanp, nan katastwòf pi gran echèl yo ki gen anpil moun ki aplike ranbousman resi yo ka pran plis tan.

Dènye mizajou