Rimè:Asirans pwopriyetè kay mwen gen asirans pou inondasyon ladan.

Reyalite

Sa pa vrè. Kontra asirans pwopriyetè kay yo pa nòmalman kouvri domaj inondasyon. Anjeneral asirans pou inondasyon se yon kontra apa.

Ale nan paj sitwèb National Flood Insurance Program pou achte asirans pou inondasyon oswa pou jwenn plis enfòmasyon.

Dènye mizajou