Rimè:FEMA pral sèlman bay asistans pou yon moun pou chak fanmi.

Reyalite

Sa depannde katastwòf la. FEMA ap evalye bezwen tout sivivan kalifye yo sou yon baz ka-pa-ka. 

Dènye mizajou