Gagangay a Damag a Mainaig iti Kalamidad

Masansan nga adu ti damag ken scam kalpasan ti didigra. Aramidem ti pasetmo tapno mapasardeng ti panagsaknap dagiti damag babaen ti panangaramidno iti tallo a nalaka a banag:

  1. Mangbirok kadagiti mapagtalkan a gubuayan ti impormasion.
  2. Ibinglay ti impormasion manipud kadagiti mapagtalkan a gubuayan.
  3. Uk-upayen dagiti dadduma a mangibinglay iti impormasion manipud kadagiti di nabepirikado a gubuayan.

Damag

Usaren ti dropdown menu tapno agsala babaen ti kita ti saludsod wenno i-type ti keyword.

Kinapudno:

Kinaulbod daytoy. Saan a linawas a mangtangtangdan ti FEMA kadagiti tattao a tumultulong kadagiti panagdalus.

Nupay kasta, kabayatan ti dadduma a didigra, mabalin a mangipaay ti FEMA iti mammaminsan a tulong kadagiti indibidual tapno matulonganda a mangdalus kadagiti pagtaenganda. Tapno maammuam no kualipikadoka, agaplayka iti  DisasterAssistance.gov.

Kinapudno:

Saan nga agpayso daytoy. Dagiti agrenrenta ket mabalin nga agaplay iti FEMA para iti tulong para kadagiti nadidigra.

Mabalin a mangipaay ti FEMA iti kuarta para kadagiti agrenreta sakbay ti didigra tapno, iti ababa a panawen, matulonganda nga agbayad kadagiti paggastusan iti pagdagusan, paggastusan iti panagrenta iti temporario a pagtaengan, ken iti paggastusan iti panagsukat wenno panagtarimaan iti lugan wenno dadduma pay a napateg a personal a sanikua. Mabalin met a tumulong ti FEMA iti panagbayad iti awanan insurance a medikal, dental, pannaka-aywan ti ubing, ken paggastusan para iti iyaakar ken panagidalimanek.

No naawtorisaran ti Direct Housing Assistance para iti didigra, mabalin a makualipikar dagiti agrenrenta sakbay ti didigra para iti Direct Temporary Housing Assistance no saanda a mausar ti pinansial a tulong a mangisigurado iti temporario a pagtaengan.

Kinapudno:

Saan nga agpayso daytoy. No adda insurancemo, mabalinmo ti agaplay para iti tulong manipud iti FEMA ngem masapul met nga agisubmitirka iti insurance claim. Saan a makatulong ti FEMA kadagiti paggastusan a mabalin a sakup ti insurancemo agingga a maipatulodmo kadakami ti insurance setttement wenno denial. ngem mabalin a makaipaay ti FEMA iti tulong kadagiti pukaw a saan a sakup ti insurancemo. No saan a sakup ti insurance ti amin a gastos a nainaig iti didigra ken ti settlementmo ket basbassit ngem iti kangatuan a gatad ti kuarta a mabalin nga ipaay ti FEMA para iti dayta a pukaw, mabalin a kaulipikadoka para iti tulong manipud iti FEMA.

Bisitaem ti  pahina ti FAQ para iti kanayonan nga impormasion.

Kinapudno:

Kaadduanna, ipaay ti FEMA ti amin a maitutop a tulong iti maysa nga aplikasion tapno matulongan ti amin a kameng ti sangakabbalayan sakbay ti didigra. Nupay kasta, sukimaten ti FEMA ti naisangsangayan a kasapulan dagiti kualipikado a nakalasat tapno mairaman dagiti sangakabbalayan a mabalin a nagsisina gapu iti didigra, dagiti sangakabbalayan a buklen dagiti agkakuartoan, wenno no adda pinansial a relasion ti makinkua iti balay ken dagiti agnanaed wenno agrenrenta iti dayta.

Kinapudno:

Saanka a mabalin nga agkiddaw iti FEMA iti tulong para iti panagbayad iti kuarto babaen iti panagtawag iti aniaman a numero.

Nupay kasta, mabalin a bayadan ti FEMA dagiti gastos iti pagdagusan dagiti kualipikado nga indibidual ken pamilia. Tapno makitam no mabalin kenka daytoy a tulong, agaplayka iti DisasterAssistance.gov.

Kinapudno:

Saan nga agpayso daytoy. Iti kaadduan a kasasaad, saan a masapul a mabayadan dagiti tulong manipud iti FEMA.No addaanka iti insurance a mangsakup iti paggastusam iti temporario a pagtaengan, ngem kiniddawmo iti FEMA nga paunaandaka iti kuarta tapno matulongandaka a mangbayad kadagiti naggastusam bayat nga awan pay ti naggapu iti insurancemo, masapul a bayadam met laeng ti kuarta manipud iti FEMA no naawatmon ti kuarta manipud iti insurancemo.

Kalpasan a maka-aplayka, mabalin nga ireferdaka iti U.S. Small Business Administration (SBA) para iti  SBA disaster assistance loan kas paset ti proseso ti tulong para kadagiti nadidigra.

Makitrabtrabaho ti FEMA iti SBA tapno maikeddeng no masapul nga alam ti kuarta iti tulong para iti personal a sanikua wenno tulong para iti transportasion manipud iti FEMA wenno SBA. Saan a mabalin a mangipaay ti FEMA iti kuarta para kadagiti kas kadagitoy a pukaw para kadagiti tattao a kualipikado para iti SBA loan.

Automatiko nga ireferdaka ti FEMA iti SBA tapno maikonsideraka para iti disaster loan no maabotmo ti pagaladagan ti SBA para iti income. Usaren ti FEMA ti household annual gross income ken ti bilang dagiti agpampannuray kenka a nailista iti aplikasionmo tapno maikeddeng no ireferdaka ti FEMA iti SBA.

Saan a kasapulan nga awatem ti maitukon kenka nga SBA loan; nupay kasta, no naaprobaranka ket saanmo nga awaten dayta, saanka a mairefer manen iti FEMA para iti tulong para iti personal a sanikua wenno tulong para iti transportasion. Mabalinmo a tawagan ti FEMA Helpline iti 800-621-3362 no adda kanayonan a saludsodmo wenno no kasapulam ti kanayonan nga impormasion. 

Kinapudno:

Saan nga agpayso daytoy. Saan a kaadduan a sakupen ti homeowner insurance dagiti dadael a gapuanan ti layus. Kaadduan a naisina ti pagannurotan ti insurance iti layus.

Bisitaem ti pahina a Programa iti National Flood Insurance tapno makagatangka iti insurance iti layus wenno tapno maammuam ti ad-adu pay.

Kinapudno:

Saan nga agpayso daytoy. Ti timelineyo ket mabalin nga agduma agsipud ta manomano a masuksukimat dagiti kiddaw. Kas pagarigan, kadagiti daddadakkel a pannakadidigra nga adu dagiti aplikante, mabalin a nabaybayag ti pannaka-reimburse dagiti resibo.

Kinapudno:

Saan nga agpayso daytoy. Tunggal aplikante ket addaan iti kalintegan nga agapelar. Ti apela ket gundawaymo a mangipakita iti FEMA no apay a saanka nga umanamong iti desision nga inaramid ti ahensia. Mabalinka a mangipatulod iti baro wenno kanayonan nga imporamsion ken kiddawen iti FEMA a baliwanna ti desisionna. Masapul nga ibusonmo wenno ipatulodmo ti napirmaan nga apelam iti uneg ti 60 nga aldaw kalpasan a naawatmo ti surat a naglaon iti desision.

Kinapudno:

Saan nga agpayso daytoy. Sakupennaka ti pagannurotan ti insurance para iti layus iti nadumaduma a pasamak ti layus. Magun-odan laeng ti tulong para iti nadidigra manipud iti FEMA no indeklara ti presidente ti didigra pederal. Kanayonanna, dagiti tulong nga ipapaay ti FEMA ket saan a kanayon nga umanay a mangsakup kadagiti amin a pukaw.

Bisitaem ti pahina a  Programa iti National Flood Insurance para iti ad-adu pay nga impormasion.

Kaudian a nabalbaliwan