Dagiti Alikamen a Mangpaimbag

Nangurnong ti FEMA kadagiti masansan a maus-usar nga alikamen ken impormasion tapno matulongannaka a makikomunikar ken mangrugi iti proseso ti panagsubli.

Dagiti Alikamen iti Komunikasion

I-download dagiti rekurso ti multimedia kas iti social graphics, flyers, announcer scripts, accessible videos ken animations iti adu a pagsasao tapno matulongannaka a mangibinglay kadagiti napateg nga impormasion maipapan iti didigra kadagiti dadduma sakbay, bayat ken kalpasan ti didigra.

Agbirok iti impormasion kadagiti pagsasao malaksid iti Ingles maipapan kadagiti programa a tulong iti didigra, panagsagana iti emerhensia, aktibidad a panagsungbat ken panagsubli, ken seguro iti layus.  

Graphic
Three people talking, one with a cartoon speech bubble.

Dagiti ramit tapno Mangrugi ti Panagsubli

Magun-od ti sungbat kadagiti masansan a maisaludsod  maipapan iti tulong iti didigra, emerhensia a pagkamangan, flood insurance ken dadduma pay. 

Ammuem no kasano ti tumulong a mangsuporta kadagiti Americano iti kadakkelan a panawen ti panagkasapulanda.

Ammuem no kasano nga aramiden ti pasetmo tapno mapasardeng ti panagsaknap dagiti damag ken no kasano a makita dagiti scam.

Mangala iti panangiwanwan a tumulong kenka a mangsubli kadagiti gameng ti pamiliam manipud iti didigra.

alert - info

No agsapsapulka iti pinansial a tulong kalpasan ti didigra, bisitaem ti panid ti tulong iti didigra ti FEMA.

Kaudian a nabalbaliwan