Mga Kagamitan (Tools) para Makabangon

Ang FEMA ay nangolekta ng madalas na ginagamit na mga kagamitan (tools) at impormasyon upang matulungan kang makipag-usap at magsimula sa proseso ng pagbangon.

Mga Kagamitan (Tools) sa Komunikasyon

Mag-download ng mga mapagkukunang multimedia tulad ng mga social graphics, flyer, script ng announcer, naa-access na mga video at animation sa maraming wika upang matulungan kang magbahagi ng mahalagang impormasyon sa sakuna sa iba bago, habang at pagkatapos ng sakuna.

Maghanap ng impormasyon sa mga wika maliban sa Ingles tungkol sa mga programa sa tulong sa kalamidad, paghahanda sa emerhensiya, pagtugon at mga aktibidad sa pagbangon, at insurance sa baha.

Graphic
Three people talking, one with a cartoon speech bubble.

Mga Kagamitan (Tools) para Umpisan ang Pagbangon

Makakuha ng mga sagot sa mga madalas itanong tungkol sa tulong sa kalamidad, pang-emerhensiyang tirahan, insurance sa baha at marami pa.

Matuto nang higit pa tungkol sa kung paano tumulong sa mga nangangailangan sa isang sakuna. Maraming paraan para tumulong tulad ng pag-donate ng pera, mga bagay na kailangan o oras mo.

Alamin kung paano gawin ang iyong parte upang pigilan ang pagkalat ng mga sabi-sabi at kung paano malaman ang mga pandaraya.

Kumuha ng mga pangunahing alituntunin kung paano i- save ang mga kayamanan ng iyong pamilya tulad ng mga litrato, aklat, at mahahalagang dokumento at papel pagkatapos ng sakuna.

Huling na-update noong