Ngaahi Me’angaue ke Kamata’aki ‘a e Fakaakeake

Kuo toutou tanaki ʻe he NEMA ʻa e ngaahi meʻangaue mo e fakamatala ke tokoniʻi koe ke ke fetuʻutaki mo kamata ʻi he founga fakaakeake.

Ngaahi Meʻangāue ki he Fetuʻutaki

Seivi e ngaahi tokoni ʻi he mitia hange ko e fakatata fakasosiale, ngaahi tuʻuaki, fakalea ʻo e fakamatala, ngaahi vitio mo e fanga ki’i faiva katuni ʻi ha ngaahi lea fakafonua kehekehe ke tokoniʻi koe ke ke vahevahe ha fakamatala mahuʻinga ki he fakatamaki mo e niʻihi kehe kimuʻa, lolotonga mo e hili ha fakatamaki.

Kumi ha fakamatala ʻi he ngaahi lea fakafonua kehe mei he lea faka-Pilitāniá fekauʻaki mo e ngaahi polokalama tokoni ki ha fakatamakí, mateuteu ki ha meʻa fakatuʻupakē ʻe hoko, ngaahi ʻekitivitī ki he fakaakeaké mo e maluʻi mei he tāfeá.

Graphic
Three people talking, one with a cartoon speech bubble.

Ngaahi Me’angaue ke Kamata’aki ‘a e Fakaakeake

Maʻu ha ngaahi tali ki he ngaahi fehuʻi ʻoku faʻa fai fekauʻaki mo e tokoni ki he fakatamaki, ngaahi fale fakatuʻutamaki, maluʻi ʻo e tafea mo ha ngaahi meʻa lahi ange.

Ako ki he founga ke tokoni ai ki hono poupouʻi ʻo e kakai ʻAmelika ʻi honau taimi faingataʻaʻia lahi taha.

Ako ki he founga hono fakahoko hoʻo tafaʻaki ke taʻofi e mafola ʻa e ngaahi ongoongo mo e founga ke scams ai.

Maʻu ha fakahinohino ke tokoniʻi koe ke toe maʻu hoʻo ngaahi koloa fakafāmilí mei ha fakatamaki.

alert - info

Kapau ‘oku ke fekumi ki ha tokoni fakapa’anga hili ha fakatamaki, vakai ki he peesi tokoni ki he fakatamaki.

Last updated