Fakahaofi ‘a ho’o Ngaahi Koloa Fakafamili

Fakahaofi e Ngaahi Koloa Ho Fāmilí

Fanga Kiʻi Tokoni Vave

Ngaahi Laʻipepa Moʻoni

Ngaahi Maʻuʻanga Tokoni Kehe

Ko e FEMA mo e Kautaha Smithsonian ʻoku na poupouʻi ʻa e Kautaha Ngaue Fakafonua ki he Ngaahi Me’a Tukufakaholo ‘i he Taimi Fakatuʻupakee, ko ha hoa ngaue ʻo ha ngaahi kautaha tokoni fakafonua ʻe 60 tupu mo ha ngaahi kautaha fakapuleʻanga naʻe faʻu ke maluʻi ʻa e tukufakaholo fakafonua mei he ngaahi nunuʻa fakatuʻutamaki ʻo e ngaahi fakatamaki fakanatula mo e ngaahi meʻa fakatuʻupake kehe.

ʻOku ʻomi ʻe he Kautaha Ngaue ʻa e fakahinohino ko ʻeni ke tokoniʻi koe ke toe maʻu mai hoʻo ngaahi koloa fakafamili mei ha fakatamaki.

Ngaahi Sitepu ki Hono Fakahaofi Hoʻo Ngaahi Koloa Fakafāmilí

ʻI he kiʻi faʻa kataki mo e ngaue vave, ʻe lava ke fakahaofi ai ha ngaahi ta, ngaahi tohi, ta valivali mo ha ngaahi meʻa kehe ʻoku ʻikai lava ke fetongi. ʻE tokoni atu ʻa e ngaahi fakahinohino, sitepu ki he sitepu ko ʻeni ke ke puke hoʻo ngaahi meʻa mahuʻinga pea fakatau atu ha taimi ke ke fai ai ha fili fakapotopoto ki ha toe faitoʻo mo hono tokangaʻi ʻo e suvenia ho famili.

 1. Fakamuʻomuʻa: Mahalo he ʻikai ke ke lava ʻo fakahaofi ʻa e meʻa kotoa pe, ko ia tokanga taha ki he meʻa ʻoku mahuʻinga taha kiate koe, ʻo tatau ai pe pe ko ha ngaahi ʻuhinga fakahisitolia, fakapaʻanga, pe ko ho’o ongo’i pipiki ki ai.
 2. Faʻu ha feituʻu: Ko hono fakamafola ʻo e ngaahi meʻa ke momoa ʻoku lahi e feituʻu ʻoku fiema’u ki aii! ‘Oku fiema’u ke mohu founga: ko e ngaahi ta ʻo e ngaahi valaa, faʻu ha mohenga tautau fakamomoa mei he milemila tapuni fakafaletolo ʻoku fakapipiki ʻi he vahaʻa ʻo ha sea ʻe ua, tapuniʻi ʻa e ngaahi avaa ‘aki ha tautauʻanga fakamomoa fo ʻoku neti pe kofukofuʻi ʻa e ngaahi laine ʻaki ʻa e paipa ʻaofi maluʻi ko e tokoni makehe.
 3. Tokangaʻi’aki ʻa e tokanga: Tokanga lahi ki hono tokangaʻi hoʻo ngaahi koloa tukufakaholo, ʻa ia ʻoku pelepelengesi ʻi he taimi ʻoku viviku ai.

Fanga kiʻi tokoni vave

ʻOku lelei taha ʻa e fakamomoa ʻo e ʻea ki hoʻo ngaahi koloa mahuʻinga kotoa pe — ʻi fale, kapau ʻe lava. ʻE fai ʻe he ngaahi me’a fakamomoa ‘ulu, ngaahi haiane, ʻovani, mo e fuoloa ʻo e ʻasi ki he laʻaa ha maumau ‘ikai ke malava ‘o solova. Fakalahi ʻa e fe’alu’aki ‘a e ‘ea ‘aki ha ngaahi ii, fakaava ʻa e ngaahi matapa sioʻata, ngaahi ‘ea koni, mo e ngaahi me’a ke komo ‘a e toenga hauhau ‘o e ‘ea.

ʻOku totonu ke momoko ʻa e ngaahi taa, pepa, ngaahi tohi, mo e ngaahi tupenu kapau he ʻikai ke ke lava ʻo momoa ʻi loto ʻi ha houa ʻe 48. Kofukofuʻi e ngaahi meʻa ʻi he pepa ʻaisi pea faʻo kinautolu ʻi ha ʻaisi ‘oku ‘ikai hauhau ʻi he ʻea maʻulalo taha.

Ngaahi Taá

 • ʻOua naʻa ke toʻo ʻa e ngaahi ta viviku mo hono tatau ʻoku nau pipiki fakataha.
 • Kapau ʻoku lahi e taimi, ʻai ha laʻita ho laʻitaa ke fakahaofi hano tatau fakaʻilekitulonika.
 • Fufulu ‘a e ngaahi taa, ‘aki hono fakamaʻa ‘a e ngaahi la’itaa ʻi he vai ma’a kuo ‘osi haka, kapau ʻoku maʻu, pe ʻi ha vai maʻa kapau ʻoku ʻikai ke ke lava ʻo maʻu ha vai ‘osi haka.
 • Fakamomoa ‘ea ‘a e ngaahi taa ʻi ha pelesitiki pe pepa holoholo, pe tautau kinautolu ʻi he tuliki ʻaki ha pine taufo pelesitiki.
 • ʻOua naʻa tuku ke ofi ʻa e ʻimisi mo e ngaahi me’a kehe ʻi heʻene momoa.

Ngaahi maʻuʻanga tokoni kehe ’i he PDF

Ngaahi Tohi

 • Kapau ʻoku ʻi ai haʻo ngaahi tohi naʻe ʻi he vai ʻuli, ʻoku fakatuʻutamaki ia ki hoʻo moʻui lelei. Fakataʻeʻaongaʻi kinautolu pe talanoa mo ha tokotaha tauhi faleʻi fakapalofesinale ki ha faleʻi.
 • Toʻo ʻa e saketi efu ke momoa mavahevahe.
 • Tuku ha ngaahi pepa holoholo ʻi he vahaʻa ʻo e ngaahi peesi ʻo e ʻu tohi viviku.
 • Ki he ngaahi tohi ʻoku hauhau pe viviku fakakonga, kapau naʻe pelepela, ʻumeʻumea, pe vai masima, vaimaʻa tahataha ʻa e ngaahi tohi, ʻi ha kane pe topu ʻoku ’i ai ha vai maʻa, ʻo puke maʻu pe ʻa e tohi ’oku tapuni lolotonga ’a hono unu.

Ngaahi maʻuʻanga tokoni kehe ’i he PDF

Ngaahi Fakamatala Fakapepá, Pākí mo e ʻŪ Pepá

 • Toʻo ʻa e ngaahi ta valivali mo e paaki mei he ʻEsia.
 • Ngaahi meʻa momoa ʻo e ʻea kapau ʻoku ʻi ai haʻo ngaahi meʻa fakapepa pe pepa viviku, pe kapau ʻoku ʻi ai ha feituʻu feʻunga ke momoa kotoa ai hoʻo ngaahi meʻa.
 • ʻOku lafalafa ʻa e ʻea ʻi he ngaahi laʻipepa fakafoʻituitui pe ʻi ha fanga kiʻi fokotuʻunga iiki ʻo aʻu ki ha ʻinisi ʻe kuata.
 • ʻE lava ke momoko ʻa e ngaahi fakamatala fakapepa kapau ʻoku fuʻu lahi hoʻo ngaahi kongokonga ki he ʻea momoa. Mahalo naʻa feʻunga mo ha ngaahi māhina lahi ʻa e ngāue ko ʻení.

Ngaahi maʻuʻanga tokoni kehe ’i he PDF

Ngaahi laʻipepa moʻoni

ʻI he taimi ʻoku fulihi ai ʻa e moʻui ʻe ha tafea, afa, ʻahiohio pe afi, ngaahi koloa mahuʻinga hange ko e ngaahi koloa mahu’inga tukufakaholo, ʻoku toe mahuʻinga ange ʻa e ngaahi taa mo e ngaahi suvenia tauhi mei ha tokotaha kehe ka ’oku mahu’inga. ʻOku ʻomi ʻe he Kautaha Ngaue Fakafonua ki he Ngaahi Me’a Tukufakaholo ‘i he Taimi Fakatuʻupakee ʻa e ngaahi tefitoʻi fakahinohino ko ʻeni mei he kau tauhi lekooti fakapalofesinale maʻa kinautolu ʻoku fekumi ki ai — mo kumi — ʻa e ngaahi koloa fakafamili ʻi he neongo ko e toetoenga.

Hili ʻa e Afi: Faleʻi ki he Fakahaofi ’o ha Ngaahi Koloa Fakafamili Mahu’inga Maumau

Hili ʻa e tafea: faleʻi ki Salvaging maumau ngaahi koloa fakafamili

Salvaging e ngaahi koloa mahuʻinga ʻa e famili mo e tauhiʻofa

Ngaahi Maʻuʻanga Tokoni Kehe

Talu mei he 1995, kuo ʻoatu ʻe he Kautaha Ngaue Fakafonua ki he Ngaahi Me’a Tukufakaholo ‘i he Taimi Fakatuʻupakee ki ha niʻihi fakafoʻituitui mo e kolo fakafonua – ngaahi misiume, laipeli, ʻakaivi, ngaahi kautaha ʻaati, ngaahi ʻofisi lekooti mo ha ngaahi meʻa lahi ange – ʻi he fakahinohino mo e tokoni fakatekinikale kimuʻa, lolotonga mo e hili ʻa e ngaahi fakatamaki.

ʻOku ʻi ai ha ngaahi maʻuʻanga tokoni lahi ʻi he uepisaiti ʻa e Kautaha Ngaue, kau ai ʻa e ngaahi meʻa ko ʻeni:

’E maʻu ha fakamatala lahi ange fekauʻaki mo hono maluʻi ʻo e tukufakaholo fakafonua ʻoku lavea ngofua pe uesia ʻe he ngaahi fakatamaki — ʻi ’Amelika mo muli — ʻaʻahi ki he uepisaiti ʻa hotau hoa ngaue, ko e  Polokalama Fakahaofi Fakafonua Smithsonian.

Last updated