FEMA ‘i ho’o Lea

ʻOku maʻu ʻi he uepisaiti ʻa e FEMA ʻa e fakamatala mo e ngaahi naunau ʻoku maʻu ʻi he ngaahi lea fakafonua kehe mei he lea faka-Pilitania.

ʻE lava ke maʻu ʻe he kau hao moʻui ʻi he fakatamaki ha fakamatala kuo liliu lea fekauʻaki mo e ngaahi polokalama tokoni ki he fakatamaki, mateuteu ki he meʻa fakatuʻupakee, tali mo e ngaahi polokalama fakaakeake, mo e maluʻi ʻo e tafea. ʻOku maʻu ʻa e fakamatala ʻi ha ngaahi founga kehekehe pea ʻoku lava ke maʻu atu ia ki hono vahevahe mo ómai mei ha ngaahi uepisaiti. ʻE toutou tānaki atu mo ha ngaahi maʻuʻanga tokoni kehe, ko ia kātaki ʻo toutou ʻaʻahi ki ai.

Graphic
Man and woman signing

Ngaahi Nofoʻanga Lelei

ʻOku ʻomi ʻe he FEMA ha ngaahi tokoni lahi ke feau e ngaahi fiemaʻu ʻa e kau hao moʻui kotoa pe ʻo kau ai ʻa e:

  • Ngaahi liliu
  • Talanoa Fakaʻilonga Nima Faka-ʻAmeliká (ASL)
  • Maú í he taimi moʻoni
  • Tokoni ki he fanongo pe lau e ngaahi meʻangaue
  • Fakamatala fakapepa ʻi he paaki ʻa e kakai kui pe paaki lahi

Kole ha Ngaahi Tokoni

Óku Leaáki é he FEMA á hoó Lea Fakafonua

ʻOku mau ʻoatu ha tokoni mo ha fakamatala ʻi hoʻomou lea fakafonuá. Telefoni ki he Telefoni Tokoni á e FEMA ki he 800-621-3362:

  • Lomiʻi ʻa e 1 ki he lea faka-Pilitania
  • Lomiʻi ʻa e 2 ki he lea faka-Sipeini
  • Lomiʻi ʻa e 3 ki he ngaahi lea fakafonua kehe

Ta ki he 711 pe ko e tokoni vitio ki he kau faingataáía he lea mo e fanongo ‘oku áta pe.

Vakaiʻi ʻetau Ngaahi Maʻuʻanga Tokoni

Ako fekauʻaki mo e ngaahi polokalama tokoni ki he fakatamaki mo e tuʻunga feʻunga ki he fakafoʻituitui, ngaahi famili, Siteiti, ngaahi puleʻanga fakalotofonua, fakamatakali pe ngaahi puleʻanga fakavahefonua mo e ngaahi kautaha ʻoku ʻikai tupu fakatautaha.

Ómai mei he uepisaiti á e ngaahi tokoni ki he mitia hange ko e fakatata fakasosiale, ngaahi tuʻuaki, fakalea ʻo e fakamatala, ngaahi vitio mo e fanga kií faiva katuni ʻi ha ngaahi lea fakafonua kehekehe ke tokoniʻi koe ke ke vahevahe ha fakamatala mahuʻinga ki he fakatamaki mo e niʻihi kehe kimuʻa, lolotonga mo e hili ha fakatamaki.

ʻAʻahi ki he FloodSmart.gov (faka-Sipeini) ke ke ako fekauʻaki mo e maluʻi ki he tafea, ngaahi fakatuʻutamaki mo e fakamole, mo e ngaahi feituú mo e ngaahi mape mo e mateuteu ki he tafea. ʻE lava ke fakaʻaongaʻi ʻe he kau fakafofonga á e ngaahi tokoni ki he tafea í he lea fakafonua kehekehe ki he ngaahi fakataha mo e kau kasitoma pe ʻi he mitia fakasosiale, uepisaiti pe ʻi he ʻimeili fakamaketi.

Ako lahi ange ki he founga ke tokoniʻi ai ʻa kinautolu ʻoku faingataʻaʻia ʻi ha fakatamaki. ʻOku lahi ha ngaahi founga ke tokoni ai hange ko e foaki paʻanga, ngaahi meʻa ʻoku fiemaʻu pe ko ho taimi.

Maʻu e ngaahi tefitoʻi fakahinohino ki he founga hono fakahaofi hoʻo ngaahi koloa fakafāmilí hangē ko e ʻū taá, ngaahi tohí, mo e ngaahi meʻa fakapepa mo e pepa mahuʻinga hili ha fakatamaki.

Ngaahi Vitiō ʻo e Talanoa Fakaʻilonga Nima Faka-ʻAmelike

ʻOku ʻi ai ha ngaahi vitio ʻi he ASL ʻi heʻetau fasi ʻi he YouTube ʻoku fekauáki mo ha ngaahi fakakaukau fekauʻaki mo e mateuteu ki he fakatamaki mo e malu foki.

Vakai ki he fasi kotoa ʻi he YouTube

External Link Arrow
Last updated