FEMA in Your Language (FEMA ໃນພາສາຂອງທ່ານ)

ເວັບໄຊທ໌ຂອງ FEMA ມີຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານໃນພາສາອື່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນພາສາອັງກິດ.

ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກໄພພິບັດສາມາດຊອກຫາຂໍ້ມູນທີ່ແປກ່ຽວກັບໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອໄພພິບັດ, ການກຽມພ້ອມໃນກໍລະນີສຸກເສີນ, ກິດຈະກໍາການຕອບສະໜອງ ແລະ ການຟື້ນຟູ ແລະ ການປະກັນໄພນໍ້າຖ້ວມ. ຂໍ້ມູນມາໃນຮູບແບບຕ່າງໆ ແລະ ພ້ອມສໍາລັບການແບ່ງປັນ ແລະ ດາວໂຫຼດ. ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຈະຖືກເພີ່ມເປັນໄລຍະ, ດັ່ງນັ້ນກະລຸນາໄປເບິ່ງເລື້ອຍໆ.

Graphic
Man and woman signing

ທີ່ພັກທີ່ເໝາະສົມ

FEMA ໃຫ້ບໍລິການຫຼາຍຢ່າງເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ລອດຊີວິດຈາກໄພພິບັດທັງໝົດລວມທັງ:

  • ການແປ
  • ພາສາມືອາເມລິກາ (ASL)
  • ການບັນຍາຍແບບສົດໆ
  • ອຸປະກອນຊ່ວຍຟັງ ຫຼື ອ່ານ
  • ເອກະສານເປັນຕົວອັກສອນ Braille ຫຼື ພິມຂະໜາດໃຫຍ່

ຮ້ອງຂໍການບໍລິການ

FEMA ເວົ້າພາສາຂອງທ່ານ

ພວກເຮົາໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຂໍ້ມູນເປັນພາສາຂອງທ່ານ. ໂທຫາ ສາຍດ່ວນ FEMA ທີ່ເບີ 800-621-3362:

  • ກົດ 1 ສໍາລັບພາສາອັງກິດ
  • ກົດ 2 ສໍາລັບພາສາແອສປາໂຍນ
  • ກົດ 3 ສໍາລັບພາສາອື່ນ

ໂທຫາ 711 ຫຼື ການບໍລິການຖ່າຍທອດວິດີໂອສາມາດໃຊ້ໄດ້.

ສຳຫຼວດຊັບພະຍາກອນຂອງພວກເຮົາ

ຫາກຕ້ອງການຂໍ້ມູນເປັນພາສາແອສປາໂຍນເທົ່ານັ້ນ, ກະລຸນາເຂົ້າໄປທີ່ FEMA en español.

ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບໂຄງການການຊ່ວຍເຫຼືອໄພພິບັດ ແລະ ເງື່ອນໄຂທີ່ມີສິດໄດ້ຮັບສໍາລັບບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ, ລັດ, ທ້ອງຖິ່ນ, ຊົນເຜົ່າ ຫຼື ລັດຖະບານອານາເຂດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລຂອງເອກະຊົນ.

ດາວໂຫຼດ ຊັບພະຍາກອນມັນຕິມີເດຍ ເຊັ່ນ: ຮູບພາບສັງຄົມ, ໃບປິວ, ສະຄຣິບຜູ້ປະກາດ, ວິດີໂອ ແລະ ອະນິເມຊັນທີ່ເຂົ້າເຖິງໄດ້ໃນຫຼາຍພາສາ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານແບ່ງປັນຂໍ້ມູນໄພພິບັດທີ່ສຳຄັນໃຫ້ກັບຜູ້ອື່ນກ່ອນ, ໃນລະຫວ່າງ ແລະ ຫຼັງໄພພິບັດ.

ເຂົ້າເບິ່ງ FloodSmart.gov (en español) ເພື່ອຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການປະກັນໄພນໍ້າຖ້ວມ, ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ເຂດ ແລະ ແຜນທີ່ ແລະ ການກະກຽມໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມ. ຕົວແທນສາມາດນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມຫຼາຍພາສາສໍາລັບການປະຊຸມລູກຄ້າ ຫຼື ໃນສື່ສັງຄົມ, ເວັບໄຊທ໌ ຫຼື ໃນອີເມວການຕະຫຼາດ.

ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ວິທີການຊ່ວຍເຫຼືອt ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເມື່ອເກິດໄພພິບັດ. ມີຫຼາຍວິທີທີ່ຈະຊ່ວຍໄດ້ ເຊັ່ນ: ການບໍລິຈາກເງິນສົດ, ສິ່ງຂອງທີ່ຈໍາເປັນ ຫຼື ເວລາຂອງທ່ານ.

ໄດ້ຮັບຂໍ້ແນະນຳພື້ນຖານກ່ຽວກັບວິທີບັນທຶກຊັບສົມບັດຄອບຄົວຂອງທ່ານເຊັ່ນ: ຮູບຖ່າຍ, ປຶ້ມ ແລະ ເອກະສານ ແລະ ເອກະສານສຳຄັນຫຼັງຈາກໄພພິບັດ..

ສະໝັກຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນງານສົບ ແລະ ຮັບຄຳຕອບສຳລັບຄຳຖາມທີ່ມັກຖາມເລື້ອຍໆ.

ວິດີໂອພາສາມືອາເມຣິກາ

ພວກເຮົາມີວິດີໂອໃນຮູບແບບ ASL ໃນລາຍການຫຼິ້ນ YouTube ຂອງພວກເຮົາທີ່ກວມເອົາຫົວຂໍ້ຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກຽມພ້ອມໄພພິບັດ ແລະ ຄວາມປອດໄພ.

ເບິ່ງລາຍການຫຼິ້ນທັງໝົດໃນ YouTube

External Link Arrow
Last updated