FEMA sa Iyong Wika

Ang website ng FEMA ay may impormasyon at mga materyales na makukuha sa mga wika maliban sa Ingles.

Ang mga nakaligtas sa kalamidad ay makakahanap ng isinaling impormasyon tungkol sa mga programa ng tulong sa kalamidad, paghahanda sa emerhensiya, pagtugon at mga aktibidad sa pagbawi, at seguro sa baha. Ang impormasyon ay dumating sa iba't ibang mga format at magagamit para sa pagbabahagi at pag-download. Ang mga karagdagang mapagkukunan ay idadagdag sa pana-panahon, kaya mangyaring bisitahin ang madalas.

Graphic
Man and woman signing

Mga Makatwirang Akomodasyon

Ang FEMA ay nagbibigay ng ilang mga serbisyo upang matugunan ang mga pangangailangan ng lahat ng mga nakaligtas sa sakuna kabilang ang mga pagsasalin, ASL, real-time na captioning, pantulong na pakikinig o mga device sa pagbabasa, dokumentasyon sa Braille o malalaking print.

Humiling ng Mga Serbisyo

Ang FEMA ay Nagsasalita ng Iyong Wika

Nag-aalok kami ng tulong at impormasyon sa iyong wika. Tawagan ang Helpline ng FEMA sa 800-621-3362:

  • Pindutin ang 1 para sa Ingles
  • Pindutin ang 2 para sa Espanyol
  • Pindutin ang 3 para sa ibang wika

I-dial ang 711 o mga serbisyo ng video relay ay magagamit.

Galugarin ang Aming Mga Mapagkukunan

Alamin ang tungkol sa mga programa sa tulong sa sakuna at pamantayan sa pagiging karapat-dapat para sa mga indibidwal, pamilya, estado, lokal, tribong bansa o mga teritoryal na pamahalaan at pribadong non-profit na organisasyon.

Mag-download ng mga mapagkukunang multimedia tulad ng mga social graphics, flyer, script ng announcer, naa-access na mga video at animation sa maraming wika upang matulungan kang magbahagi ng mahalagang impormasyon sa sakuna sa iba bago, habang at pagkatapos ng sakuna.

Bisitahin ang FloodSmart.gov upang malaman ang tungkol sa seguro sa baha, mga panganib at gastos, at mga sona at mapa at paghahanda sa sakuna sa baha. Maaaring gumamit ang mga ahente ng maraming wikang mapagkukunan ng kalamidad sa baha para sa mga pulong ng kliyente o sa social media, website o sa mga email sa marketing.

Matuto nang higit pa tungkol sa kung paano tumulong sa mga nangangailangan sa isang sakuna. Maraming paraan para tumulong tulad ng pag-donate ng pera, mga bagay na kailangan o oras mo.

Kumuha ng mga pangunahing alituntunin kung paano i- save ang mga kayamanan ng iyong pamilya tulad ng mga litrato, aklat, at mahahalagang dokumento at papel pagkatapos ng sakuna.

Mag-apply para sa tulong sa libing at makakuha ng mga sagot sa mga madalas itanong.

Mga Video ng American Sign Language

Mayroon kaming mga video sa ASL sa aming playlist sa YouTube na sumasaklaw sa hanay ng mga paksang nauugnay sa paghahanda at kaligtasan sa sakuna.

Tingnan ang Buong Playlist sa YouTube

External Link Arrow
Huling na-update noong