Indibidwal na Tulong


Ang FEMA ay makakatulong sa pagsuporta sa inyong pagpapagaling mula sa malaking sakuna.

Graphic
Family and FEMA staff standing in front of a house

Reporma sa Tulong sa Sakuna ng FEMA

Malapit nang gumawa ng makabuluhang update ang FEMA sa programa sa Indibidwal na Tulong upang:

  • Magtatag ng mga bagong benepisyo upang direktang magbigay ng maaasahan sa iba't-ibang paraan na pagpopondo sa mga nakaligtas.
  • Putulin ang red tape at palawakin ang pagiging karapat-dapat para matulungan ang mas maraming tao na bumangon nang mas mabilis.
  • Pasimplehin ang proseso ng aplikasyon para matugunan ang indibidwal na pangangailangan ng mga nakaligtas.

Ang mga pagbabagong ito ay magiging epektibo para sa mga idineklarang kalamidad bago o pagkatapos ng Marso 22, 2024.

Anong Uri ng Tulong Ang Inyong Kailangan?

Kailangan Ko Ng Agarang Tulong

Ang aming mga kasosyo sa tulong sa sakuna ay magbibigay ng tulong sa mga agarang pangangailangan na hindi awtorisadong ibigay ng FEMA.

  • Emergency Medical Assistance: Paki-dial ang 9-1-1.
  • Emergency Shelter: Maghanap ng mga opsyon sa pamamagitan ng zip code sa pagbisita sa American Red Cross, o sa Salvation Army, o sa pamamagitan ng pag-text ng SHELTER at ng inyong zip code (halimbawa, “SHELTER 01234”) sa 4FEMA (43362). Para sa Spanish i-text ang REFUGIO at ang inyong zip code. (Ilalapat ang standard na singil sa text message.) Maaari rin kayong mag-download ng FEMA Mobile App para maghanap ng mga bukas na shelter.
  • Agarang mga Pangangailangan: Kontakin ang inyong lokal na ahensiya sa pangangasiwa ng emergency para sa tulong. Maaaring magbigay ang FEMA Helpline (800-621-3362) ng karagdagang mga referral. Kung gumagamit ka ng serbisyo ng video relay, serbisyo ng teleponong may caption, o iba pang serbisyo sa pakikipag-ugnayan, pakibigay sa FEMA ang partikular na numerong nakatalaga para sa serbisyong iyon.

Nag-aalok din kami ng suporta sa mga indibidwal na may mga kapansanan, o access sa functional na mga pangangailangan.

alert - info

Nakakaranas ba kayo ng pagkabalisa o ibang mga alalahanin sa kalusugan sa kaisipan na nauugnay sa likas o dulot ng tao na mga sakuna? Bisitahin ang Disaster Distress Helpline.

Tulungan ang mga Indibidwal at mga Sambahayan

Ang Individuals and Households Program (IHP) ng FEMA ay nagbibigay ng pinansiya lat direktang mga serbisyo upang maging kwalipikadong mga indibidwal at sambahayan na apektado ng sakuna, na walang uninsured o underinsured na kinakailangang mga gastusin at seryosong pangangailangan.

Mga Susunod na Hakbang Pagkatapos Mag-apply para sa Tulong

Makakatanggap kayo ng mga liham ng notipikasyon mula sa FEMA alinman sa pamamagitan ng U.S. mail o sa pamamagitan ng e-mail. Maaaring kailangan ninyong i-verify ang inyong pagkakakilanlan o kumpletuhin ang inspeksyon sa tahanan.

Tulong para sa Maliliit ng Negosyo

Maaari kayong makatanggap ng tawag sa telepono para payuhan kayo ng mga paraan para mag-apply para sa Small Business Administration (SBA). Kung isinangguni sa SBA, ang loan application ay dapat makumpleto at ibalik para isaalang-alang sa loan, gayundin para sa ilang tiyak na uri ng tulong ng FEMA.

Tingnan pa ang tungkol sa mga SBA loan.

Mga Materyal para Suportahan ang Indibidwal na Tulong

Mga Brosyur para sa "Tulong Pagkatapos ng Sakuna"

Ang brosyur ng "Tulong Pagkatapos Ng Sakuna" na isinalin sa 27 wika ay isang tool na maaaring ibahagi sa inyong komunidad para matulungan ang mga tao na maunawaan ang mga uri ng suporta sa Indibidwal na Tulong ng FEMA na maaaring available para makabawi mula sa sakuna.

I-download ang mga brosyur.

Polisiya, Gabay at Mga Fact Sheet

Ang page na ito ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa mga polisiya, gabay at fact sheet ng FEMA Individual Assistance Program, kabilang ang FEMA Individual Assistance Program and Policy Guide (IAPPG).

Bisitahin ang koleksyon ng Polisiya, Gabay at Fact Sheet.

Huling na-update noong