Pakikipagnenegosyo sa FEMA

When FEMA responds to a disaster, our goal is to contract with local businesses in the affected area, whenever practical and feasible.
Illustration of a hand signing a document

Kapag tumugon ang FEMA sa isang sakuna, ang aming layunin ay ang makipagkontrata sa mga lokal na negosyo sa apektadong lugar, hangga't praktikal at posible itong magawa.

Alamin ang tungkol sa apat na hakbang na proseso na maaaring sundin ng inyong kumpanya o organisasyon upang makipagnegosyo sa FEMA, alinsunod sa Robert T. Stafford Act.

alert - info

Sumuporta sa Hurricane Ian

Makipag-ugnayan sa Industry Liaison Program (link sa English) ng FEMA para sa impormasyon sa pakikipagnegosyo (pakikipagkontrata) sa ahensya.

Tuklasin ang mga karera (link sa English) sa FEMA at mga paraan upang makatulong na makita kung anong mga oportunidad ang kasalukuyang available.

1. Makipag-usap sa iyong Local Association of Procurement Technical Assistance Center (APTAC)

Ang pakikipagkontrata sa gobyerno ay maaaring maging kumplikado, lalo na para sa maliliit na negosyo na nakikisangkot sa unang pagkakataon. Mabuti na lang, may mga opisina na handang tumulong sa iyo: ang Procurement Technical Assistance Centers (PTAC) (link sa English). May mga tagapayo ng PTAC sa mahigit 300 lokasyon na makikipagtulungan sa iyo upang maunawaan ang mga hakbang sa pagkuha ng kontrata sa gobyerno.

Ang Association of Procurement Technical Assistance Center (APTAC) (link sa English) ay nagbibigay din ng gabay sa negosyo at mga tip para sa pagpaparehistro sa SAM.gov.

2. Magrehistro sa System for Award Management (SAM)

Kapag naunawaan mo na ang proseso mula sa tagapayo ng PTAC, dapat kang magparehistro para makipagnegosyo sa pederal na pamahalaan sa pamamagitan ng System for Award Management (SAM) (link sa English). Libre ang pagpaparehistro.

Kakailanganin mo ang Unique Entity ID (UEI) (link sa English) at ang iyong Tax Identification Number (hilingin sa pamamagitan ng pagbisita sa www.irs.gov)  kung ang iyong pangunahing negosyo ay matatagpuan sa United States o sa mga teritoryo ng U.S. Ang Unique Entity ID ay isang 12-character alphanumeric ID na itinalaga ng SAM.gov sa isang entity. Pakitandaan na pinapalitan nito ang Dun at Bradstreet "DUNS" Number na dating ginamit para sa mga bagong pagpaparehistro sa SAM.gov (link sa English).

Sa panahon ng proseso ng pagpaparehistro, dapat mong isaad na gusto mong lumahok sa Disaster Response Registry (link sa English). Nagbibigay-daan ito sa mga contracting officer na mahanap ang iyong kumpanya sa pamamagitan ng Disaster Response Registry Search.

3. Unawain ang Misyon at Mga Layunin ng FEMA

Ang misyon ng FEMA (link sa English) ay ang tulungan ang mga tao bago ang, sa panahon at pagkatapos ng mga sakuna. Ito ang pinakanangungunang pokus ng lahat ng nagtatrabaho para sa o kasama ng FEMA sa larangan. Sa sandaling magkaroon ng deklarasyon ng pangulo tungkol sa isang malaking sakuna o emerhensiya, ang FEMA ay nakikipagkoordinasyon at nakikipagtulungan sa mga ahensya ng pederal, estado, lokal at tribo upang magpadala ng tulong sa mga nakaligtas.

Kung ang iyong kumpanya ay may mga produkto o serbisyo na kapaki-pakinabang sa mga sitwasyong inilarawan sa ibaba, kung gayon ay magpatuloy sa ikalawang hakbang.

 • Maaaring i-activate ang Emergency Support Functions (ESFs) (link sa English) sa piling paraan para sa mga insidente ng Stafford Act at non-Stafford Act. Itinatalaga ang mga resource na pinag-ugnay sa pamamagitan ng ESFs kung saan kinakailangan sa loob ng istruktura ng pagtugon. Saanman maitalaga ang ESFs, malapit silang nakikipag-ugnayan sa isa't isa para magawa ang kanilang mga misyon.
 • Mission Assignments (link sa English): Ang mga pederal na ahensya ay maaaring magbigay ng tulong sa sakuna sa ilalim ng kanilang sariling mga awtoridad o sa pamamagitan ng mga pagtatalaga ng misyon mula sa FEMA, na pinahintulutan ng Stafford Act (link sa English). 
  • Ang FEMA ay nag-isyu ng mga pagtatalaga ng misyon sa inaasahang, o bilang tugon sa, Deklarasyon ng pangulo tungkol sa isang emergency o malaking sakuna. Ang mga pagtatalaga sa misyon ay nagbibigay-daan para sa pagpapadala, paggamit at tulong mula sa buong hanay ng mga pederal na resource upang suportahan ang mga pangangailangan sa sakuna.
 • State Emergency Management Agencies (link sa English): Sa panahon ng mga emerhensiya, pinag-uugnay ng bawat estado ang pag-activate at paggamit ng mga kinakailangang mapagkukunang para suportahan ang mga lokal na pamahalaan upang tumugon at makabangon mula sa emerhensiya at mga sakuna.
 • Ang National Response Framework ay gumagabay sa kung paano tumugon ang bansa sa lahat ng uri ng sakuna at emerhensiya.

Mga Nangungunang Komodidad na Binibili para sa mga Sakuna

Bago simulan ang proseso sa pagiging isang kontratista sa FEMA pagkatapos ng isang lokal na sakuna, suriin ang aming listahan ng mga pinakakailangang item upang mahanap ang mga larangan kung saan ka maaaring makagawa ng pinakamalaking kontribusyon. Para sa higit pang impormasyon, magpadala ng email na may nakasaad na "CUSI Information Request" sa linya ng paksa sa FEMA Industry Liaison Program (link sa English). Ang isang kinatawan ng programa ay tutugon kung may potensyal na batayan para sa pakikipagnegosyo.

 • Mga Produkto para sa Sanggol/Maliliit na Bata
 • Matitibay na Medical Equipment Kit
 • Mga Consumable Medical Supplies Kit
 • Plastic Sheeting
 • Mga Tarp
 • Mga Kumot
 • Mga Comfort/ Hygiene Kit
 • Tubig
 • Mga Pagkain
 • Mga Pagpaparenta ng Forklift
 • Mga Cargo Van
 • Mga Serbisyo ng Security Guard
 • Mga Generator
 • Mga Higaan
 • Pinagsamang Field Office Kit
 • Mga Inaarkilang Copier
 • Mga Inaarkilang Generator
 • Mga Kagamitan sa Opisina
 • Mga Shredded Bin
 • Mga Portable na Banyo
 • Sign Language
 • Pansamantalang Labor
 • Mga Serbisyong sa Paglilinis
Graphic
Illustration of Email icon

Para sa higit pang impormasyon sa Commonly Used Sheltering Items (CUSI), mag-email gamit ang paksang "CUSI Information Request." Ang iyong pagtatanong ay susuriin at ipapadala sa mga naaangkop na kinatawan.

4. Subaybayan ang mga Contracting Opportunity Site

Ang mga pagkakataon sa kontrata ay available sa sam.gov (link sa English) para sa mga taong gumagawa, tumatanggap at namamahala ng mga pederal na parangal. Dito naglalathala ang mga organisasyon sa loob ng pederal na pamahalaan ng mga abiso sa mga iminungkahing aksyon sa pakikipagkontrata na nagkakahalaga ng mahigit sa $25,000. Idirekta ang lahat ng tanong sa Federal Service Desk sa 1-866-606-8220.

Ang FedBid ay Unison Marketplace (link sa English) na ngayon, isang ganap na pinamamahalaang online marketplace na nagkokonekta sa mga nagbebenta sa mga pederal at komersyal na oportunidad. Idirekta ang lahat ng tanong sa (877-933-3243) o sa kanilang customer support form.

Ang Departamento ng Homeland Security Acquisition Planning Forecast System (link sa English) ay isang portal para sa maliliit na vendor na negosyo upang tingnan ang mga inaasahang aksyon sa kontrata na mahigit sa $250,000.

Mga Karagdagang Resource

Transitional Sheltering Assistance

Ang mga lokal na hotel at motel ay maaaring lumahok sa programa ng Transitional Sheltering Assistance ng FEMA, na nag-aalok ng mga silid sa mga nakaligtas sa sakuna na naghahanap ng tulong sa tirahan. Matuto nang higit pa tungkol sa tulong sa pang-emergency na tuluyan (link sa English).

Magboluntaryo o Mag-donate ng mga Kalakal

Kung ang iyong organisasyon ay may mga produkto o serbisyo na ibibigay bilang donasyon para sa mga pagsisikap sa pagtugon at pagbangon sa sakuna, alamin kung paano makakapag-ambag.

National Minority Supplier Development Council

Ang National Minority Supplier Development Council (link sa English) ay nagsusulong ng mga pagkakataon sa negosyo para sa mga certified maliliit na negosyong enterprise at ikinokonekta ang mga ito sa mga miyembro ng korporasyon.

Pagtatangal ng mga Kalat at Dumi

Ang pag-alis ng mga kalat at dumi ay madalas na lokal na kinokontrata pagkatapos ng sakuna. Kung ang iyong kumpanya ay nagbibigay ng mga serbisyo sa pag-alis ng mga labi, maaari mong irehistro ang impormasyon ng iyong negosyo (kabilang ang iyong mga kakayahan at mga lokasyong pinaglilingkuran) (link sa English).

Mga Paunang Kontrata

Ang mga paunang kontrata ng FEMA ay pinaglalabanan at iginagawad bago ang deklarasyon ng malaking sakuna. Hanapin ang mga paunang kontrata para sa mga produkto at serbisyo (link sa English).

Magsumite ng Mga Kakayahan o Humiling ng Pagpupulong

Maaari mong ipaalam sa FEMA ang tungkol sa mga kakayahan ng inyong kumpanya, o humiling ng isang pagpupulong sa isang kinatawan ng FEMA, sa pamamagitan ng pagsusumite ng Vendor Profile Form. Walang gastos na nauugnay sa pagsusumite ng Vendor Profile Form.

Graphic
Illustration of a calendar with a checkmark

Punan ang Vendor Profile Form

Maging espesipiko tungkol sa kung paano makakatulong ang iyong (mga) produkto at/o serbisyo sa misyon ng FEMA.

Pumunta sa Vendor Profile Form (link sa English)

Pakitandaan

Ang form ay ginagamit upang makatulong sa pangalawahing pananaliksik sa market at ito ay boluntaryo. Ang impormasyong ibinibigay ay hindi dapat pinagmamay-arian o sensitibo.

Hindi mo kailangan ng Vendor Profile Form para mag-bid sa isang kontrata, pero kailangang nakarehistro ka sa SAM.gov (link sa English). 

Kailangan mong magsumite Vendor Profile Form upang humiling ng isang pagpupulong. Walang garantiyang makakakuha ka ng isang pagpupulong, gayunpaman ang iyong mga kakayahan ay ibabahagi sa naaangkop na programa ng FEMA.

Ang pagsusumite ng vendor profile form ay hindi:

 • Maglalagay sa iyo sa isang listahan ng piniling mga vendor na isasaalang-alang para sa mga pagbili; walang ganoong listahan ang FEMA.
 • Gagarantiya ng paggagawad ng kontrata. Patuloy na subaybayan ang mga site ng oportunidad sa pakikipagkontrata.

Gagarantiya ng isang pagpupulong sa mga Kinatawan ng FEMA.

Makipag-ugnayan

Para sa lahat ng iba pang katanungan na may kaugnayan sa pakikipagnegosyo sa FEMA, makipag-ugnayan sa FEMA Industry Liaison Program.

Huling na-update noong