alert - warning

This page has not been translated into Tagalog. Visit the Tagalog page for resources in that language.

Blog

Pagkatapos ng isang sakuna, maaaring lubos ang iyong nararamdaman at hindi ka sigurado kung paano susulong. Maaaring nakakatakod ang landas patungo sa pagbangon, pero hindi ka nag-iisa. Mahalagang humiling ng tulong habang dumadaan ka sa bawat hakbang ng proseso. Ang isa sa mga pinakamainam na lugar para makakuha ng direktang tulong ay ang Disaster Recovery Center (Sentro sa Pagbangon sa Sakuna, DRC).

illustration of page of paper

Ang mga sakuna ay nagpahirap sa milyun-milyong Amerikano sa buong bansa, mula Alaska hanggang Puerto Rico, mula Florida hanggang Timog Carolina. Habang patuloy itong tumutugon sa mga sakuna at tumutulong sa mga nakaligtas sa sakuna, hindi bumabagal ang FEMA.

illustration of page of paper