Mga Kaganapan

Nagho-host ang FEMA ng birtuwal at personal na mga kaganapan upang magbigay ng pagsasanay, tumulong sa mga nakaligtas sa kalamidad, magbahagi ng mga pagkakataon sa pagtrabaho, at pagsulong ng iba pang aktibidad na nauugnay sa pagtulong sa mga tao bago, habang at pagkatapos ng mga sakuna.

Nakaraang mga Pangyayari


FEMA está organizando una reunión pública sobre los Reglamentos de la Oficina de Reclamaciones de de Hermit's Peak/Calf Canyon en Mora High School en Mora, New Mexico.

FEMA is hosting a public meeting on Hermit’s Peak/Calf Canyon Fire Assistance Regulations at Mora High School in Mora, New Mexico.


La tercera Cumbre de FEMA sobre derechos civiles – Principios básicos se ha diseñado para fomentar el diálogo y las colaboraciones a través de participación directa con FEMA. Las presentaciones y conversaciones abordarán los programas y servicios de FEMA, con un énfasis especial en cómo comprender las inquietudes sobre los derechos civiles en las comunidades.


The FEMA Civil Rights Summit – 3.0 Back to Basics is designed to foster dialogue and partnerships through direct engagement with FEMA. Presentations and discussion will cover FEMA programs and services, with special emphasis on understanding civil rights concerns within communities.

The FEMA Tender of Service Program will be conducting a virtual Q&A session to assist Transportation Service Providers (TSPs) with onboarding and to answer their questions about the program.
Huling na-update noong November 9, 2022