Mga Madalas Itanong Tungkol sa Mga Sakuna

Nagbibigay ang pahina na ito ng mga sagot sa mga madalas itanong tungkol sa Indibidwal na Tulong para sa mga nakaligtas sa sakuna.

Mga Sagot sa Mga Madalas Itanong

Gamitin ang dropdown menu upang salain ayon sa uri ng katanungan o i-type ang isang keyword.

Sa mga limitadong pagkakataon—batay sa kalubhaan ng mga epekto ng isang insidente at kung ang mga labi sa pribadong ari-arian ay banta sa kalusugan at kaligtasan ng publiko o sa pagbawi ng ekonomiya ng komunidad—maaaring tukuyin ng FEMA na ang pag-alis ng mga labi mula sa pribadong ari-arian ay karapat-dapat sa ilalim ng Programang Tulong para sa Publiko. Sa ganitong mga kaso, nakikipagtulungan ang FEMA sa estado, lokal, pantribo o mga teritoryo ng pamahalaan upang magtalaga ng mga partikular na lugar kung saan karapat-dapat ang pag-alis ng mga labi mula sa pribadong ari-arian, kabilang ang mga pribadong daluyan ng tubig. Ang pag-alis ng mga labi ay dapat na para sa pampublikong interes, hindi lamang nakikinabang ang isang indibidwal o isang limitadong grupo ng mga indibidwal.

Kung kailangan mo ng agarang tulong sa pag-alis ng mga labi mula sa isang sakuna, suriin upang makita kung ang isang Hotline ng Paglilinis sa Krisis ay na-set up sa iyong lugar.

Sa ilalim ng idineklara ng pangulo na malaking sakuna na itinalaga para sa Indibidwal na Tulong, ang isang estado, tribo, o teritoryo ay maaaring humiling ng Tulong sa Kawalan ng Trabaho sa Kalamidad (DUA). Ang DUA ay pinondohan ng FEMA, at ipinatutupad ng FEMA at ng Kagawaran ng Paggawa (DOL) Pangangasiwa sa Trabaho at Pagsasanay (ETA). Nakikipagtulungan ang DOL-ETA sa Mga Ahensya ng Mangagawa ng Estado upang magbigay ng tulong sa kawalan ng trabaho sa mga nakaligtas na walang trabaho o hindi makakapasok sa kanilang mga trabaho dahil sa sakuna at parehong nakakatugon sa lahat ng mga kinakailangan sa pagiging karapat-dapat para sa DUA at hindi karapat-dapat para sa anumang iba pang mga benepisyo sa kawalan ng trabaho mula sa estado.

Para sa karamihan ng mga uri ng tulong sa sakuna, dapat patunayan ng FEMA ang iyong pinsalang dulot ng sakuna sa pamamagitan ng isang onsite o malayong inspeksyon. Pagkatapos mong isumite ang iyong aplikasyon, ang kawani ng FEMA o isang inspektor ay tatawag nang maraming beses sa loob ng ilang araw upang mag-iskedyul ng oras para kumpletuhin ang inspeksyon sa iyo. Ang kanilang numero ay maaaring lumabas bilang hindi kilala o bilang isang pinaghihigpitang numero ng telepono.

Kung hindi ka maabot ng FEMA tungkol sa iyong inspeksyon, padadalhan ka ng sulat. Mangyaring sundin ang mga tagubilin sa sulat para sa pakikipag-ugnayan sa FEMA at pag-iskedyul ng iyong inspeksyon. Ang iyong aplikasyon ay hindi maaaring maproseso hanggang sa gawin mo ang mga naaangkop na hakbang na batay sa sulat.

Huwag isumiteng muli o gumawa ng bagong aplikasyon sa anumang punto sa panahon ng pagpoproseso ng tulong para sa sakuna.

Para sa pangkalahatang impormasyon tungkol sa FEMA malayo o onsite na mga inspeksyon sa bahay, pakibisita angmga Inspeksyon ng Bahay na pahina.

Ang pera ang pinakamahusay na paraan upang matulungan ang mga nakaligtas sa kalamidad. Ang mga donasyong pera ay nagpapahintulot sa boluntaryong ahensya na mabilis na matugunan ang mga kagyat na pangangailangan. Kung gusto mong magboluntaryo, mahahanap mo ang mga pinagkakatiwalaang organisasyon na tumatakbo sa mga apektadong lugar sa pamamagitan ng pagbisita sa  mga National Voluntary Organization na Aktibo sa mga Kalamidad.

Para sa higit pang impormasyon kung paano ka makakatulong, bisitahin ang aming  Boluntaryo at Donasyon na pahina.

Maaari mong siyasatin ang pahina ng mga Karera ng FEMA upang mahanap ang angkop sa iyo at makita kung anong mga oportunidad ang kasalukuyang magagamit.

Kung ikaw ay inilipat o inilikas at hindi mo alam kung ang iyong tahanan ay nasira, maaari mong bisitahin ang DisasterAssistance.gov upang mag-aplay para sa tulong online. Maaari mo ring piliing tawagan ang Pantulong na linya ng FEMA sa 800-621-3362 upang sabihin sa isang ahente ang tungkol sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Kung gumagamit ka ng serbisyo ng video relay (VRS), may caption na serbisyo sa telepono, o iba pa, ibigay sa FEMA ang iyong numero para sa serbisyong iyon.

Hindi. Sa karamihan ng mga kaso, ang mga gawad ng FEMA ay hindi kailangang ibalik. Kung mayroon kang seguro na sumasaklaw sa iyong pansamantalang mga gastos sa pabahay, ngunit hilingin sa FEMA na mag-advance ka ng pera upang matulungan kang magbayad para sa mga gastos na iyon habang ang iyong insurance ay naantala, kakailanganin mong ibalik ang perang iyon sa FEMA pagkatapos mong matanggap ang bayad ng seguro.

Pagkatapos mag-apply, maaari kang i-refer sa Administrasyon ng Maliliit na Negosyo ng E.U. (Small Business Administration, SBA) para sa isang  SBA pautang na tulong sa kalamidad bilang bahagi ng proseso ng tulong sa kalamidad.

Nakikipagtulungan ang FEMA sa SBA upang matukoy kung dapat kang makakuha ng pera para sa personal na ari-arian o tulong sa transportasyon mula sa FEMA o SBA. Ang FEMA ay hindi pinapayagan na magbigay ng pera para sa mga pagkalugi na ito sa mga taong maaaring maging kwalipikado para sa isang SBA na pautang.

Awtomatikong ire-refer ka ng FEMA sa SBA upang maisaalang-alang para sa isang pautang para sa kalamidad kung matutugunan mo ang mga pamantayan ng kita ng SBA. Gagamitin ng FEMA ang taunang kabuuang kita ng iyong sambahayan at bilang ng mga umaasa upang matukoy kung ire-refer ka ng FEMA sa SBA.

Hindi mo kailangang tumanggap ng alok na pautang sa SBA; gayunpaman, kung ikaw ay naaprubahan at hindi mo ito tatanggapin, hindi ka ire-refer pabalik sa FEMA para sa personal na ari-arian o tulong sa transportasyon. Maaari kang tumawag sa Pantulong na linya ng FEMA sa 800-621-3362 kung mayroon kang mga karagdagang tanong o kailangan mo ng karagdagang impormasyon.

Ang tulong ng FEMA ay hindi nabubuwisan na kita at hindi makakaapekto sa pagiging karapat-dapat para sa mga benepisyo ng Seguridad Panlipunan, Medicare, Medicaid o Programang Tulong na Pandagdag sa Nutrisyon (SNAP), o iba pang pederal na benepisyo

Itinatalaga ng deklarasyon ng sakuna kung aling mga lugar na kwalipikadong tumanggap ng Pederal na tulong. Upang malaman kung naideklara na ang iyong lugar:

 1. Bisitahin ang DisasterAssistance.gov
 2. Ilagay ang iyong lungsod o Kodigo ng Zip sa kahon ng paghahanap.
 3. Hanapin ang iyong county/parokya sa ilalim ng "mga idineklarang county."


Ang mga aplikasyon para sa tulong sa kalamidad ng FEMA ay karaniwang tinatanggap sa loob ng 60 araw mula sa petsa ng deklarasyon ng sakuna, ngunit ang deadline ng aplikasyon ay maaaring pahabain pa sa ilang mga sakuna.

Para mag-apply para sa tulong mula sa FEMA, dapat mong ibigay ang iyong:

 • Ang iyong tirahan na may Kodigo ng Zip 
 • Kondisyon ng iyong nasirang bahay, kung alam  
 • Impormasyon sa insurance, kung meron  
 • Numero ng Sosyal na Panseguridad 
 • Numero ng telepono kung saan maaari kang makontak  
 • Address kung saan ka makakakuha ng sulat o email address para makatanggap ng mga electronikong notipikasyon  
 • Taunang kita ng sambahayan 
 • Impormasyon ng account, kung gusto mong maibigay ang tulong para sa iyo sa pamamagitan ng direktang deposito 

Maaari mong ilapat o i-update ang iyong impormasyon online sa  DisasterAssistance.gov, tawagan ang FEMA Pantulong na linya sa 800-621-3362, o sa pamamagitan ng FEMA mobile app.

Kung gumagamit ka ng serbisyo ng video relay (VRS), may pamagat na serbisyo sa telepono, o iba pang serbisyo sa komunikasyon, ibigay sa FEMA ang iyong numero para sa serbisyong iyon.

Huling na-update noong