Mga Pag-inspeksyon ng Bahay Maghanda

Maghanda

Habang

Pagkatapos

Karagdagang Tulong

Pagkatapos mong mag-apply para sa tulong sa sakuna, dapat i-verify ng FEMA ang iyong naging pinsalang dulot ng sakuna sa pamamagitan ng onsite o remote na pag-inspeksyon. Sa loob ng ilang araw, maaaring tumawag sa iyo ang mga tauhan at inspektor ng FEMA mula sa hindi kilala o pinaghihigpitang numero ng telepono at ilang beses nilang susubukang talakayin ang iyong naging pinsalang dulot ng sakuna.

Puwede lang gawin ang inspeksyon kapag nasa bahay ang aplikante (ikaw) o ang kasamang aplikante (co-applicant). Kung hindi mahaharap ng aplikante o kasamang aplikante ang inspektor, puwedeng magtalaga ng ibang tao sa pamamagitan ng isang liham at na-preauthorize bago ang nakaiskedyul na oras at petsa para sa inspeksyon.

Kung hindi ma-access ang bahay, puwedeng katagpuin ng inspektor ang aplikante sa lugar kung saan naputol ang daan o sa isang neutral na lokasyon para i-verify ang paninirahan at/o pagmamay-ari.

Graphic
Within 10 Days After Applying Graphic
alert - info

Priyoridad pa rin ng FEMA ang iyong kalusugan at kaligtasan.Ang mga pag-inspeksyon sa bahay ng

FEMA ay isinasagawa in-person; gayunpaman, kung hindi ka kampante dahil sa patuloy na kawalang-kasiguruhang dulot ng COVID-19, puwede kang humiling na magsagawa kami ng inspeksyon nang hindi kami pumapasok sa iyong bahay.

Paghahanda para sa Pag-inspeksyon sa Iyong Bahay

Huwag hintayin na isinasagawa na ang inspeksyon bago gawin ang mga sumusunod:

  • Kung mayroon kang insurance, maghain ng claim sa iyong kumpanya ng insurance.
  • Simulan na ang paglilinis ngayon pa lang, kung ligtas itong gawin.
  • Kunan ng larawan ang anumang sira.
  • Ilista ang iyong mga pinsala o kawalan.
  • Itago ang lahat ng resibo para i-verify ang mga gastusin na dulot ng sakuna.

Pag-iskedyul ng Iyong Inspeksyon

alert - warning

Tandaang maaaring tumawag sa iyo ang mga tauhan at inspektor ng FEMA mula sa hindi kilala o pinaghihigpitang numero ng telepono at ilang beses silang susubok sa loob ng ilang araw.

Kung hindi ka makakausap ng FEMA para i-verify ang iyong naging pinsala, papadalhan ka ng isang abisong liham at hindi na maitutuloy ang pagproseso ng iyong aplikasyon—para magpatuloy, dapat mong tawagan ang Helpline ng FEMA (800-621-3362) para kumpirmahin ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan at i-verify ang iyong pangangailangan para sa tulong. Huwag isumiteng muli o gumawa ng bagong aplikasyon sa anumang punto sa panahon ng pagpoproseso ng tulong para sa sakuna. Puwedeng tingnan ang status ng iyong aplikasyon o magbasa ng anumang liham mula sa FEMA sa pamamagitan ng pag-access sa iyong DisasterAssistance.gov account.

Titipuning Impormasyon para sa Iyong Pag-inspeksyon

Dapat hawak mo ang mga sumusunod na impormasyon sa oras ng inspeksyon:

  • Ang iyong photo identification
  • Katunayan ng pagmamay-ari o paninirahan, kung hihilingin ng inspektor
  • Ang mga pangalan ng mga nakatira sa tirahan nang mangyari ang sakuna
  • Lahat ng pinsala sa ari-arian na dulot ng sakuna
  • Ang iyong insurance policy at anumang karagdagang dokumento na hiniling ng inspektor

Pag-iskedyul ng Iyong Inspeksyon

Graphic
A blue fema inspector with a phone to his ear

Sinanay ang mga inspektor ng FEMA para matukoy ang pinsalang dulot ng sakuna, pero hindi sila ang magpapasya kung makakatanggap ka ng tulong.

Titingnan at itatala nila ang pinsala na maaaring kwalipikado sa loob ng Individuals and Households Program, na iba sa mga assessment na ginawa ng mga insurance adjuster o iba pang programa ng tulong sa sakuna, gaya ng U.S. Small Business Administration.

Depende sa dami ng pinsala, maaaring tumagal ang inspeksyon nang hanggang 45 minuto para makumpleto.

Mga Pag-alalay para sa Iyong Inspeksyon

May available na makatwirang pag-alalay, kasama na ang pagsasalin at mga ASL interpreter, para matiyak ang epektibong komunikasyon sa mga nakaligtas na hindi gaanong matatas sa English, mga nakaligtas na may kapansanan, at iba pang indibidwal na may mga access at functional na pangangailangan.

Puwede kang magsama ng isang indibidwal, gaya ng kasambahay, kamag-anak o kaibigan, para tulungan ka sa pakikipag-usap sa inspektor.

Pagkatapos ng Iyong Inspeksyon

Makakatanggap ka ng impormasyong nagpapaliwanag sa desisyon ng FEMA kaugnay ng pagiging kwalipikado sa loob ng 10 araw pagkatapos ng pagbisita ng inspektor.

Pagtukoy ng Pagiging Kwalipikado

Kung matukoy na kwalipikado ka para sa tulong, puwede kang makatanggap ng tseke mula sa U.S. Treasury o ng direktang deposito batay sa kung ano ang pinili mo noong ipasa ang aplikasyon.

Kung matukoy na hindi ka kwalipikado para sa tulong o kung hindi kumpleto ang iyong aplikasyon, puwede mong iapela ang desisyon sa loob ng 60 araw at/o humiling ng oportunidad na kumpletuhin ang aplikasyon.

Karagdagang Tulong

Hindi masasagot ng mga inspektor ng FEMA ang mga tanong o maa-access ang iyong impormasyon kapag natapos na nila ang iyong inspeksyon. Kung mayroon kang mga tanong pagkatapos ng iyong inspeksyon, pakitawagan ang Helpline ng FEMA sa 800-621-3362.

Mga Sanggunian para sa mga Pag-inspeksyon ng Tahanan

Huling na-update noong