alert - warning

This page has not been translated into Tagalog. Visit the Tagalog page for resources in that language.

Fact Sheets

Ang mga aplikante ng FEMA sa Mga Espesyal na Lugar na Nanganganib sa Baha, na nakakatanggap ng tulong sa sakuna pagkatapos ng isang kaganapan sa pagbaha, ay kinakailangang bumili at magtago ng pagpapaseguro para sa baha sa kanilang tahanan.

illustration of page of paper Release Date:

Ang Bagyong Ian ay nagdagdag ng panibagong antas ng kawalan ng katiyakan at pagkabigo sa buhay ng mga nakaligtas sa bagyo sa Florida. Habang kinakaharap ang sobrang pagod na ito, mahalagang suriin ang emosyonal na kapakanan ng iyong sarili, ng iyong mga mahal sa buhay, at ng iyong mga kapitbahay. Ito ay isang listahan ng mga maaaring mapagkukunan ng tulong.

illustration of page of paper Release Date:

Sa kahilingan ng State of the Florida, inaprubahan ng FEMA ang Direktang Pansamantalang Tulong sa Pabahay, na maaaring ibigay sa mga karapat-dapat na aplikante upang matugunan ang kanilang pansamantalang pangangailangan sa pabahay.

illustration of page of paper Release Date:

Ang mga lokal na opisyal ng komunidad ay inaatasan na siyasatin ang mga istrukturang napinsala ng sakuna sa Special Flood Hazard Area upang matugunan ang mga kinakailangan ng Florida Building Code at ang mga regulasyon sa pamamahala ng floodplain ng komunidad.

illustration of page of paper Release Date:

Ang FEMA ay nagpapaalala sa mga residente ng Florida na nakatanggap ng tulong sa kalamidad mula sa pederal para sa Bagyong Ian na gamitin ang pera para sa layunin nito at panatilihin ang mga resibo sa loob ng tatlong taon.

illustration of page of paper Release Date: