alert - warning

This page has not been translated into Tagalog. Visit the Tagalog page for resources in that language.

Fact Sheets

Ang mga taga-New Jersey na nakaligtas na may mga bahay na nasira ng baha dulot ng labi ng Bagyong Ida at sila ay walang seguro o may kakulangan sa seguro, ay maaaring kwalipikado para makatanggap ng tulong mula sa FEMA para ibalik ang kanilang bahay sa isang ligtas, malinis, at maasahang kundisyon.

illustration of page of paper Release Date:

Libreng legal na tulong ay makukuha ng mga taong humaharap sa mga isyung pambatas sanhi ng mga labi ng Bagyong Ida.

illustration of page of paper Release Date:

Ang Suffolk County Disaster Recovery Center (Sentro ng Pagbawi sa Sakuna) ay permanenteng magsasara ng 6 n.g. Sabado pero ang mga residenteng apektado ng Bagyong Ida ay makakakuha pa rin ng tulong sa kanilang pang-FEMA na aplikasyon sa tulong sa sakuna. Telepono, kompyuter, o mobile device lang ang kailangan para makakuha ng tulong.

illustration of page of paper Release Date:

Sa mga may-ari ng bahay at umuupang may seguro at nag-aapply para sa tulong sa sakuna  ng FEMA ay dapat mga-file ng insurance claim sa lalong madaling panahon.

illustration of page of paper Release Date:

Isang FEMA Mobile Disaster Recovery Center (Sasakyang Sentro ng Pagbawi sa Sakuna) ay bibisita sa Bronx Okt. 29–Nob. 1 upang tulungan ang mga nakaligtas sa Bagyong Ida na makapag-apply para sa FEMA tulong sa sakuna at makakuha ng sagot sa kanilang tanong.

illustration of page of paper Release Date:

Kayo ba ay isang may-ari ng tahanan na nakatanggap ng tulong mula sa FEMA para sa pagpapaayos ng bahay? Saka ninyo lang din ba nalaman na nasira o nawasak din ng Bagyong Ida ang inyong pugon?

illustration of page of paper Release Date:

Kasunod ng seguro, ang isang pautang na may mababang interes mula sa U.S. Small Business Administration ay ang pangunahing pagkukunan ng pondo para sa mga taga New Jersey na nakaligtas upang gumawa ng mga pag-ayos sa pag-aari at para mapalitan ang mga kagamitang nasira ng hagupit ng Bagyong Ida.

illustration of page of paper Release Date:

Ang mga residente ng New Jersey na naapektuhan ng hagupit ng unos at pag-ulan ng Bagyong Ida ay hindi kailangang maghintay ng pagbisita mula sa isang inspektor ng tahanan ng FEMA o ng kumpanya ng kanilang seguro upang simulan ang paglilinis at gumawa ng pagpapaayos.

illustration of page of paper Release Date:

Ang mga inspektor ng FEMA ay nagtatala ng mga pinsalang dulot ng sakuna. Hindi sila nagpapasya kung ikaw ay kwalipikado para sa tulong mula sa FEMA o sa halaga o uri ng tulong na maibibigay ng FEMA. Mahalagang rumesponde kapag subukan nilang tawagan ka.

illustration of page of paper Release Date:

Ang lahat ng mga nakaligtas sa sakuna ay may patas na daan sa impormasyon para sa mga programang pederal na tulong sa sakuna, kasama ang kung paano mag-apply para sa mga ito.

illustration of page of paper Release Date: