alert - warning

This page has not been translated into Tagalog. Visit the Tagalog page for resources in that language.

Fact Sheets

Ang Stafford Act ang nagpapahintulot sa FEMA na magbigay ng direktang pansamantalang pabahay nang hanggang sa 18 buwan kapag ang mga kwalipikadong aplikante ay hindi makakuha ng pansamantalang pabahay dahil sa kakulangan ng available na mapagkukunan ng pabahay. Nasa ibaba ang mga sagot sa iyong mga madalas itanong tungkol sa pansamantalang pabahay.

illustration of page of paper Release Date:

Ang tulong sa sakuna ng FEMA ay inilaan upang matulungan kang gawing ligtas, malinis at gumagana ang iyong tahanan pagkatapos ng isang sakuna. Minsan hindi nito sakop, o hindi ito magagamit para sa, lahat ng iyong mga gastos. Makakatanggap ka ng isang sulat na nagpapaliwanag kung paano mo magagamit ang iyong gawad sa loob ng isa o dalawang araw pagkatanggap ng bayad mula sa FEMA.

illustration of page of paper Release Date:

Nakatuon ang FEMA na tulungan ang mga may-ari ng bahay at umuupa sa Cook County na makabawi mula sa matinding bagyo at pagbaha noong Setyembre 17-18, 2023, kabilang ang mga mamamayan ng Estados Unidos, mga hindi-mamamayan na nasyonal at mga kwalipikadong dayuhan.

illustration of page of paper Release Date:

Ang muling sertipikasyon ay isang proseso na ginagamit ng FEMA upang muling suriin ang pagiging karapat-dapat ng mga naninirahan sa Direktang Pabahay sa pamamagitan ng buwanang pagbisita. Nakakatulong ito upang hikayatin ang mga naninirahan na tuparin ang kanilang Permanenteng Plano sa Pabahay.

illustration of page of paper Release Date:

Ang mga nakaligtas sa Hurricane Idalia na naaprubahan para sa Temporary Housing Unit (Pansamantalang Yunit ng Pabahay) ay maaaring manatili sa mga yunit na ibinigay ng FEMA nang hanggang 18 buwan mula sa petsa ng deklarasyon ng sakuna habang nagtitiyak ng permanenteng solusyon sa pabahay. Gayunpaman, dapat nilang sundin ang mga tuntunin at kundisyon ng kanilang Revocable License o Temporary Housing Agreement (Pansamantalang Kasunduan sa Pabahay) sa FEMA.

illustration of page of paper Release Date:

Ang mga residente ng Cook County na nag-apply para sa tulong sa FEMA pagkatapos ng matinding bagyo at pagbaha noong Setyembre 17-18 ay makakatanggap ng liham mula sa FEMA. Basahin nang mabuti ang sulat. Maaaring sabihin ng iyong liham na hindi ka kasalukuyang karapat-dapat para sa tulong, ngunit hindi ito isang pagtanggi. May mga bagay na pwede mong gawin na maaaring magbago ng desisyong iyon.

illustration of page of paper Release Date:

Pagkatapos mong mag-apply para sa tulong ng FEMA, maaari kang i-refer sa U.S. Small Business Administration (SBA o Administrasyon ng Maliliit na Negosyo). Kung hilingan ka na magsumite ng isang aplikasyon sa pautang sa sakuna ng SBA, may mga benepisyo sa pagfill-up at pagpadala nito kaagad.

illustration of page of paper Release Date:

Ang Tulong Pang-Indibidwal ng FEMA ay tumutulong sa mga nakaligtas sa sakuna na umpisahan ang pagbawi sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga gawad para sa mga pangunahing, mahalagang pangangailangan. Ang mga sagot sa tanong tungkol sa proseso ng pederal na tulong ay matatagpuan sa ibaba.

illustration of page of paper Release Date:

Isaisip ang mahahalagang hakbang habang nagna-navigate ka sa iyong proseso ng tulong ng FEMA

illustration of page of paper Release Date:

Ang FEMA at ang Estado ng Florida ay nagtatrabaho para siguraduhin na ang ga taga-Florida na may mga bahay at pag-aari na masira ng Bagyong Idalia ay may ligtas na lugar na pansamantalang matutuluyan habang sinisimulan nila ang kanilang pagbawi.

illustration of page of paper Release Date: