alert - warning

This page has not been translated into Tagalog. Visit the Tagalog page for resources in that language.

Fact Sheets

Ang paglilinis ng mga debris ng sunog ay isa sa mga pangunahing hamon na kinakaharap ng mga residente, may-ari ng negosyo at mga ahensya ng gobyerno sa panahon ng pagbangon mula sa makasaysayang sunog (wildfires) na tumama sa buong Maui County noong Agosto 8. Ang pag-alis ng mga debris ay nangyayari sa mga yugto upang matiyak ang kaligtasan at pagigign sensitibo ng kultura sa mga apektadong komunidad. Para sa karagdagang impormasyon sa proseso, bisitahin ang mauirecovers.org/recovery/debrisremoval, Ang komprehensibong mapagkukunan ng impormasyon at mapagkukunan ng Maui County para sa mga nakaligtas sa malaking sunog (wildfires) sa Hawaiʻi.

illustration of page of paper Release Date:

Ang FEMA Individual Assistance (Tulong sa Indibidwal) ay tumutulong sa mga nakaligtas sa sakuna na umpisahan ang pagbawi sa pamamagitan ng pagbibigay ng gawad para sa mga pangunahin at mahalagang pangangailangan. Makikit sa ibaba ang mga sagot sa tanong tungkol sa proseso ng pederal na tulong.

illustration of page of paper Release Date:

Pagkatapos mong mag-apply para sa tulong ng FEMA, maaari kang i-refer sa U.S. Small Business Administration (SBA o Administrasyon ng Maliliit na Negosyo sa Estados Unidos). Kung ikaw ay hilingin na magsumite ng isang aplikasyon sa pautang ng SBA, may magandang maidudulot kung fill-upan at ipadala ito kaagad.

illustration of page of paper Release Date:

Narito ang mga karaniwang dahilan kung bakit maaaring magpasya ang FEMA na ang ilang mga residente ng Maui na nagkaroon ng sira mula sa mga sunog sa kagubatan (wildfires) na nagsimula noong Agosto 8 ay maaaring hindi karapat-dapat para sa tulong sa sakuna. Kung sinabi ng FEMA na hindi ka karapat-dapat sa tulong, hindi ito pagtanggi. Kadalasan, kailangan mo lamang magpadala ng karagdagang impormasyon o suportadong dokumentasyon para sa FEMA upang ipagpatuloy ang pagsusuri sa iyong aplikasyon para sa tulong pinansyal.

illustration of page of paper Release Date:

Kung nakatanggap ka ng sulat mula sa FEMA na nagsasabing hindi ka karapat-dapat para sa tulong, huwag mataranta. Nangangahulugan lamang ito na maaaring kailangan ng FEMA ng karagdagang impormasyon. Kung hindi ka sumasang-ayon sa desisyon ng FEMA tungkol sa iyong aplikasyon, maaari kang umapela. Karapatan mo ito.

illustration of page of paper Release Date:

Ang mga residente ng Maui na naapektuhan ng mga song sa kagubatan(wildfire) na nagsimula noong Agosto 8 ay maaaring nagtataka tungkol sa kanilang pagiging karapat-dapat para sa tulong sa kalamidad ng FEMA.

illustration of page of paper Release Date:

Kung ikaw ay nawalan ng iyong pangunahing kita o hindi mo kayang ipagpatuloy ang iyong trabaho dahil sa malubhang bagyo at pagbaha noong Hunyo 29 – Hulyo 2, 2023 sa Cook County, maaari kang maging kwalipikado para sa Disaster Unemployment Assistance (Tulong sa Nawalan ng Trabaho). Ang mga trabahador sa county na itinalaga para sa pederal na tulong sa sakuna ay maaaring maging kwalipikado sa pamamagitan ng pag-apply sa Illinois Department of Employment Security (IDES o Kagawaran ng Seguridad sa Trabaho). And huling araw ng pag-apply ay sa Set. 21.

illustration of page of paper Release Date:

Tandaan itong mahahalagang hakbang kapag ginagawa ang iyong proseso ng tulong ng FEMA:

illustration of page of paper Release Date:

Ang Programa ng FEMA para sa Indibidwal at Sambahayan (Individual Household Program or IHP) ay tumutulong sa mga kwalipikadong indibidwal at sambahayan na may hindi nakaseguro o may kakulangan sa seguro na mga gastusin at matinding pangangailangan na naidulot ng isang idineklarang pederal na sakuna.

illustration of page of paper Release Date:

Bago bumagsak sa lupa, ang mga pederal na tagatulong ay inihanda upang tumugon agad sa Hurricane Ian. Narito ang isang timeline ng mga paghahanda at pederal na suporta sa mga Floridian bilang tugon sa bagyo at pagbawi pagkaraan ng halos anim na buwan.

illustration of page of paper Release Date: