U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

alert - warning

This page has not been translated into . Visit the page for resources in that language.

Fact Sheets

SACRAMENTO, Calif.

illustration of page of paper Release Date:

SACRAMENTO, Calif.

illustration of page of paper Release Date:

SACRAMENTO, Calif.— Ang mga karapat-dapat na nakaligtas sa mga sunog sa California na sakop sa deklarasyon ng sakuna noong Agosto 22 ay maaaring ma

illustration of page of paper Release Date:

Ibinibuod sa gabay na ito kung paano dapat isaalang-alang at pamahalaan ng mga organisasyon ang kanilang mga pangangailangan ng personal na kagamit

illustration of page of paper Release Date: