alert - warning

This page has not been translated into Tagalog. Visit the Tagalog page for resources in that language.

Fact Sheets

Kung ikaw ay nag-apply para sa Tulong ng FEMA pagkatapos ng Ene. 21-23, 2024, matinding bagyo at pagbaha sa San Diego, maraming mga dahilan kung bakit ikaw ay hindi naging karapat-dapat:

illustration of page of paper Release Date:

Mayroong Tulong sa Renta ng FEMA para sa mga karapat-dapat na nagrerenta at may-ari ng bahay sa San Diego County na hindi maaaring manirahan sa kanilang mga tahanan dahil sa pinsala dahil sa Enero 21-23, 2024, matinding bagyo at pagbaha. Bilang karagdagan, maaari rin silang maging karapat-dapat para sa patuloy na Tulong sa Renta.

illustration of page of paper Release Date:

Pagkatapos mong mag-apply para sa tulong sa sakuna ikaw ay dapat manatiling makipag-ugnayan sa FEMA upang i-update ang mga detalye ng aplikayon na may mga pagbabago o nawawalang impormasyon. Pagkatapos ng kalamidad, maaaring ikaw ay lumipat, o may natuklasan na karagdagang pinsala. Mahalagang pinapanatiling alam ng FEMA tungkol sa anumang mga pagbabago sa iyong sitwasyon. Ang mga nawawala o di-napapanahong materyales ay maaaring makaantala sa pagkuha ng tulong.

illustration of page of paper Release Date:

Mayroon ka bang mga alalahanin tungkol sa tulong sa FEMA at kung paano ito makakaapekto sa iba pang mga benepisyo ng pederal? Hindi na kailangang mag-alala. Ang pagtanggap ng tulong sa FEMA ay hindi nakakagambala o nakakaapekto sa Social Security, Medicare, Medicaid, Supplementary Nutrition Assistance Program (SNAP) at iba pang mga pederal na benepisyo. Gayundin, ang mga grant sa tulong ng FEMA ay hindi kitang binubuwisan.

illustration of page of paper Release Date:

Ang mga may-ari ng bahay at nangungupahan sa San Diego County na nagkaroon ng pinsala o pagkawala na dulot ng Enero 21-23, 2024, matinding bagyo at pagbaha ay maaaring mag-aplay para sa tulong sa sakuna ng FEMA. Ang deadline para mag-apply ay Abril 19, 2024.

illustration of page of paper Release Date:

Para sa mga nangungupahan at mga nagmamay-ari ng bahay sa San Diego County na hindi maaaring manirahan sa kanilang mga tahanan dahil sa pinsala dahil sa matinding bagyo at pagbaha noong Enero 21-23, 2024, maaaring makatulong ang Tulong sa Paupa ng FEMA. Ang paunang bigay sa pang-upa ay para sa dalawang buwan at maaaring suriin para sa karagdagang tulong.

illustration of page of paper Release Date:

Ang Individuals and Households Program o Programang Pang-Indibidwal at Pansambahayan (IHP) ng FEMA ay nagbibigay ng pinansyal na tulong at direktang serbisyo sa mga karapat-dapat na indibidwal at sambahayan na may hindi nakaseguro o may kakulangan sa seguro na mga kinakailangang gastos at malubhang pangangailangan dahil sa isang sakuna na idineklara ng Pangulo. Ang tulong ay inilaan upang matugunan ang mga pangunahing pangangailangan ng sambahayan, hindi upang ibalik ang lahat ng mga personal na pag-aarin bagay sa kondisyon nila bago ng kalamidad. Ang mga nakaligtas na may hindi nakaseguro o may kakulangan sa seguro na pinsala sa kanilang pangunahing tirahan ay maaaring maging karapat-dapat para sa tulong ng FEMA at pinapayuhan na makipag-ugnayan sa kanilang kompanya ng seguro upang maghain ng claim para sa pinsala na sanhi ng kalamidad.

illustration of page of paper Release Date:

Maaaring palitan ang mga nawawalang mga mahahalagang dokumento dahil sa matinding bagyo at pagbaha noong Enero 21-23 sa San Diego County, CA. Sanggunian ang impormasyon at mga link sa mga mapagkukunan sa ibaba upang malaman kung paano.

illustration of page of paper Release Date:

Ang Stafford Act ang nagpapahintulot sa FEMA na magbigay ng direktang pansamantalang pabahay nang hanggang sa 18 buwan kapag ang mga kwalipikadong aplikante ay hindi makakuha ng pansamantalang pabahay dahil sa kakulangan ng available na mapagkukunan ng pabahay. Nasa ibaba ang mga sagot sa iyong mga madalas itanong tungkol sa pansamantalang pabahay.

illustration of page of paper Release Date:

Ang tulong sa sakuna ng FEMA ay inilaan upang matulungan kang gawing ligtas, malinis at gumagana ang iyong tahanan pagkatapos ng isang sakuna. Minsan hindi nito sakop, o hindi ito magagamit para sa, lahat ng iyong mga gastos. Makakatanggap ka ng isang sulat na nagpapaliwanag kung paano mo magagamit ang iyong gawad sa loob ng isa o dalawang araw pagkatanggap ng bayad mula sa FEMA.

illustration of page of paper Release Date: